Home Archive 2014 ISSUE № 6/2014 НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

В брой 40 от 2014 г. на „Държавен вестник” беше публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С изключение на някои разпоредби законът влиза в сила от 1 юли 2014 г.

Обемът на измененията и допълненията е внушителен. Стремежът на законодателя е да се подобри уредбата, да създаде нови допълнителни механизми за ефективното му прилагане.

В настоящата статия авторът очертава рамките на нововъведенията в закона. Статията няма претенцията да изчерпи всички промени и допълнения, нито да даде обстоен анализ на тях. Авторът обаче представя някои важни моменти като се спира на промените, засягащи общите въпроси на правната уредба на обществените поръчки:

I.     Промени в дефинирането на строителството;

II.     Промени и допълнения в уредбата на изключенията от ЗОП;

III.   Новите положения в общите правила за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;

IV.   Промени и допълнения досежно договорите за обществени поръчки;

V.    Промени в процедурата за избор на изпълнител;

VI.    Промени в обжалването и контрола.

 

Keywords

обществени поръчки, Закон за обществените поръчки, строителство, възлагане на обществена поръчка, договор за обществена поръчка, избор на изпълнител

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map