Начало Архив на броевете 2016 БРОЙ № 2/2016 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 23.02.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 8/2014 Г.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 23.02.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 8/2014 Г.

Български English

 

Анотация

Тълкувателното дело е образувано по следните въпроси, по които е налице противоречива практика:

1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса поиск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 от Закона за кадастъра иимотния регистър (ЗКИР) - първоначална редакция, преди измененията в ЗКИР, Обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г.

2. Допустими ли са искове за собственост на реална част от имот, когато тази реална част е част от бивш имот, възстановен по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижимиимоти (ЗВСОНИ) или Закона за възстановяване собствеността върхунякои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС.

3. Обусловена ли е допустимостта на иска по чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР (първоначална редакция) от предварително провеждане на административна процедура по чл. 53, ал. 1 ЗКИР (първоначална редакция) по констатиране на непълноти или грешки в кадастралната карта.

4. Допустим ли е иск за собственост на реална част от имот, когато тази част неправилно е заснета в кадастралния план или в кадастралната карта като част от съседен имот или изобщо не е заснета като самостоятелен имот, без да е проведен иск по чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР (първоначална редакция), респективно - административната процедура по чл. 53, ал. 1 ЗКИР (първоначална редакция) за поправяне на непълнотите и грешките в одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри.

5. Обуславящо ли е по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производството по предявен иск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР (първоначална редакция) за производството по предявен иск за собственост на имота, по отношение на който се твърди непълнота или грешка при нанасянето му в кадастралната карта.

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта