Home Archive 2018 ISSUE № 3/2018 ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПАВЛОВИЯ ИСК СПРЯМО ПОРЪЧИТЕЛ И ВРЪЗКАТА НА ПРЕЮДИЦИАЛНОСТ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПАВЛОВИЯ ИСК И ПРОИЗВОДСТВАТА С ПРЕ

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПАВЛОВИЯ ИСК СПРЯМО ПОРЪЧИТЕЛ И ВРЪЗКАТА НА ПРЕЮДИЦИАЛНОСТ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПАВЛОВИЯ ИСК И ПРОИЗВОДСТВАТА С ПРЕ

Български English

Author

Ivaylo Dimitrov, Assoc. Prof. Tanya Yosifova, PhD

 

Annotation

С Разпореждане от 01.06.2017 г. на председателя на Върховния касационен съд на Република България е образувано тълкувателно дело № 2/2017 г. по описа на ВКС, Общо събрание на Гражданската и Търговската колегии, за приемане на тълкувателно решение по въпросите:

1. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?

2. Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК между производството по предявен от кредитора иск за вземането му и предявения иск по чл. 135 ЗЗД за обявяване относителната недействителност на извършени от длъжника действия, увреждащи кредитора?

С Разпореждане за допълване от 27.10.2017 г., поради констатирана противоречива съдебна практика, предметът на тълкувателното дело е допълнен с трети въпрос, а именно:

3. Какъв е реда за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил с имуществото си?

             Настоящата статия предлага анализ и бележки по отношение на първите два въпроса, поставени за разглеждане от общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map