Начало Общи условия за абонамент и ползване

Общи условия за абонамент и ползване

Български English

 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. "СИЕЛА НОРМА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Владимир Вазов № 9, регистрирано в Софийски градски съд, по ф. д. №1316 от 2000 г., ЕИК: 130 199 580, в качеството си на издател на списание "Норма" (наричано по-долу ИЗДАТЕЛСТВОТО) определи настоящите Общи условия, с които се уреждат реда, начина и сроковете за абонамент за списание "Норма".

Чл. 2. (1) Списание "Норма" (наричано по-долу СПИСАНИЕТО) се разпространява в следните варианти:
1. Правно списание "Норма" (интернет издание) - достъпно на www.norma.bg;
2.. продукт от правно-информационната система на Сиела.
(2) Списанието излиза в 11 броя годишно: ежемесечно без месец август.


СКЛЮЧВАНЕ НА АБОНАМЕНТ

Чл. 3. Абонамент за СПИСАНИЕТО се извършва алтернативно по един от следните начини:
1. чрез изпращане на заявка чрез сайта на списанието - www.norma.bg;
2. в офиса на Издателството: гр. София, бул. Владимир Вазов № 9;
3. чрез одобрени фирми за абонамент, уточнени в Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

Чл. 4 (1) Когато абонаментът за списанието се сключи директно с издателството: на място в редакцията или чрез сайта на списанието, страни в процеса по сключване на абонамента са Абонатът и Издателството.
(2) Когато физическо или юридическо лице, което желае да се абонира за списанието (наричано по-долу за краткост "Абонат") сключи абонамент с договор с одобрени фирми за абонамент, уточнени в Приложение № 1, страни в процеса по сключване на абонамента са Абонатът и Одобрената фирма-доставчик.

СРОКОВЕ

Чл. 5. (1) Абонаментът за списанието бива годишен и срочен.
(2) Годишен е абонаментът, сключен за 1 календарна година (от януари до декември - 11 броя). Абонаментът може да стартира през произволен месец от годината, като в такъв случай на абоната се предоставя достъп до съответния продукт за периода от месеца на сключване на абонамента до края на годината и включва всички броеве от конкретната година.
(3)  Издателството предлага следните срочни абонаменти: абонамент за първото полугодие (от януари до юни - общо 6 броя) и абонамент второ полугодие (от юли до декември - общо 5 броя).
(4) Издателството си запазва правото да ограничи сключването на определени срочни абонаменти.

ИЗИСКВАНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА АБОНАМЕНТ

Чл. 6. (1) Независимо от избрания съгласно чл. 3 начин за сключване на абонамент, Абонатът (или лицето, което попълва данните от името на Абоната) е длъжен да посочи в съответния формуляр за абонамент - следните данни: име и фамилия на Абоната; точен адрес за доставка, включващ: улица, номер (когато са налице такива - и  блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, община, област; телефон и e-mail за обратна връзка.
(2) Когато абонаментът за списанието се сключва по реда на чл. 3, т. 1 и 2, абонатът няма право да посочва като адрес за доставка на списанието "до поискване в пощенски клон" или "до пощенска кутия в пощенски клон". В случай, че Абонатът е посочил някой от изброените в предходното изречение адреси за доставка, договорът за абонамент между Абоната и Издателството няма да се счита за сключен и за Издателството няма да възникнат права и задължения спрямо Абоната, а заплатената от Абоната сума за абонамента ще бъде възстановена на същия от Издателството, като разходите по възстановяването й ще са за сметка на Абоната.

Чл. 7. Когато Абонатът е сключил абонамент за електронния вариант на списанието - му се предоставя достъп до статиите на сайта - www.norma.bg.

Чл. 8. Издателството си запазва правото да отказва сключване на абонамент, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е крайно отдалечен или абонаментната стойност спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована.

Чл. 9. Абонаментът може да бъде заплатен по един от следните начини:
1. в брой в офиса на издателството на адрес: гр. София, бул. Владимир Вазов № 9;
2. чрез банков превод по сметката на Издателството:

Банкови сметка в лева:

"Банка ДСК" АД
IBAN: BG31STSA93000029489375
BIC: STSABGSF
 
3. чрез одобрени фирми за абонамент, уточнени в Приложение 1 към настоящите Общи условия.

Чл. 10. (1) Доставката на списанието при абонамент, сключен по реда на чл. 3, т. 1 и 2 на територията на Република България се извършва за сметка на Издателството.
(2) При адрес на доставка извън територията на Република България абонатът поема разходите за доставка, като избира и уведомява Издателството за избраната фирма - доставчик и гарантира транспортните разходи чрез предварително заплащане на всички книжки от абонамента чрез банков превод по сметката на Издателството.

Чл. 11. (1) Когато съгласно чл. 4, ал. 2 страна в процеса по сключване на абонамента са Абонатът и Одобрена фирма - доставчик, Издателството не приема рекламации за предоставени от същото на Одобрената фирма - доставчик списания на Издателството, които не са били получени от Абоната. В такъв случай Абонатът следва да отправи рекламация към Одобрената фирма-доставчик.
(2) Когато страна в процеса по сключване на абонамента са Абонатът и Издателството, същото приема рекламации за дефектни или недоставени, в рамките на до 3 (три) работни дни от датата на излизане на пазара на съответното издание, бройки.

ДРУГИ

Чл. 12. Издателството обявява цените за сключване на годишен и срочен абонамент за списанието в интернет, в каталозите на Одобрените фирми-доставчици, както и по своя преценка в рекламните материали за абонамент.

Чл. 13. (1) За посочения в чл. 3, т. 3 начин за сключване на абонамент Абонатът следва да се информира за обявените от Одобрените фирми-доставчици срокове за сключване на абонамент за списанията на Издателството.
(2) За посочените в чл. 3, т. 1 и 2 начини за сключване на абонамент Издателството обявява сроковете за сключване на годишен и срочен абонамент за списанията си в интернет, както и по своя преценка в рекламните материали за абонамент.

Чл. 14. Издателството не носи отговорност за забавяне на доставката на списанието или неполучаването на същото, когато абонаментът е сключен по реда на чл. 3, т. 3, както и в случаите на непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на Абоната.

Чл.15. Извършеният по реда на чл. 3 абонамент обвързва Абоната и не подлежи на анулиране.

Чл.16. (1) Ако след сключване на абонамента коричната цена на списанието бъде увеличена, то Абонатът не дължи доплащане за броевете, които следва да получи до изтичане на срока на абонамента.
(2) Ако след сключване на абонамента Издателството преустанови издаването на съответното списание, то Издателството ще възстанови на Абоната разликата в стойността между заплатената цена за абонамент и получените броеве от началото на абонамента до момента на преустановяване на издаването на съответното списание. Абонатът няма право да претендира за друго обезщетение освен посоченото в предходното изречение.

Чл. 17. Промяна на посочения от Абоната адрес за доставка при абонаменти сключени директно с издателството: на място в редакцията или чрез сайта на списанието се допуска по всяко време за срока на абонамента, като абонатът трябва да уведоми Издателството за новия адрес.

Чл. 18. Издателството полага дължимата грижа за защита на личните данни на Абонатите, станали му известни при предоставяне на услугата - предмет на тези Общи условия. Издателството може да използва информацията за личните данни на Абонатите единствено и само за целите, предвидени в тези Общи условия и в законодателството на Република България.

Чл. 19. Издателството си запазва правото по всяко време да извършва промени в тези Общи условия. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на интернет сайта: www.norma.bg. Това не се отнасят за договори за абонамент, сключени преди този момент.

Чл. 20. Настоящите Общи условия за абонамент влизат в сила на 24.04.2015 г.

Приложение

Списък на одобрени фирми-доставчици, чрез които може да бъде сключен абонамент за изданията на Издателството:
1. Български Пощи АД;
2. Доби прес ЕООД.

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта