Home Archive 2012 ISSUE № 11/2012 ВПИСВАНЕТО НА ИСКОВАТА МОЛБА КАТО ПРОЦЕСУАЛНА ПРЕДПОСТАВКА

ВПИСВАНЕТО НА ИСКОВАТА МОЛБА КАТО ПРОЦЕСУАЛНА ПРЕДПОСТАВКА

Български English

Author

Atanas Ivanov, Doctor of Law (Civil Procedure), Judge

 

Annotation

Правният институт на вписването е създаден с оглед необходимостта от проверка дали праводателят, прехвърлящ право на собственост или ограничено вещно право върху вещ, е носител на прехвърляното вещно право, което в повечето случаи (при т. нар. деривативни способи на придобиване на вещни права) обуславя и правната възможност същото право да се придобие от приобретателя. Целта на вписването е да даде гласност на актовете, с които се прехвърлят и придобиват права върху недвижими имоти, а така също и на правното състояние на имотите от гледна точка на съществуването на тежести или на правни спорове по отношение на тях.

Авторът разглежда въпросът дали вписването на исковата молба не е процесуална предпоставка, обуславяща надлежното упражняване правото на иск.

В тази връзка е разгледано и Тълкувателно решение № 3/19.07.2010 г. по тълк. д. № 3/2009 г. на общото събрание на гражданската колегия (ОСГК) на ВКС, постановено по въпроса: Съставлява ли вписването на исковата молба, съобразно разпоредбата на чл. 114, ал. 1 ЗС изискване за редовността й, неизпълнението на което обуславя приложението на чл. 129, ал. 3 ГПК (чл. 100, ал. 2 ГПК-отм.)?

 

Keywords

вписване, искова молба, процесуална предпоставка, ГПК

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map