Начало Архив на броевете 2012 БРОЙ № 11/2012 ВПИСВАНЕТО НА ИСКОВАТА МОЛБА КАТО ПРОЦЕСУАЛНА ПРЕДПОСТАВКА

ВПИСВАНЕТО НА ИСКОВАТА МОЛБА КАТО ПРОЦЕСУАЛНА ПРЕДПОСТАВКА

Български English

Автор

Д-р Атанас Иванов, съдия

 

Анотация

Правният институт на вписването е създаден с оглед необходимостта от проверка дали праводателят, прехвърлящ право на собственост или ограничено вещно право върху вещ, е носител на прехвърляното вещно право, което в повечето случаи (при т. нар. деривативни способи на придобиване на вещни права) обуславя и правната възможност същото право да се придобие от приобретателя. Целта на вписването е да даде гласност на актовете, с които се прехвърлят и придобиват права върху недвижими имоти, а така също и на правното състояние на имотите от гледна точка на съществуването на тежести или на правни спорове по отношение на тях.

Авторът разглежда въпросът дали вписването на исковата молба не е процесуална предпоставка, обуславяща надлежното упражняване правото на иск.

В тази връзка е разгледано и Тълкувателно решение № 3/19.07.2010 г. по тълк. д. № 3/2009 г. на общото събрание на гражданската колегия (ОСГК) на ВКС, постановено по въпроса: Съставлява ли вписването на исковата молба, съобразно разпоредбата на чл. 114, ал. 1 ЗС изискване за редовността й, неизпълнението на което обуславя приложението на чл. 129, ал. 3 ГПК (чл. 100, ал. 2 ГПК-отм.)?

 

Ключови думи

вписване, искова молба, процесуална предпоставка, ГПК

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта