Начало Архив на броевете 2023 БРОЙ № 1/2023 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АТЕСТИРАНЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АТЕСТИРАНЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Български English

Автор

Доц. Дарина Димитрова

 

Анотация

В настоящата работа се анализира нормативната уредба, касаеща атестирането на академичния състав и се извеждат основните тенденции в правилата за атестация в контекста на протичащите реформи в системата на висшето образование. Съвременните изисквания за високо ниво на образователния процес намират отражение в цялостната държавна политика за управление на висшето образование и в нормативната регулация на обществените отношения в тази сфера. Атестирането е важен механизъм за оценяване приноса на всеки член на академичния състав за подобряване качеството и ефективността на обучението и на научноизследователската дейност. Представеният анализ на действащата нормативна уредба при атестиране на академичния състав ще обогати доктрината и ще послужи за усъвършенстване на правната регламентация при нейни бъдещи изменения. Същевременно статията има и практическа насоченост за подпомагане дейността на атестационните комисии, както и при изготвяне на вътрешната нормативна уредба на висшите училища и научните организации.

 

Ключови думи

атестиране на академичния състав, висши училища, научни организации, административно право специална част, управление на образованието.

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта