Home Archive 2012 ISSUE № 11/2012 НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОБРАТНОТО ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОБРАТНОТО ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

В статията е анализирана Директива 2012/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите членки за дружествата по смисъла на чл. 54, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни.

Авторът разглежда ограниченията на придобиването на собствени акции от дружеството, като съпоставя идеите, залегнали в горецитираната директива с действащата у нас правна уредба на придобиването на собствени акции, като се спира и на правната същина на някои от понятията в разглежданата област.

Важна новост, която въвежда Директивата, се отнася до непрякото придобиване на собствени акции от едно акционерно дружество, което може да заобиколи нормите за ограничаване на придобиването.

 

Keywords

акционерно дружество, придобиване на собствени акции, Директива 2012/30/ЕС

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map