Home Archive 2014 ISSUE № 10/2014 РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС СПОРЕД БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС СПОРЕД БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Български English

Author

Veneta Gaydardzhieva

 

Annotation

За своите седем години членство в Европейския съюз България понесе немалко критики относно неефективното или неправилно прилагане на общностното право. Следва да се признаят усилията на българските съдилища да взаимодействат все по-активно и по-ползотворно със Съда на Европейския съюз, отправяйки до него преюдициални запитвания. Някои от повдигнатите с тях въпроси далеч не касаят само европейското правоприлагане в националния правопорядък, но също така допринасят и за усъвършенстването на европейската регулаторна рамка и доктрина. За сметка на това има какво да се желае от страна на законодателя и на административните органи както по отношение на установяването на работещи механизми за прилагане на правото на ЕС, така и по отношение на неговото действително упражняване от страна на самите публични власти.

Проблематиката за отговорността на държавите - членки на ЕС, произтичаща от нарушени задължения на европейското законодателство, е подробно коментирана в българската правната литература. В настоящата статия авторът разглежда съдебната практика на българските съдилища по образувани дела от частни субекти с искане да бъдат обезщетени поради претърпени вреди. Щрихирани са проблемите с прилагането на европейското законодателство от административните органи, която тема има пряко отношение към ангажирането на обективната отговорност на държавите при нарушаване на норми от правото на Съюза.

 

Keywords

Европейски съюз, отговорност на държавата, нарушение на правото на ЕС

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map