Home Archive 2012 ISSUE № 10/2012

ISSUE № 10/2012

Български English
ISSUE № 10/2012

Content:

SCIENCE:

Locked - ОТНОСИТЕЛНАТА НИЩОЖНОСТ ПО ЧЛ. 646, АЛ. 2, Т. 1 ТЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЛЪЖНИКА - Prof. Valentina Popova, PhD

Annotation / PDF

Locked - ЗА И ПО ПОВОД НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА ДУМАТА БЕНЕФИЦИЕНТ - Prof. Mariya Kostova, PhD

Annotation / PDF

Locked - ДИХОТОМНАТА ПРИРОДА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОГОВОР ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕГОВОРИ - Asst. Prof. Mira Kaneva

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Unlocked - ОСТЪКЛЯВАНЕТО НА ТЕРАСИ И БАЛКОНИ. ТЪРПИМОСТ ПО СМИСЪЛА НА § 16 ОТ ПЗР НА ЗУТ. НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗУТ ОТНОСНО ТЪРПИМОСТТА - Katya Asparuhova, PhD

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ПРИЗОВАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС - Ivan Georgiev

Annotation / PDF

Locked - НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ФРАНЧАЙЗИНГА - Assoc. Prof. Biserka Marinova, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 15.11.2012 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2012 Г., ОСНК НА ВКС - THE SCC

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map