Начало Условия за публикуване

Условия за публикуване

Български English

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ:

Искате да публикувате статия в списание Норма – можете да направите това напълно безплатно, в случай че имате юридическо образование и статията Ви е одобрена за публикуване от Редакционната колегия на списанието.

Текстовете във всички рубрики на списанието са собственост на техните автори и се публикуват само и единствено с тяхно съгласие. Авторите носят отговорност и за решаването на въпросите за авторските права в случаите на предишни публикации на този текст по отношение на други техни издатели.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТАТИИТЕ:

В списанието се публикуват теми от гражданскоправните, наказателноправните и публичноправните науки. Статиите следва да изразяват обосновани становища, да включват позоваване на нормативна уредба, съдебна практика, на научни трудове и др. Те ще бъдат преценявани от гледна точка на тяхната пълнота, значимост, обоснованост, новост, както и на практическата им приложимост.


Обемът на една статия не трябва да надвишава 15 стандартни машинописни страници от 1800 знака.

Форма:

  • Тема: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock;
  • Име и фамилия на автора - Times New Roman, size 12, Italic, Centered;
  • Анотация на български език – от 100 до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic;
  • Анотация на английски език - от 100 до 150 думи, Times New Roman, size 12, Italic;
  • Ключови думи - не повече от 10, Times New Roman, size 12;
  • Текст на материала - Times New Roman, size 12, Regular, Justified, First Line 1,27cm
  • Литература - Times New Roman, size 10, Regular, Justified, First Line 1,27cm.
  • Кратко представяне на автора/авторите – институция, позиция, контактни данни - Times New Roman, size 10.

Изпращаните материали трябва да бъдат с номерирани страници. Всеки материал трябва да бъде придружен с анотация на български, а при желание на автора и на английски език. Под заглавието на статията трябва да бъде поместена информация за автора: трите имена, научна титла, заемана длъжност.

БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ И ЦИТИРАНЕ:

При цитиране авторите следва да съблюдават, утвърдените с БДС17377-96 изисквания.
В статията на мястото на позоваването се поставя индекс 123 и т.н.
Авторите трябва да изнесат цитираните в статията произведения в бележки под линия, при спазване на следните правила:

1. Цитиране на непериодични печатни издания: в описанието трябва да са включени следните задължителни елементи: Автор; Колективен автор; Заглавие; Определящи характеристики, при някои видове издания; Том; Поредност; Местоиздаване; Година на издаване.

Пример: Лазаров, К., Тодоров, И. Административен процес, С.: Сиела, 2009

2. Цитиране на статии от периодични печатни издания: описанието включва следните елементи: Заглавие; Източник; Година и Брой; Местоиздаване; Година на издаване; Брой.

Пример: Раданов, Валери. Отново за мълчаливите административни актове. - сп. Съвременно право, бр. 4, 2011 г.

3. Цитиране на електронни носители и уеб адреси: трябва да включва имената на авторите, заглавието на материала (в кавички), заглавието на целия труд,дата на публикацията, точен адрес на източника (в триъгълни скоби <>), дата на достъп (в кръгли скоби).

Пример: Peter J. Bryant, "The Age of Mammals." in Biodiversity and Conservation, April 1999, < http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/index.html > (11 May 1999).

4. Когато се цитира само една конкретна страница, преди номера й се пише "с." (напр. с. 99), а при цитиране на латиница "p.". Когато се цитират повече от една поредни страници – тогава преди цифрите им не се пише "с." (напр. 7-36).

5. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо заглавието му се пише "Цит. съч." (на лат. – Op. cit.). Например: Сталев, Ж. Цит. съч., с. 51.
Ако един и същи текст се цитира два или повече пъти в поредни бележки, пише се "Пак там". Например: Пак там, с. 38.

Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише "Цит. по:"

НАЧИН ЗА ПРЕДАВАНЕ:

Статиите изпращайте на електронната ни поща: norma@ciela.com.

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта