Home Archive 2017 ISSUE № 2/2017 КОМЕНТАР ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБНАРОДВАНИ В ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г.

КОМЕНТАР ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБНАРОДВАНИ В ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г.

Български English

Author

Boris Milchev

 

Annotation

Авторът разглежда поредните изменения на Закона за устройство на територията, приети в последните дни от мандата на 43-тото Народно събрание. Особено внимание е обърнато на регламентацията на:

- поддържането на архивите и на публичните регистри на актовете, издавани в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

- правилата за създаване на първа регулация;

- предвижданите ограничения върху собствеността. Отчуждаване;

- инвестиционното проектиране.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map