Home Archive 2018 ISSUE № 3/2018 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДАВАНЕТО НА СЪД И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДАВАНЕТО НА СЪД И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

Български English

Author

Prof. Margarita Tchinova, LL.D., Asst. Prof. Boyan Belezhkov

 

Annotation

Предмет на разглеждане в статията са предаването на съд и подготвителните действия за разглеждането на делото в съдебно заседание като самостоятелен стадий на наказателния процес. Той представлява отделно обособена система от действия и правоотношения, насочени към предаването на обвиняемия на съд и подготовката на съдебното заседание.

С последните изменения на НПК процесуалната форма за предаване на обвиняемия на съд, а и за подготвителните действия за разглеждане на делото по същество, е единна и това е разпоредителното заседание с призоваването на заинтересованите лица и конституирането им като страни. Дейността в този стадий на процеса се явява гаранция за правата и законните интереси на гражданите, както и своеобразна пречка за насрочване на съдебно заседание, когато досъдебната фаза е проведена в нарушение на закона. Провеждането на разпоредително заседание с участието на страните укрепва и разширява принципа на състезателността при производството пред първата инстанция.

Друг е въпросът, че дейността в този стадии не се изчерпва само с разпоредителното заседание за предаване на съд и подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание, а с извършването и на други дейности, като например образуването на съдебното производство.

Като се обосновава самостоятелното място на този стадий в цялостната наказателнопроцесуална дейност трябва да се подчертае в същото време и неговата функционална връзка с другите стадии на процеса. Този стадий по своята същност е контролен по отношение на дейността, извършена на досъдебната фаза и подготвителен по отношение следващия стадий – съдебното заседание на първата инстанция. Затова и от тази гледна точка, може да се определи и като средство за осъществяване на съдебен контрол върху дейността на органите на досъдебното производство.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map