Home Archive 2016 ISSUE № 4/2016 МОЖЕ ЛИ ПОСТРАДАЛИЯТ ДА ПРЕДЯВИ ДЕЛИКТЕН ИСК СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАНИЯ ДЕЛИНКВЕНТ, АКО Е СКЛЮЧИЛ СПОГОДБА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

МОЖЕ ЛИ ПОСТРАДАЛИЯТ ДА ПРЕДЯВИ ДЕЛИКТЕН ИСК СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАНИЯ ДЕЛИНКВЕНТ, АКО Е СКЛЮЧИЛ СПОГОДБА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

Предмет на разглеждане е следният материалноправен въпрос: „относно правото на пострадалия за обезщетение от делинквента над изплатеното обезщетение от застрахователя въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е приел, че е напълно обезщетен за съответната вреда”,

по който е образурано и тълкувателно дело пред Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map