Начало Архив на броевете 2013 БРОЙ № 1/2013 ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 250-255 ОТ АПК

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 250-255 ОТ АПК

Български English

Автор

Д-р Николай Николов

 

Анотация

Регламентацията на защитата срещу неоснователните действия на администрацията е една от съществените новости в Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Обемът, детайлите и предметът на уредбата дават основание да се твърди, че това е ново и самостоятелно административно производство, което е част от широкото понятие за административен процес.

Обществените отношения, предмет на регулация в нормативната уредба на разглежданото производство, са от изключителна важност. Става дума за възможността на гражданите и юридическите лица да се защитят срещу неоснователни действия на администрацията. Неслучайно Раздел І на Глава петнадесета от кодекса е озаглавен "Защита срещу неоснователни действия".

По същество това производство е едно от предвидените в общия процесуален закон средства за гарантиране на принципа за законосъобразност в актовете и действията на администрацията. То е начин за прекратяване на незаконосъобразни действия на административни органи и длъжностни лица. Кодексът съдържа подробна, позната и вече често прилагана регламентация на производствата за оспорване на индивидуални, общи и подзаконови нормативни актове. Същественото в производството по чл. 250-255 е, че то все още притежава качеството новост. Въпреки това от влизане на кодекса в сила във връзка с приложението на чл. 250-255 се натрупа значителна съдебна практика.

До момента новото производство по чл. 250-255 не е било предмет на самостоятелно изследване. Отделни съществени негови фрагменти са изследвани основно в коментарната литература по кодекса, както и в учебници.

Целта на настоящата статия е да представи съществените материалноправни и процесуалноправни аспекти на защитата срещу неоснователни действия на администрацията съгласно чл. 250-255 в светлината на сложилата се съдебна практика.

 

Ключови думи

администрация, Административнопроцесуален кодекс, АПК, защитата срещу неоснователни действия на администрацията, чл. 250-255 АПК, съдебна практика

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта