Home Newscast

Newscast

Български English

Може да се абонирате за получаване на безплатен бюлетин от Сиела - тук!

Новини - май 2017 г.

Новини - април 2017 г.

Новини - март 2017 г.

Новини - февруари 2017 г.

Новини - януари 2017 г.

Новини - декември 2016 г.

Новини - ноември 2016 г.

Новини - октомври 2016 г.

Новини - септември 2016 г.

Новини - юли 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Александър Корнезов ще бъде назначен за съдия в Общия съд на Европейския съюз в началото на септември

Доц. Александър Корнезов бе одобрен за съдия в Общия съд на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург. Това стана ясно след заседание на Комитета по член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който разгледа кандидатурата на българския юрист и даде положително становище.
В началото на септември т.г. се очаква да се проведе Междуправителствена конференция, която да приеме решението за назначаване. Доц. Корнезов ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на 19 септември 2016 г. на тържествено събрание на Съда на ЕС.

Кой е Александър Корнезов?

В началото на април 2016 г. Александър Корнезов бе назначен за съдия в Съда на публичната служба към Съда на Европейския съюз, разглеждащ като първа инстанция спорове между Съюза и негови служители. Той спечели конкурс за магистратското място, в който 79 реномирани юристи се състезаваха за две вакантни бройки.
Роден през 1978 г., той е доцент по право на Европейския съюз и по международно частно право в Българската академия на науките. Корнезов е учредител и член на управителния съвет на Българската асоциация за европейско право и отговорен редактор на сп. "Европейски правен преглед". Автор е на многобройни публикации в областта на европейското право.

***

Проф. Евгени Танчев бе изслушан и одобрен за генерален адвокат в Съда на ЕС

Комитетът по чл. 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) даде положително становище за пълното съответствие на кандидатурата на проф. Евгени Танчев с длъжността генерален адвокат в Съда на Европейския Съюз (ЕС) в Люксембург.

Кандидатурата му за отговорния пост бе издигната от българското правителство на 30 март т.г.

„Комитетът счита, че проф. Танчев е придобил сериозен и задълбочен юридически опит, достатъчно продължителен, за да може да кандидатства за заемането на длъжността генерален адвокат в Съда на ЕС в Люксембург. Всъщност, той преподава право от 39 г., от които 26 г. в качеството си на професор. Паралелно с функциите си на преподавател проф. Танчев е упражнявал и професията си на юридически съветник в продължение на 6 г. в Народното събрание на Република България, което по същото време е приело и Конституцията на Република България. Бил е съветник и на Президента на Република България, и на Омбудсмана. Отделно, кандидатът е упражнявал в продължение на 9 г. функциите на съдия в Конституционния съд на РБ, който е председателствал за период от 3 г. Проф. Танчев е член на Венецианската комисия от 10 г., на която е бил вицепрезидент в продължение на 2 г., и на която от 2015 г. председателства Смесения съвет по конституционно правосъдие“, се казва в становището на Комитета, който е пристъпил към изслушването на проф. Танчев на 11 юли 2016 г.

„Като се вземат предвид биографията и отговорите, които кандидатът е поднесъл по време на неговото изслушване, Комитетът счита, че той има уменията, които се изискват за упражняването на функциите генерален адвокат в Съда на Европейския Съюз“, е посочено още в становището. 

Според членовете на Комитета българският кандидат притежава съответните умения за работа в международна среда, в която са представени различни правни традиции, което е видно от неговото участие в множество международни конференции и асоциация, както и от дейността му на преподавател в чужбина. 

 „Нито един от документите от досието по кандидатурата на проф. Танчев, както и направените изказвания по време на изслушването не биха събудили каквито и да било съмнения за неговите умения да упражнява функцията на генерален адвокат с нужната независимост и безпристрастност“, пише в заключение Комитетът.

Генералните адвокати на Съда на СЕ се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от 6 г. след консултация с Комитета, предвиден в чл. 255  от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).

***

Министерството на правосъдието предлага до 10 г. затвор при „кражба на фирми“

Затвор от 1 до 10 години и възможност за конфискация, когато при „кражба на фирми“ са претърпени имуществени вреди в особено големи размери, предвиждат промени в Наказателния кодекс /НК/, които Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане на сайта си и в портала strategy.bg.
При документно престъпление, с което се установява контрол върху юридическо лице, лишаването от свобода ще е от 1 до 6 години.

В сега действащия кодекс извършването на едно или съвкупност от документни престъпления с обект частен документ се наказваше максимално с „лишаване от свобода“ за срок до две години, а в случаите, в които извършителят е неосъждан, то той се освобождаваше от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба” от хиляда до пет хиляди лева.
С предложените от Министерството на правосъдието изменения се засилва и наказателноправната защита на средствата от публични фондове. Досега обичайният механизъм на този вид престъпления включваше използването на представляващи, които нямаха качеството на управляващи на съответното юридическо лице, и НК не предвиждаше наказания за тях. Сега наказателна отговорност ще се носи както от този, който управлява юридическото лице, така и от онзи, който само го представлява, включително и като пълномощник.
Засилване на мерките срещу пазарната злоупотреба и инкриминирането на най-тежките й форми, предвиждат още новите разпоредби. Така например при злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара от работещ във финансовия сектор или в надзорен или регулативен орган, наказанието, което се предвижда,  е до 4 години затвор. С тези нови текстове България на практика въвежда изискванията на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба.
С промените в НК се въвежда и Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне. Включват се по-широк кръг от престъпления, като например „приемане“ и „превозване“ на парични знаци в нарушение на установения ред.

В съответствие с евродирективата за атаките срещу информационните системи, с новите текстове в НК се синхронизират съставите и размера на наказанията. Към изпълнителните деяния се включват и „пренасяне“, „повреждане“, „влошаване“, „скриване“ и „спиране на достъпа“ до компютърни данни в информационна система. Директивата, която въвеждаме, установява минимални правила за определянето на престъпленията и наказанията в областта на атаките срещу информационните системи, като целта е предотвратяването на тези престъпления и подобряването на сътрудничеството между съдебните и други компетентни органи.

По-ефективно противодействие на тероризма, а именно инкриминирането на финансирането и по отношение на други престъпения, свързани с тероризма, са част от другите предложения в НК. Съществуващата уредба се допълва, като се включват текстове за финансиране с цел набиране, обучаване и пътуване с цел тероризъм. Също така се разширява обхватът на подбуждането към и закана за извършване не само на тероризъм, но и свързаните с тероризма дейности. Допълнения се правят и при документната измама, която цели не само извършване на терористично престъпление и финансиране на тероризъм, но и пътуване с такава цел. Изменени са текстовете за кражбата, като се въвежда квалифициран състав, когато деянието е извършено с цел тероризъм.

 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Правила за провеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

Правилата за провеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите са приети от Пленума на ВСС по предложение на Колегиите на съдиите и прокурорите след обсъждане с органите на съдебната власт на основание чл. 29б, ал.1 ЗСВ.

Целта на правилата е провеждането на преки избори, с гарантирана тайна на гласуването и информирано свободно волеизявление на всеки магистрат. Правилата предвиждат провеждане на тайно гласуване с хартиени бюлетини или електронно на общо събрание или електронно дистанционно гласуване през интернет. Правилата са съобразени с техническата възможност да се използват параметрите на модула за пряк избор на членовете на осмия състав на ВСС, разработен по приключения през 2015 г. проект "Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт" по ОПАК.

Правилата регламентират реда за свикване на общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите, изготвянето на избирателните списъци, процедурата по провеждане на избора, реда за издигане на кандидатури и провеждане на предизборна кампания, определянето на избирателни комисии, избирателни секции и провеждане изслушване на кандидатите, произвеждането на изборите и отчитане на изборните резултати. В Правилата е определен редът за присъствие на наблюдатели  - представители на юридически лица, на всички етапи от изборния процес.

***

Прокурорската колегия на ВСС обявява процедура за подбор на командировани национални експерти в ГД „Правосъдие и потребители” /JUST/ към Европейската комисия, с краен срок за кандидатстване пред ВСС– 7 септември 2016 година. Обявата за позиция JUST.D.1 е публикувана на интернет сайта на ВСС в раздел съобщения.

***

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Пленумът прие становище по искането на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт („Съдия, прокурор или следовател не може да бъде освободен от длъжност по чл. 165, ал. 1, т. 2 /подаване на оставка/, ако срещу него е образувано дисциплинарно производство, до приключване на производството).

Според становището на ВСС „с текста на чл. 166, ал. 3 от ЗСВ не се нарушават конституционните разпоредби на чл. 4, ал. 1, чл. 48, ал. 4 и чл. 129, ал. 3, т. 2 на Конституцията на Република България, поради което искането за обявяването за противоконституционен следва да се отхвърли”.

***

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение окончателните доклади на проектите на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ за 2015-2016 година: „Финансиране на съдебната система”, „Независимост и отчетност на съдебната система”, „Съдебни стандарти IV – Стандарти за представителството на гражданското общество в съдебно управление”.

Окончателните доклади по трите проекта са одобрени на Общо събрание на ЕМСС, проведено в гр. Варшава, Полша в периода 1- 3 юни 2016 година.Докладите са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Европейска мрежа на съдебните съвети”.

***

Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди сигурността и организацията на охраната на съдебните сгради и начина на осъществяване на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 ЗСВ от Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието. В дискусията участва Красимира Филипова – заместник-министър на правосъдието. 

Повод за обсъждането на сигурността и охрата на съдебните сгради е прекратяване дейността на СОД – МВР и проведената обществена поръчка за избор на частна охранителна фирма, която да осъществява реакция на алармени сигнали от СОТ – системи и обезопасяване на обекти по външния им периметър, до пристигане на служители на ГД „Охрана” в 198 обекта.

***

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди и прие Анализ на натовареността на съдилищата през 2015 г., който извежда съществуващите тенденции в работата на районните, окръжните, апелативните, военните и административните съдилища. Съдийската колегия възложи на Комисия „Съдебна карта, определяне натовареността и съдебната статистика“ да анализира как са формирани данните за подреждане на първите 10 най-натоварени съдилища сред апелативните и окръжните, и първите 20 сред районните съдилища. Решено бе още Комисията по атестирането и конкурсите и Комисия „Съдебна карта, определяне натовареността и съдебната статистика“ да организират форум за обсъждане необходимостта от промяна на процесуалната подсъдност на районно и окръжно ниво, както и методи за алтернативно решаване на съдебни спорове.

***

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №12 от 12 юли 2016 г. е обявен конкурс за изготвяне на лого за съдилищата в Република България. Условията за участие в конкурса можете да намерите на интернет страницата на ВСС в рубриката „Конкурс за лого за съдилищата в РБ“  и във Facebook страницата на ВСС.

 

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

На 5 юли 2016 г. г-жа Миглена Тачева официално встъпи в длъжност директор на Националния институт на правосъдието

На 5 юли 2016 г. г-жа Миглена Тачева официално встъпи в длъжност директор на Националния институт на правосъдието въз основа на проведения избор на 29 юни 2016 г. и взето Решение с протокол №89/29.06.2016  на Управителния съвет на НИП.
В Националния институт на правосъдието на официалното встъпване в длъжност присъстваха г-н Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд и председател на УС на НИП, г-жа Екатерина Захариева, министър на правосъдието и член на УС на НИП,  г-жа Светла Петкова, член на Висшия съдебен съвет и член на УС на НИП, г-жа Мария Кузманова, член на ВСС и член на УС на НИП.


Г-н Лозан Панов официално представи г-жа Миглена Тачева с думите: „Моля да я подкрепим с доверие и с вашите усилия, защото институцията е от хората, които работят в нея, но и от хората, които се грижат за тях самите.  Убеден съм, че г-жа Тачева ще положи необходимите грижи, както за вас като хора, работещи тук, така и като ръководител на институцията, която дава обучение на различни кадри в съдебната система.”


На свой ред г-жа Тачева се обърна към екипа на НИП с думите:  „Знам, че ще бъдем добър екип, ще разчитам на всеки един от вас, за да продължим да развиваме Института така, че да отговорим на очакванията на колегите от съдебната власт. На добър час!”.

Новини - юни 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Мисията на Европейската комисия за анализ на Прокуратурата започна работа в София
Техническата и експертна мисия от прокурори, която има задача да изготви независим анализ за структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република в България, пристигна в София и вече провежда своите срещи по програма.
В мисията участват прокурори от Великобритания, Германия, Испания и Холандия, които провеждат интервюта с представители на различни институции. Прокурорите бяха излъчени от Европейската комисия след консултации между изпълнителната и съдебната власт на съответната изпращаща държава.
Задачата на експертите е да съберат мнения за структурния и функционалния модел на държавното обвинение – йерархията, специализираните структури, интегритета, прозрачността и натовареността.
Техническата помощ се организира от Службата за подкрепа на структурните реформи – звено към Генералния секретариат на Европейската комисия.
Очаква се анализът им да е готов в края на годината.
***
Вторият пакет промени в Закона за съдебната власт – съдийско самоуправление, реформа в прокуратурата
Министерският съвет прие втория пакет от промени в Закона за съдебната власт. В него са разписани принципите на т.нар. съдийско самоуправление, новите правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет, кариерното израстване на магистратите, реформата в прокуратурата, статутът на съдебните и прокурорските помощници, както и допълнителни правила за изпита за юридическа правоспособност.
Засилва се съдийското самоуправление с регламентиране на възможността общите събрания на съдиите да предлагат и изслушват кандидатите за председател на съответния съд и да изказват становище относно кандидатурите.
Новите правомощия на общите събрания на съдиите включват още: изслушване на предложените от председателя на съда кандидати за назначаване на негови заместници измежду съдиите от съответния съд и изказване на становище относно предложенията; определяне на броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя; номиниране на председателите на отделения; обсъждане и приемане на годишния доклад на председателя за дейността на съда; изказване на становища по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на съответния съд.
Реформата в прокуратурата въвежда ограничението горестоящия прокурор да дава разпореждания за решаване на делата по същество. Той ще може да дава разпореждания единствено относно прилагането на закона. Указанията трябва да са само писмени и мотивирани и не могат да засягат вътрешното убеждение на решаващия преписката или делото прокурор. Устни разпореждания, по и във връзка с работата по дела, са недопустими, гласи нарочен текст от приетия проект.
Като допълнителна гаранция срещу незаконосъобразни указания, е предвидена възможността, прокурорът да може да ги възразява пред прокурор от по-горестоящата прокуратура на прокурора дал указанията.
Разписани са още ясни правила и дефиниция на контролната дейност в прокуратурата, която се ръководи от главния прокурор.
В ЗСВ за първи път се въвеждат срокове за извършваните или възлагани от прокурори проверки, както и за произнасянето по тях, с което се слага край на продължаващите във времето проверки, многократно удължавани или забавяни по различни причини.
Т.нар. предварителни проверки трябва да приключват до 2 месеца с възможност за еднократно удължаване до 1 месец, а произнасянето на прокурора по същество, трябва да се случи до 1 месец от постъпване на материалите.
Към правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) да извършва проверки на имуществените декларации на магистратите, се включват и проверки за почтеност, за конфликт на интереси, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдии, прокурори и следователи.
Съдии, прокурори и следователи ще декларират имуществените си интереси в страната и чужбина (имоти, коли, банкови сметки и кредити над 10 хил. лв., подаръци над 1000 лв.,данни за свързани лица, дялове в дружества, ценни книги и др. инвестиции, както имуществото на съпрузи, деца и лица, с които са във фактическо съжителство). Те ще подават декларация всяка година, дори в случаите, в които нямат промяна на имущественото си състояние. „Идеята е да се следи, например, как магистратите изплащат кредитите си, защото ако това става прекалено бързо, възниква въпросът – с какви пари ги погасяват“, обясни министър Захариева.
Инспекторатът към ВСС извършва проверка за достоверността на декларираните факти, като за целта той ще има пряк достъп до електронните бази данни и други информационни масиви на държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване.
При установена разлика между декларираните факти и получената информация се съставя доклад за несъответствие.
„Даваме 14-дневен срок за отстраняване на непълноти или грешки в декларациите, какъвто текст в действащия закон не е разписан. Едва при тяхното неотстраняване, започва същинската проверка на цялото имущество и доходи“, заяви министър Захариева
В допълнителните разпоредби на проекта детайлно са разписани дефинициите на проверките за почтеност, за независимост и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт.
Ново задължение за магистратите, членовете на ВСС, главния инспектор и инспекторите към Инспектората на ВСС, е те да декларират ежегодно дейности и членства в организации, юридически лица с нестопанска цел и др. граждански проекти.
Експертите в инспектората ще се избират след конкурс и преди назначаването им ще преминават през проверка за почтеност. Те също ще декларират имуществото си и наличието или липсата на конфликт на интереси.
За да не се заобикалят конкурсите за повишаване на магистрати, чрез конкурси за преместване се въвежда ограничение само на до 20% от свободните позиции в конкретен орган на съдебната власт да се назначават кандидати за преместване. А на останалите над 80% да се назначават кандидати за повишаване.
Регламентира се статутът на съдебните заседатели, като отпада изслушването и изборът на кандидатите в общинските съвети. Същинският избор на заседателите ще се извършва от общите събрания на съдилищата.
Променят се правилата за придобиване на юридическа правоспособност с цел завършилите студенти по право да придобият повече практически умения. Шестмесечният задължителен стаж се разделя на два модула – общо запознаване с работата на всеки орган на съдебната власт в продължение на два месеца: съд, прокуратура, следствие; както и четиримесечно практическо обучение при други юристи – адвокати, нотариуси, ЧСИ. Изпитът за правоспособност вече е със задължителен практически елемент – решаване на казус. Студентите ще може да се явят максимум три пъти на него.
 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на дирекция „Дисциплинарна дейност“ в Администрацията на ВСС да внася ежемесечно в заседание на Съдийската колегия справка за състоянието на данните от вътрешния регистър на наказателните производства, образувани срещу съдии.
***
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи съдиите, които да бъдат номинирани за българските представители в Административния комитет, Бюджетния комитет и Консултативния комитет на Единния патентен съд. Те са Ваня Алексиева – съдия в Търговска колегия на Върховния касационен съд и председател на отделение; Соня Янкулова – съдия в Седмо отделение на Върховния административен съд, където се разглеждат патентни спорове; Искра Александрова – съдия в Трето отделение на Върховния административен съд, където се разглеждат данъчни дела и Анна Димитрова – съдия във Върховния административен съд и член на Патентния съд в гр. Мюнхен, Федерална република Германия.
***
Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище по представения проект на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа /ЗФЛМП/. Становището, ведно с постъпилите становища от органите на съдебната власт ще бъдат изпратени на Министерство на правосъдието.
В становището на Пленума на ВСС се оценява положително идеята за приемане на закон, който да регламентира правата на лицата, страдащи от психични увреждания и интелектуални затруднения по начин, отговарящ на съвременната обществена, икономическа и социално обстановка и при съобразяване на международните актове, по които Република България е страна. Същевременно обаче се констатират редица непълноти и противоречия в предложения проект на ЗФЛМП.
***
Пленумът на Висшия съдебен съвет създаде работна група за изготвяне на Класификатор на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на Инспектората към Висшия съдебен съвет и правила за приложението му.
***
На началната страница на интернет сайта на ВСС в раздел „Проект”, както и в раздел „Форма за контакт с ВСС” е публикуван проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България. Съставител на проекта на Правилника е Прокурорската колегия на ВСС по смисъла на чл. 26 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.
В изпълнение на процедурата по глава III „Изработване на проекти на нормативни актове” от ЗНА заинтересованите лица мога да се запознаят с Проекта, като в 14 дневен срок, считано от 22.06.2016 г. могат да изразят предложения и становища по него.
Писмените предложения и становища следва да бъдат депозирани в деловодството на ВСС, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, гр. София или на електронна поща: vss@vss.justice.bg
***
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет създаде работна група за актуализиране на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и привеждане на щатните разписания на органите на съдебната власт в съответствие с него. Работната група трябва да изготви и правила за прилагане на Класификатора.
***
Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“ да изработи проект на Правила за произвеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Правилата за произвеждане на избори на членове на ВСС от магистратите по предложение на съответните колегии и след обсъждане с органите на съдебната власт да се приемат от пленума на ВСС в срок до края на юли 2016 год.
***
Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 15 от ЗСВ и решение на Пленума на ВСС по протокол № 25/16.06.2016 г. прие Правилник за организацията и дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, който влиза в сила от датата на приемането му.
Правилникът урежда организацията на дейността на ВСС, структурата, функциите и организацията на работа на неговата администрация. В хода на дебата бяха приети редакционни бележки и предложения във връзка с прецизиране на текстове, касаещи правомощията на пленума и колегиите на ВСС; правомощия и функциите на представляващия ВСС, организацията и работата на Съвета и администрацията на ВСС.
Според новия Правилник към пленума на ВСС се създават четири постоянни комисии – Комисия „Бюджет и финанси“, Комисия „Управление на собствеността“; Комисия по правни и институционални въпроси и Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“. В състава на комисиите участват равен брой представители от Съдийската и Прокурорската колегии, като комисиите имат шестчленен състав, с изключения на Комисията по правни и институционални въпроси, състояща се от осем члена.
В преходните и заключителните разпоредби на Правилника е предвидено Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС да продължи дейността си по приложението на ЗПУКИ, до влизане в сила на ЗИДЗСВ, част „Правомощия на Инспектората“.
По отношение структурата и числеността на администрацията на ВСС беше създадена нова дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, в която по реда на параграф 81 от ПРЗ на ЗИД ЗСВ /ДВ, бр. 28 от 2016 г./ от Министерство на правосъдието към ВСС ще преминат 4-ма служители; създаде се самостоятелно звено „Финансови контрольори“ и се преобразува Дирекция „Дисциплинарна дейност“, като вместо съществуващите два отдела се създаде отдел „Дисциплинарни производства“ и сектор „Анализ на информацията от ИВСС“.
***
Пленумът на ВСС измени решение на ВСС по протокол № 39/08.10.2008 г., т. 28.1 във връзка с приетите Мерки за усъвършенстване организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по делата от особен обществен интерес, като уточни органите на съдебната власт да предоставят информация за делата, наблюдавани от Европейската комисия по наказателните производства на всеки шест месеца, който период съответства и на статистическата отчетност на органите на съдебната власт, съгласно ЗСВ.  Пленумът на ВСС одобри и проект на Сравнителен анализ на причините за забавяне на наказателното производство в съдебна фаза идентифицирани през 2013 г. и към настоящия момент.
ВСС осъществява мониторинг на делата с особен обществен интерес от м. октомври 2008 г. В изпълнение на посоченото решение на ВСС до момента органите на съдебната власт ежемесечно предоставят информация относно образуването, движението и приключването на досъдебните производства, наблюдавани от ЕК и от Европейската служба за борба с измамите, както и за други дела от особен обществен интерес.
***
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила за работата си.
***
Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и поради многобройните забележки и предложения на членовете, не съгласува същият. Решено бе препис от пълния стенографски протокол на проведеното заседание с приложените писмени становища да бъде изпратен в Министерство на правосъдието.
Членовете на ВСС изразиха своите позиции и предложения за включване на нови разпоредби, изключване на предложени, както и редакционни бележки по конкретни текстове от проекта.
По време на дискусията бяха коментирани атестирането на членовете на ВСС и възстановяването им на длъжност след изтичането на мандата им; компетентността на инспекторите от ИВСС, проверките за почтеност и конфликта на интереси на съдии, прокурори и следователи; числеността на съдебната администрация в ИВСС и съотношението на администрацията към инспекторите в ИВСС; правомощията на общите събрания на съдилищата и пленумите на върховните съдилища и липсата на уредба уреждаща организационни форми за прокурорите и следователите; режима за командироване на съдиите в общите и административните съдилища, както и командироването на прокурори; регламентирането на самоуправлението в съдилищата; различния подход при назначаване на административните ръководители и техните заместници в съдилищата и прокуратурите; липсата на административни ръководители в следствието и назначаването на завеждащите окръжните следствени отдели от ВСС; провеждането на конкурсните процедури;  атестирането на магистратите; участието им в международни мисии; актуализиране възнагражденията на магистратите; делегиране право на ВСС да определя допълнително възнаграждение на участниците в конкурсните и атестационните комисии; регламентиране статута на Националния институт на правосъдието, в съответствие с актуалните изисквания и стандарти; регламентиране събирането на вземанията на съдебната власт от държавните съдебни изпълнители.
Позиции и предложения по законопроекта направиха председателят на ВАС Геоги Колев и членовете на ВСС Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Елка Атанасова Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Каролина Неделчева, Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Милка Итова, Михаил Кожарев, Незабравка Стоева, Румен Георгиев, Светла Петкова, Соня Найденова, Юлия Ковачева, Юлиана Колева, Ясен Тодоров, главният инспектор Теодора Точкова. Отчетено бе, че част от направените предложения по проекта на ЗИДЗСВ са били представени пред работната група на Министерство на правосъдието, но не са съобразени в окончателния вариант.
Писмено предложение бе представено от члена на ВСС Михаил Кожарев по отношение бюджета на съдебната власт, охраната на органите на съдебната власт и управлението на собствеността. Писмени становища бяха депозирани и от членовете на ВСС Елка Атанасова и Мария Кузманова. Становището на Елка Атанасова касае глава 18а „Удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма“ от ЗИДЗСВ, като са направени и предложения по отношение на сроковете в Преходните и заключителни разпоредби. В становището си /изпратено и до Министрество на правосъдието/ Мария Кузманова изразява бележки относно уредбата на Националния институт на правосъдието.
***
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила за организацията и дейността си, както и за структурата и функциите на Комисиите към нея.
***
По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви свободните длъжности „съдия“ в окръжните съдилища и определи чрез жребий броя на длъжностите, които да се заемат чрез конкурс.
На основание чл. 189, ал. 1 във вр. с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 от Закона за съдебната власт, Съдийската колегия обяви свободните длъжности „съдия“ в окръжните съдилища, като съобразно изтегления на основание чл. 178, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ жребий определи да бъдат обявени на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване 37 длъжности, както следва:
Софийски градски съд  - 19 длъжности „съдия”
Окръжен съд гр. София - 1 длъжност „съдия”
Окръжен съд гр. Кюстендил  - 1 длъжност „съдия”
Окръжен съд гр. Пловдив - 4 длъжности „съдия”
Окръжен съд гр. Пазарджик  - 2 длъжности „съдия”
Окръжен съд гр. Стара Загора - 1 длъжност „съдия”
Окръжен съд гр. Бургас - 1 длъжност „съдия”
Окръжен съд гр. Варна - 6 длъжности „съдия”
Окръжен съд гр. Разград - 1 длъжност „съдия”
Окръжен съд гр. Велико Търново - 1 длъжност „съдия”.
Посредством така изтегления жребий, 20 % от общия брой длъжности бяха определени за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване, а именно: 5 длъжности „съдия“ в Софийския градски съд и по 1 длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София, Окръжен съд – Пловдив, Окръжен съд - Варна и Окръжен съд – Бургас.
***
Гражданският съвет /ГС/ от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет обсъди на свое заседание на 3 юни 2016 г., Проекта на Кодекс за административните нарушения и наказания; становища и предложения на организациите, участващи в ГС, във връзка с Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, както и предложения за допълване на Правилата за действие на ГС.
 

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО


В открито заседание, проведено на 29.06.2016 г., Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избра директор.
Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избра г-жа Миглена Тачева за директор на Института.
 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ


Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия - 2016 г.
Уважаеми колеги,
С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да участват и български адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия : да са на възраст до 40 години и с добро ниво на владеене на френски език.
Стажът ще се проведе през месец октомври и ноември 2016 г.
Изпитът по френски език за определяне на стажантите ще се проведе на  11.07.2016 г. от 9.00 ч.  в  сградата  на  Висшия  адвокатски  съвет  – гр. София, ул. „Цар Калоян” № 1-А.
В случай че желаете да участвате в изпита, моля изпратете във Висшия адвокатски съвет: молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили. Желателно е да получим и документ за владеене на френски език.
Всички документи трябва да бъдат получени във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 06.07.2016 г.
***
Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание единодушно реши проектът на ЗИД на ЗА да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене в Пленарна зала
На 22.06.2016 г. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към 43-тото Народно събрание, в чийто дневен ред бе включено и обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
При обсъждане на законопроекта председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова изрази категоричната подкрепа на българската адвокатура на законопроекта, изтъквайки институционалното единство на самоуправляващата се адвокатска общност.
След проведени дебати Комисията по правни въпроси единодушно реши проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене от депутатите в Пленарна зала в заседание на Народното събрание.
На заседанието присъстваха опоненти на законопроекта, медии и други адвокати.

Новини - май 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Българите в чужбина вече получават свидетелство за съдимост в рамките на час
Българите, които живеят в чужбина, вече могат да получават свидетелство за съдимост в рамките на час след подаване на заявление в българските консулства. Подобряването на услугата стана факт след сключено споразумение между Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи.
С въвеждането на тази опция гражданите вече могат по електронен път през интернет чрез електронен подпис да заявят, заплатят и получат електронно свидетелство за съдимост от всяка точка на света. Достатъчно е да имат достъп до интернет.
Промените в нормативната база позволяват заявените по електронен път свидетелства да бъдат получени в консулствата като електронно подписан документ, който се разпечатва и заверява от служителя. С електронизирането на услугата времето от заявяване до получаване на свидетелство се съкрати от един месец на един час.
836 електронни свидетелства за съдимост, заплатени директно от сайта на Министерството на правосъдието чрез дебитна или кредитна карта, са издадени за последните 5 месеца, като общо издадените свидетелства за същия период са 1195. Това показва справка на дирекция "Електронно правосъдие и регистри" на министерството.
Новата опция бе въведена през декември миналата година, когато Министерството на правосъдието разшири функционалността на системата за издаване на е-свидетелство, като предостави възможност за заплащане на услугата директно от сайта на Министерство на правосъдието. Заплащането се извършва в реално време, услугата веднага се заверява като платена и се стартира процеса по нейното предоставяне, като така се пести време на гражданите. При картово плащане дължимата от гражданина преводна такса е равна на НУЛА, иначе таксата за е-свидетелство е три лева за разлика от хартиеното, за което се дължи такса от пет лева.
***
Министерството на правосъдието публикува втората част от промените в Закона за съдебната власт
Утвърждаване на съдийското самоуправление, ограничаване на възможностите за административни форми на влияние върху независимостта на съда, разширяване на правомощията на общите събрания на съдиите и на Инспектората към ВСС, предвижда втората част на проекта за промени на Закона за съдебната власт.
Новите текстове са публикувани на сайта на Министерството на правосъдието в раздел "Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система".
По отношение на прокуратурата с предлаганите изменения се постига съответствие с конституционно определената структура и организация на държавното обвинение.
Прокуратурата да е единна, но не централизирана, е записано в мотивите към проекта. Прокурорите и следователите вече няма да са подчинени на главния прокурор. Подчинеността остава само за административните ръководители, и то само при ръководната им дейност. Постигнато е разграничение между прокурорски функции и ръководна дейност. Същевременно се засилва отчетността на главния прокурор, както и на административните ръководители в системата на прокуратурата.
С новите разпоредби се подобряват процедурите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт, за преместване и повишаване, с което гарантира обективно и предвидимо кариерно израстване и се акцентира върху придобития в съдебната власт юридически стаж като основен критерий за правораздаване във върховните съдилища и прокуратури.
Дисциплинарните производства срещу магистратите и техните административни ръководители се разделят между съответните колегии на ВСС с цел постигане на независимост на съдиите от една страна и прокурори и следователи от друга. Процедурата по образуване и водене на дисциплинарни производства е регламентирана подробно, като са въведени гаранции за безпристрастност и обективност.
Новите функции на Инспектората към ВСС са във връзка с приемането и проверката на декларациите за имущество и интереси на магистратите, с което се променя досегашният законодателен модел за деклариране и проверка пред органи извън съдебната власт. Включват се правомощия за проверки за почтеност, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Въвеждат се ефективни механизми за вътрешен контрол на съдебната власт върху професионализма, мотивацията, независимостта и безпристрастността на магистратите, тяхното отговорно отношение, отчетност и поведение, съобразено с етичните норми.
***
Съветът за съдебна реформа прие част от промените във втория пакет на Закона за съдебната власт
Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система одобри част от текстовете във втория пакет с промени на Закона за съдебната власт ( ЗСВ).
Участниците в Съвета одобриха първо текстовете, които регламентират статута на съдебните заседатели. Те се обединиха около мнението да отпадне изслушването и изборът на кандидатите в общинските съвети. Същинският избор на заседателите ще се извършва от общите събрания на съдилищата.
"Няма как съдията да се избира на случаен принцип, а съдебният заседател - не, има вече доста жалби по дела във връзка с липсата на случаен принцип при определянето им", така министърът на правосъдието Екатерина Захариева аргументира идеята в ЗСВ да залегне случайният принцип при избирането на заседатели в различните състави.
Съветът реши още да увеличи горната възрастова граница за кандидатстващите за съдебни заседатели на 68 г., за да могат в работата на съдилищата да се включат и пенсионирани магистрати. Долната граница бе коригирана в проекта от 25 на 21 г., както е и сега.
Съдебните заседатели ще се отстраняват при извършено умишлено престъпление, се съгласиха още членовете на Съвета.
Правомощия на общите събрания и съдийско самоуправление бяха също разгледани и приета от Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Командированите съдии във върховните съдилища ще участват в общите събрания без право на глас. Те могат да участват в гласуването само при приемане на тълкувателни решения на общите събрания при върховните съдилища.
Шефове на съдилища могат да бъдат издигани от пленумите на ВАС и ВКС, от поне трима членове на съдийската колегия на ВСС, както и от министъра на правосъдието.
Предложения за главен прокурор могат да се правят от най-малко трима членове на прокурорската колегия на ВСС, както и от министъра на правосъдието, сочат последните редакции на текстовете от законопроекта.
Възможността за командироване на съдия, прокурор или следовател остава, но за не повече от 6 месеца в рамките на една календарна година - с предварителното му писмено съгласие. Има и опция за командироване за срок от 3 месеца, без негово съгласие. Командированият магистрат ще трябва да си довърши всички дела на местоработата, откъдето идва.
Длъжността административен ръководител на съд и прокуратура могат да бъдат заемани не повече от два мандата (може и не последователни) в един и същ орган на съдебната власт.
Изборът на тримата големи в съдебната власт вече да се прави само измежду действащи съдии, прокурори или следователи, предвиждат текстовете, одобрени от членовете на Съвета.
По отношение на прокуратурата Съветът прие да се детайлизират текстове, свързани с правомощията на административните ръководители на прокуратури да извършват ревизии и проверки, както и да контролират работата на прокурорите и следователите от по-ниските нива.
Камарата на следователите в България предложи да се въведат конкурси и за младши следователи, а Съветът им предложи до петък да предложат такива текстове, така че младшите следователи да не бъдат поставени в привилегировано отношение спрямо младшите съдии и прокурори.
***
Правосъдният министър Екатерина Захариева откри новата сграда на Административния съд в Добрич
Новата триетажна сграда на Административния съд - Добрич е с разгърната застроена площ 1396 кв.м Тя е газифицирана, разполага с 3 съдебни зали, със съвещателна зала, деловодство, 8 кабинета за магистрати, 14 стаи за служители, съдебни секретари, адвокати и прокурори, стая за почивка и сървърно помещение, помещение на ГД "Охрана" на входа на сградата.
В подземното ниво са разположено помещение за принудително доведени и задържани лица с отделения за мъже, жени, непълнолетни лица, както и зона за обиск, зона за срещи с адвокат и зона на дежурния служител от охраната
***
Още седем "сини стаи" ще изгради Министерството на правосъдието
Още седем "сини стаи" за щадящо изслушване на деца и пострадали от насилие ще изгради Министерството на правосъдието до 30 юли 2017 г.
Българо-Швейцарският проект "Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие", който предвижда обучение на магистрати за работа с деца и изграждане на специални помещения за щадящото им изслушване, бе удължен с една година.
Допълнително финансиране не е предвидено. Новите дейности по проекта ще се извършат със спестени пари по проекта.
Първата синя стая бе открита на 11 април т.г. във Варна. До края на годината е предвидено да заработят още четири - в Козлодуй, Плевен, Ямбол и Враца. След постигането на споразумение за удължаване на проекта, Министерството на правосъдието ще има възможност да построи още три "сини стаи". Предвидено е те да обслужват съдебните райони - Добрич, Разград и Смолян.
Специалните помещения се обособяват извън съдебните сгради. Те се използват за разпит на децата, участващи в наказателни, граждански или административни производства, като извършители, свидетели или жертви.
Целта е изслушването на малолетни и непълнолетни да се провежда възможно на най-ранен етап от досъдебно производство, а броят на разпитите да бъде сведен до минимум, като се използва специална аудио техника в помещения, разделени с т.нар. венецианско стъкло.
***
Нов заместник в екипа на правосъдния министър Екатерина Захариева
Министър-председателят Бойко Борисов назначи Петя Тянкова за трети заместник-министър на правосъдието.
Г-жа Тянкова идва в екипа на министър Екатерина Захариева от администрацията на Президента, където бе секретар по правни въпроси на държавния глава Росен Плевнелиев.

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
.***
За периода 25.04.2016 г. - 09.05.2016 г.
Пленумът на ВСС прие Проект на правилника за организацията и дейността на ВСС и неговата администрация, изготвен от Комисията по правни въпроси и го изпрати на Колегиите на ВСС за запознаване и за изготвяне на становища в срок до 20.05.2016 г. Становищата на Колегиите ще бъдат обобщени от Комисията по правни въпроси и ще бъдат внесени за разглеждане от Пленума на ВСС.
Съгласуван бе проект на Постановление на Министерския съвет за осигуряване на допълнителни финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в размер на 7 455 000 лв., в т.ч. 5 180 000 лв. за нуждите на Софийски районен съд и 2 2775 000 лв. за нуждите на Софийска районна прокуратура.
Пленумът на ВСС извърши промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 88 от 15.04.2016 г. и даде съгласие за извършване на корекции на бюджетите за 2016 г., по искане на органи на съдебната власт.
Пленумът на ВСС прие Правилник за администрацията на Върховния административен съд.
По предложение от министъра на правосъдието във връзка с фактическото поемане на управлението на имотите на съдебната власт, Пленумът на ВСС определи представители на ВСС, които да се включат в работна група за прехвърляне на бюджета от Министерството на правосъдието към бюджета на Висшия съдебен съвет и изрази принципно съгласие за извършване на дейности по глава двадесета, раздел IV от ЗСВ, до приемане на ПМС на основание § 83 от преходните и заключителни разпоредби към ЗИДЗСВ, по управление на имотите на съдебната власт.
По предложение от Прокурорската колегия Пленумът на ВСС определи ден четвъртък за провеждане на заседанията на Пленума на ВСС от 09.30 ч.
***
За периода 09.05.2016 г. - 20.05.2016 г.
Пленумът на ВСС определи броя на членовете и поименните състави на постоянните комисии "Бюджет и финанси" и "Управление на собствеността" към Пленума на ВСС.
Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Пленумът на ВСС прие за сведение искането на главния инспектор на ИВСС и възложи на комисия "Съдебна администрация", комисия "Бюджет и финанси" и комисия "Управление на собствеността" да подпомогнат изготвяне на финансовата обосновка, във връзка с осигуряване ИВСС с човешки и материални ресурси, необходими за упражняване правомощията му по ЗСВ.
Пленумът на ВСС упълномощи представляващият ВСС да подпише с БНТ договор за производство и подготовка за излъчване на аудио-визуално произведение - филм с времетраене 10 минути, който представя конкурсните процедури за магистрати, кариерното развитие на магистратите и церемониите по встъпване в длъжност на магистратите.
Пленумът на ВСС прие обобщения годишен доклад за дейността на ВСС и за дейността на ИВСС, както и доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2014 г., ведно със становище на Комисията по правни въпроси на ВСС, и на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ внесе същите в Народното събрание.
Пленумът на ВСС прие за сведение Анализа на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г., както и Доклад "Икономическа обосновка във връзка с подготовка на Постановление на МС за корекция в бюджета на съдебната власт" и реши документите да се публикуват на интернет сайта на ВСС. Четвъртото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г. е публикувано на 11 април 2016 г. То съдържа сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на държавните - членки на ЕС.
Пленумът на ВСС откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ в районните съдилища.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 14 от ЗСВ, освен комисиите, предвидени в закона, създаде комисия по дисциплинарна дейност, Комисия "Съдебна администрация" и Комисия "Съдебна карта, определяне на натовареността и съдебна статистика", като определи числеността и състава им, а бе отложено вземането на решение за формирането и числеността на Комисията по атестирането и конкурсите.
Съдийската колегия на ВСС изрази принципно съгласие с изготвения проект на Правилник за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация, като се отчетат направените бележки, както и че не е работено по отношение на администрацията, като не е взет предвид и обсъден доклада на главния секретар.

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Информация за актуалното кадрово състояние в Прокуратурата на Република България.
Прокурорската колегия на ВСС откри процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
Прокурорската колегия на ВСС предложи на пленума на ВСС да оптимизира щатната численост за длъжността "прокурор" в районните и окръжните прокуратури, както и "следовател" в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури чрез преразпределение на свободни длъжности.
Прокурорската колегия на ВСС прие по принцип предложения текст от Правна комисия на Правилник за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация, с направените бележки и допълнения.
***
Прокурори и съдии отличиха десетокласници в състезание-дискусия по правата на човека и наказанията за държане на наркотици и убийство. Състезанието бе част от заключителната практическа дискусия на Образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.
***
Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие доклада на главния прокурор за прилагането на закона и дейността на Прокуратурата на Република България и разследващите органи за 2015 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси към ВСС. Висшият съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ ще внесе Доклада в Народното събрание.
***
По решение на Прокурорската колегия на ВСС ще бъде публикувана обява за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (JUST).
Съгласно решение на ВСС по Протокол № 21 от 30.05.2016 г., българските магистрати могат да кандидатстват за вакантни позиции като командировани национални експерти в Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (JUST) до 15 юли 2016 г.
Обявата ще бъде публикувана на интернет сайта на Съвета, в раздел "Съобщения".
***
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Доклад на Върховния касационен съд с резултатите от извършена проверка на начина на образуване и разглеждане на производствата по възобновяване на дела в апелативните съдилища в страната.
Осъщественият контрол е във връзка с измененията на Наказателно-процесуалния кодекс, в сила от 13.06.2015 г., с които е направена промяна в разпоредбата на чл. 424 от НПК и е променена подсъдността на делата, разглеждани по реда на Глава 33 от НПК - "Възобновяване на наказателни дела". Съгласно нея искането за възобновяване на наказателно дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК се разглежда от съответния апелативен съд, когато актът по чл. 419 е постановен от районен съд или окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди. Върховният касационен съд е предоставил на апелативните съдилища примерни указания за начина на образуване, отказ от образуване и оставяне без движение на постъпващите преписки, както и примерни образци на съдебни актове, с които работи ВКС.
При проверката са направени изводи, че апелативните съдилища се стараят да се съобразяват с тези указания, насрочването на делата става ритмично и своевременно, като повечето се решават в първото съдебно заседание. Констатирана е разнообразна и противоречива практика при преценка на липсата на предпоставки за образуване на производства по възобновяване и се препоръчва те да прецизират подхода си при образуване на производствата по Глава 33 от НПК.

Новини - април 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Нов главен директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
Със заповед на министъра на правосъдието от 28 април Гергана Георгиева е назначена за главен директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
***
Министърът на правосъдието поиска тълкувателно решение от ВКС по дела за причиняване на смърт при ПТП
Министърът на правосъдието Екатерина Захариева поиска Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на ВКС да приеме тълкувателно решение във връзка с противоречива съдебна практика.
Поставеният въпрос е: Налице ли е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343 от Наказателния кодекс от страна на пешеходец при пресичане на платното за движение в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата и следва ли това обстоятелство да обуслови налагането на по-леко наказание на дееца - водач на моторно превозно средство?
***
Държавите от Съвета на Европа приемат в София план за действие за независимост на съдебните системи
Министрите на правосъдието от цяла Европа дадоха своята подкрепа за нов план за действие на Съвета на Европа, посветен на съдебната независимост и безпристрастност. Планът ще е с действие до 2021 г. Това се случи на международна конференция в София, чийто съорганизатор е българското Министерство на правосъдието. Форумът се провежда у нас, тъй като България председателства Комитета на министрите на Съвета на Европа.
***
Годишната награда "Почтен магистрат"
В Деня на българската конституция и професионален празник на юристите, министър Захариева обяви, че под неин патронаж се учредява годишната награда "Почтен магистрат". Наградата няма да има финансово изражение. "Почтен магистрат" се учредява с цел да се поощрят усилията на магистратите, показали висок професионализъм, обективност, гражданска доблест и независимост при упражняване на правомощията и вземане на решенията си. Наградата ще бъде връчена за първи път на 13 юли 2016 година, когато ще се честват 25 години от обнародването на Конституцията на Република България на 13 юли 1991 година.
До 5 юли 2016 г. Министерството на правосъдието приема номинации за наградата "Почтен магистрат", подадени от български съдии, прокурори, следователи, съдебни служители, адвокати, юристи, студенти по право и журналисти. Номинациите се извършват чрез изтегляне на формуляр, публикуван на сайта на МП.
Цялата информация за условията за провеждане на годишната награда, критериите и журито, можете да прочетете на сайта на МП: http://www.mjs.bg/2148/
***
Съветът за съдебна реформа прие актуализираните мерки за продължаване на съдебната реформа
Разработване на регистри за деклариране на имуществото на магистрати и конфликт на интереси, нова наказателна политика, цялостен модел и закон за съдебните експертизи, както и реформа в затворното дело, са сред най-важните мерки в Пътната карта за продължаване на реформата в съдебната система. Това заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева пред членовете на Съвета по съдебна реформа по време на второто му извънредно заседание.
След 4-часов дебат бяха приети текстовете, които предвиждат мерки за гарантиране на независимостта на съда, прокуратурата и следствието, ефективен достъп до правосъдие, ефективна наказателна политика, реформа в юридическото образование и повишаване на доверието в системата. За конкретните действия е предложено финансиране от държавния бюджет и от Оперативна програма "Добро управление".
Правосъдният министър уточни, че в преработения проект на Пътна карта са включени нови дейности, свързани с комуникационното оборудване на органите на съдебната система, развитие на виртуалната мрежа, създаване на регистри и други, "така че да не се финансират само анализи, каквито бяха критиките към първоначалния вариант на картата".
Съветът прие Инспекторатът към ВСС и ВСС да изготвят методология за извършване на проверката за почтеността на магистратите и да разработят регистър за деклариране на разширен кръг обстоятелства, включително фактически съжителства и принадлежност към организации с непубличен характер.
***

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Единодушно - с 23 гласа "за", на основание § 11, ал. 1, от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, във връзка с чл. 130а, ал. 3 и ал. 4 от Конституцията на Република България, ВСС разпредели членовете, избрани от Народното събрание, между съдийската и прокурорската колегии според длъжността, която са заемали преди избора си за членове на ВСС.
Въз основа на разпределението бяха конституирани съставите на съдийската и прокурорската колегии на ВСС, както следва:
14-членна СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ, в състав:
Лозан Панов - председател на ВКС, Георги Колев - председател на ВАС, Димитър Узунов - представляващ ВСС, Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Даниела Костова, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Каролина Неделчева, Мария Кузманова, Милка Итова, Светла Петкова, Соня Найденова, Юлия Ковачева.
11-членна ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ, в състав:
Сотир Цацаров - главен прокурор, Васил Петров, Елка Атанасова, Камен Ситнилски, Магдалена Лазарова, Михаил Кожарев, Незабравка Стоева, Румен Боев, Румен Георгиев, Юлиана Колева, Ясен Тодоров.
***
Висшият съдебен съвет ще проведе "Ден на отворените врати" на 6 юни 2016 г.
В тази връзка ВСС обяви конкурс за ученическо есе на тема "Законът и справедливостта". В конкурса могат да участват учениците от Х-и до ХІІ-и клас от училищата в гр. София и страната. В конкурса ще бъде отличено едно есе, като обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп и грамота, ще се проведе в "Деня на отворени врати" на Висшия съдебен съвет.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 16.05.2016 г. по електронна поща на адрес: konkurs.sofia@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
Отличеното есе ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС и на Фейсбук страницата на Съвета.
***
Висшият съдебен съвет прие решение за уведомяване на Министерството на правосъдието за изпълнение на препоръка № 5 към Република България от Доклад от 2014 г. за оценка от шестия кръг на взаимно оценяване: "Практическо прилагане и действие на Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност и на Решение 2008/976/ПВР относно Европейската съдебна мрежа по наказателно правни въпроси" - Доклад за България. В изпълнение на препоръката Висшият съдебен съвет изработи правила за избор на членове и за функционирането на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.
Всички членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела бяха определени и за контактни точки на Европейската съдебна мрежа: Ангелина Йоргакиева Лазарова - съдия в наказателно отделение на Апелативен съд - гр. Варна, която е Национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, и съдиите: Татяна Гьонева Коева - съдия в Окръжен съд - гр. Стара Загора, Мариета Неделчева Маринова - съдия в Специализиран наказателен съд - гр. София, Румяна Господинова Илиева - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд - гр. София, Атанас Стоилов Атанасов - съдия в Софийски градски съд, Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова - съдия в Софийски окръжен съд, съдия Теодорина Димитрова - Николова - съдия в Окръжен съд - гр. Велико Търново, командирована в наказателно отделение при Апелативен съд - гр. Велико Търново, Светла Василева Даскалова - Василева - съдия в наказателно отделение при Окръжен съд - гр. Варна, Румяна Вълчева Райкова - съдия в наказателно отделение при Окръжен съд - гр. Шумен.
Повече информация за Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела може да намерите на сайта на ВСС, раздел "Международно сътрудничество" - "Международни организации" - "Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела".
***
Висшият съдебен съвет прие принципни насоки относно структурата на администрацията в органите на съдебна власт. Те са изготвени в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 7/04.02.2016 г. относно приети мерки за оптимизация на администрацията в органите на съдебна власт и предвид извършената дейност от Работната група за актуализиране на Класификатора на длъжностите в администрацията.
С принципните насоки е предвидено изработване на подробни Правила за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, които да регламентират наименованието и разпределението на длъжностите според характера - ръководни, експертни и технически, минималната образователна степен и професионален опит за заемане, ранг, както и диапазон на възнагражденията.
Проектът за правила предлага разграничаване на четири групи администрации в органите на съдебна власт:
* администрация на ВКС, на ВАС, на Главния прокурор и на Националната следствена служба;
* администрации на съдилищата и прокуратурите, в които магистратските длъжности надвишават 50 щата, както и администрациите на апелативните съдилища;
* администрации на съдилища и прокуратури, в които броят на магистратските длъжности са в диапазон от 6 до 49 щата;
* администрации на съдилища и прокуратури, в които броят на магистратските длъжности включва до 5 щата.
Правилата ще позволят разграничаването на специфични експертни длъжности и общи експертни длъжности, като не допускат съчетаване на специфичните с общите експертни длъжности.
***
На интернет страницата на ВСС - http://www.vss.justice.bg/, е създадена рубрика "ВСС online", посредством която потребителите на интернет могат да наблюдават директно заседанията на Съвета.
***
На 28.03.2016 г., в Националния институт на правосъдието се проведе заседание на Работната група към ВСС за изпълнение на "Междуведомствения план за действие за изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес". Обсъдени бяха изпълнението на мерките от Междуведомствения план за 2015 година, както и въпроси свързани с продължаване дейността на работната група.
Представителите на институциите се обединиха около решението дейността на Междуведомствената работна група да отчете изпълнението на дейностите по Плана от 2015 година, и да продължи работата си и през 2016 година. Отбеляза се, че двугодишната активност на тази Междуведомствена работна група е постигнала положителен ефект и има необходимост от координиране действията на представените институции за изпълнение на препоръките от доклада на ЕК, в частта относно наблюдение продължителността на наказателния процес.
След окончателното одобряване от Министерския съвет на Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2016 г. по Механизма за сътрудничество и оценка, Работната група ще изготви план с мерки за 2016 г.
***
Висшият съдебен съвет прие изменения и допълнения на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, утвърдени с решение по протокол № 62/16.12.2015 г.
Измененията на Правилата за оценка на натовареността на съдиите отчитат изразените становища и възражения на съдиите от Административен съд - София - град, Административен съд - Смолян, Окръжен съд - гр. Варна, Районен съд - гр. Варна, Апелативен съд - гр. Бургас и Апелативен съд - гр. Пловдив.
Важно се да се подчертае, че Правилата се базират на приетата през 2013 г. от ВСС методология за изследване на натовареността и проведеното на нейна основа емпирично изследване в цялата страна. Всички съдии бяха поканени да се включат в него, а участваха 1100 от тях - повече от 60% от съдиите в България.
Методологията и изследването на натовареността отчитат съвременните тенденции на модела за оценка на натовареността и претеглена натовареност, които се прилагат във водещи съдебни системи на Европа и Северна Америка.
Към днешна дата е разработена цялостна и обособена централизирана информационна система за регистриране и управление на информацията за натовареността на съдите и съдилищата. Функционалността на системата позволява дефиниране на групи дела, техния коефициент за сложност, критериите за коригиране на коефициента за сложност, както и цялата общосистемна информация нужна за регистриране сложността на делата и натовареността на съдията. Системата предоставя модул за справки, който да реализира справки за натовареността на съдиите в рамките на определен период по групи дела. Целта е работата на разпределящия съдия да бъде сведена до минимум, още повече, че той може да бъде подпомогнат в част от тази дейност от съдебен служител.
Правилата за оценка на натовареността на съдията влизат в сила от 01.04.2016 г. Отлагането на действието им е неприемливо, тъй като набирането на необходимата информация за тежестта и сложността на делата е необходимо да се случи, колкото е възможно по-бързо. ВСС ще извършва постоянно наблюдение върху приложението на правилата и при необходимост ще предприема съответните корекции с цел тяхното подобряване. Приложението на Правилата ще бъде подпомогнато от информационната система за управление на данните за натовареността. Тази информационна система е самостоятелна част от Централизираната система за разпределение на делата и няма да затруднява процеса по случайно разпределение. В близките дни Комисията по натовареност ще разпространи подробни инструкции за работа с новата информационна система.
Случайното разпределение на делата ще се извършва между групите, които са възприети в съдилищата до момента. Използването на групите за сложност на делата и за целите на случайното разпределение не е задължително, а е оставено на преценката на съдилищата. Това ще позволи отчитането на спецификите на всеки орган на правораздаване.
С правилата се въвеждат норми за определяне на годишното разполагаемо време на съдията, което ще се отчита чрез информационната система за управление на натовареността и ще позволи определяне на границите на натовареност на съдията. В системата се определят и процентите за намалена натовареност на председателите и заместник-председателите на съдилища, както и на другите съдии, които изпълняват допълнителна дейност, извън разглеждането на делата.
Висшият съдебен съвет и Комисията по натовареност ще извършват периодични наблюдения за функциониране на системата за управление на натовареността, за резултатите от което ще уведомяват своевременно съдийската общност.
***
Управителният съвет на НИП, на заседанието си на 19.04.2016 г., след извършена проверка на документите, подадени от кандидатите за участие в конкурсната процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието взе решение да допусне до участие в конкурса:
1. Драгомир Николов Йорданов - директор на НИП в периода 01.04.2011 г. - 01.04.2016 г., служебен министър на правосъдието в периода 13 март-29 май 2013 г.
2. Антон Илиев Станков - адвокат от Софийска адвокатска колегия, министър на правосъдието в периода 24.07.2001 г. - 16.08.2005 г.
Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе от Управителния съвет на НИП на 10.05.2016 г. от 10 ч в зала 201 на Националния институт на правосъдието. Процедурата ще бъде излъчена online в реално време, което ще направи възможно директното й проследяване и ще гарантира нейната откритост.
***
Пленумът на ВСС обсъди проекта на Правилник за организация на дейността на ВСС и неговата администрация. Проектът е изработен от Комисията по правни въпроси в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 18/14.04.2016 г.
Пленумът на ВСС реши да изпрати проекта на Правилника на Съдийската и Прокурорската колегии за запознаване, в срок до 20 май 2016 г. Евентуалните предложения на колегиите ще бъдат обобщени от Комисията по правни въпроси и ще се внесат за разглеждане от пленарния състав на ВСС.
***
Съдийската колегия на ВСС проведе редовно заседание, на което беше променена датата на писмения изпит в конкурса за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за съдия в Апелативен съд гр. София - гражданска колегия. С решението си Съдийската колегия измени и допълни решението на ВСС по протокол № 3/21.01.2016 г. в частта по т. 5.4: "Писменият изпит да се проведе на 18.06.2016 г. от 9.00 ч., в сградата на НИП, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 14. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на Интернет страницата на ВСС в раздел "Важно", както и в раздел "Постоянни комисии" - "КПА" - "Конкурси". Мотивите са свързани с нееднократното отвеждане, поради служебна ангажираност и други уважителни причини, на членове на конкурсната комисия, което е причина за невъзможността своевременно да се конституира комисията, за първоначално насрочения на 19.03.2016 г. писмен изпит.
***
Съдийската колегия реши да започне внедряване в съдилищата на актуализираната версия на системите за управление на съдебните дела, в съответствие с новите статистически кодове, като същите се изпратят на съдилищата, за сведение.
***

Новини - март 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Насрочена е дата за изпит за помощник-нотариуси по заместване
Министърът на правосъдието Екатерина Захариева на 07.03.2016 г. издаде заповед, с която насрочи дата за изпит за помощник-нотариуси по заместване.
Изпитът ще се проведе на 25.04.2016 г. и 26.04.2016 г. от 9.00 часа, в сградата на Министерство на правосъдието (София, бул. Дондуков № 2А, стая № 749).
В зависимост от броя на допуснатите до участие кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено най-малко 2 дни преди датата на изпита.
***
Заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС в Брюксел
На 10 и 11 март 2016 г., в Брюксел, Белгия, се проведе заседанието на Съвета на Европейския съюз "Правосъдие и вътрешни работи".
Предмет на дискусия в рамките на формат "Правосъдие" бе предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма, както и предложението за Регламент на Съвета за създаване на Служба на Европейския прокурор.
***
Публикувани са девети и десети брой на Бюлетина "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България"
В деветия брой на Бюлетина с "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" са включени резюмета на решенията, постановени от Съда в периода от месец октомври до месец декември 2015 г.
В последното тримесечие на 2015 г. ЕСПЧ е постановил девет осъдителни решения, по едно от делата е приел, че няма нарушение. С решение по допустимост ЕСПЧ е отхвърлил една жалба поради злоупотреба с правото на жалба по смисъла на член 35, § 3 от Конвенцията. Две жалби са заличени от списъка на делата след като Съдът е приел, че жалбоподателите нямат намерение повече да ги поддържат. Поради постигане на приятелско споразумение е заличена още една жалба. Част от осъдителните решения са свързани с полицейско насилие, незаконен арест, неефективно разследване, бавно правосъдие и лоши условия в местата за лишаване от свобода.
Бюлетин № 10 е годишен каталог на всички постановени през 2015 г. решения на ЕСПЧ по дела срещу България. Той съдържа кратко резюме на всяко от решенията, систематизирани по членове от Конвенцията. Добавени са линкове към съответния брой на Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България", към оригиналния текст на решението в интернет страницата на ЕСПЧ, както и към превода на български език на част от решенията.
Бюлетин брой 9 е публикуван на следния адрес:
Бюлетин брой 10 е публикуван на следния адрес:
Създаването и поддържането на електронния бюлетин е дейност в рамките на Предефиниран проект № 3 "Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека", финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
Бюлетинът се публикува периодично, четири пъти в годината, и обобщава значимата актуална съдебна практика на ЕСПЧ, така че да осведомява своевременно и да подпомага магистратите и правоприлагащите органи в ежедневната им работа.
***
България подписа декларация във връзка с Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
България подписа декларация във връзка с Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, с която представителите на държавите-страни по Конвенцията потвърдиха наличието на политическа воля за ефективно прилагане на разпоредбите й.
На проведената Министерска среща на страните подписали Конвенцията в централата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж, Франция, присъства заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева.
В рамките на форума бе обсъдена ролята на Конвенцията за противодействие на корупцията в глобален план. Бяха признати и заслугите на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица за противодействие на това явление.
В рамките на срещата заместник-министър Мичева-Русева предостави информация за законодателните реформи у нас, които имат отражение върху борбата с корупцията. "Работи се по изменения в Наказателния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания и Закона за корпоративното подоходно облагане", заяви заместник-правосъдният министър и допълни, че се правят обучения в цялата страна на магистрати и полицейски служители, свързани с превенция на корупционни престъпления.
Тя изрази надежда, че усилията на страната ни ще бъдат положително оценени по време на предстоящата нова 4-та фаза от проверката на изпълнението на Конвенцията.
***
Спешни мерки за затягане на дисциплината в затворите
"Една от най-важните политики за Министерството на правосъдието е политиката по отношение на местата за лишаване от свобода". Това заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева на 21.03.2016 г. по време на работна среща с ръководството на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) и с всички началници на местата за лишаване от свобода.
Тя поиска мерки за затягане на режима в затворите като прекратяване на възможността лишени от свобода да общуват с външния свят от мобилните си телефони и да получават забранени стоки, сред които и наркотични вещества. На срещата беше обсъдено как да бъде прекратена незаконната комуникация на затворниците с външния свят - с прилагането на техническо заглушаване или с т.нар. микроклетки на мобилните оператори, при които в рамките на съответния затвор разговори може да се осъществяват само от определени СИМ-карти: например на служителите. Обсъдено бе и как да бъде спряна практиката да се внасят забранени вещи.
Осигурени са допълнителни средства от бюджета в размер на 3 милиона лева за належащи ремонти дейности за осигуряването на минимални санитарни условия в затворитe във Варна, Бургас и Сливен. До дни предстои откриването на основно ремонтирания корпус на затвора в Стара Загора, а до средата на годината затворническото общежитие от закрит тип в село Дебелт ще бъде преустроено така, че в него да могат да бъдат преместени около 400 лишени от свобода, които търпят наказанието си в Бургаския затвор.
***
Министър Захариева обжалва отказа на ВСС да наложи дисциплинарно наказание на Богдана Желявска
Министърът на правосъдието Екатерина Захариева обжалва пред Върховния административен съд решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което не бе наложено дисциплинарно наказание на съдията от Софийския градски съд (СГС) Богдана Желявска.
Производството бе инициирано на 12 февруари 2015 г. от председателя на Върховния касационен съд и министъра на правосъдието с предложение за образуване на дисциплинарно производство за допуснати нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3, т. 4 и т. 5 от Закона за съдебната власт срещу Богдана Желявска в качеството й на заместник-председател на Софийския градски съд.
С решение от 10 март т.г. ВСС отказа да наложи наказание на Желявска.
"Считам, че решението на ВСС е неправилно поради нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона", се посочва в жалбата на министъра, с която се иска изцяло отмяна на решението на ВСС.
Като съображения за това, правосъдният министър посочва, че:
1. На 19.09.2014 г. и 17.10.2014 г. Богдана Желявска не е изпълнила служебното си задължение за лично разпределение на текущите дела, а е допуснала това фактически да бъде извършено от съдебен помощник, като впоследствие е подписала протокол, с който е удостоверила, че разпределението е осъществено от нея. (дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. т. 3, 4 и 5 от ЗСВ);
2. На 10.11.2014 г. Богдана Желявска в нарушение на техническите правила за използване на софтуер за случайно разпределение на дела LawChoice и т. 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати ( КЕПБМ) не е изпълнила служебното си задължение за своевременно (след определяне на съдия-докладчик от системата) изпращане до сървъра на ВСС на протокола за случайно разпределение на дело по описа на СГС, образувано по искане от БНБ за обявяване на "КТБ" АД в несъстоятелност (дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. т. 3, 4 и 5 от ЗСВ;
3. На 15.10.2014 г. Богдана Желявска не е изпълнила служебните си задължения, като от всички постъпили на тази дата в СГС молби за образуване на производства по несъстоятелност, в нарушение на заповед от м. юли 2014 г. на председателя на СГС и т. 8.6. от КЕПБМ тя е разпределила на съдия Румяна Ченалова единствено делото, образувано по молба от "Таймарх" ЕООД срещу "Домейн Менада" ЕООД и "Белведере Дистрибуция" ЕООД (дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. т. 3, 4 и 5 от ЗСВ).
"С действията си респективно бездействията си, Желявска е нарушила изискванията на т. 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати за спазване на принципа на случайно разпределение на делата", пише в жалбата на правосъдния министър.
***
Министрите Екатерина Захариева и Даниел Митов предлагат кандидат за генерален адвокат в Съда на ЕС
Министрите на правосъдието и на външните работи Екатерина Захариева и Даниел Митов ще предложат на Министерски съвет да бъде разгледана кандидатурата на професор Евгени Танчев за генерален адвокат в Съда на Европейския Съюз в Люксембург.
Кандидатурата на професор Танчев е съобразена с изискванията, които се поставят пред кандидатите за заемането на тази длъжност, съобразно разпоредбата на чл. 253, ал. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), а именно: генералните адвокати се избират измежду личности, които представят всички гаранции за независимост и които отговарят на всички условия, изисквани в техните съответни държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност.
По силата на чл. 253, ал. 2 от ДФЕС, на всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите и генералните адвокати на Съда на ЕС. Мандатът на четиринадесет съдии и четирима генерални адвокати изтече на 6 октомври 2015 г. Считано от 07.10.2015 г. следваше да бъдат назначени генерални адвокати, предложени от правителствата на България, Чешката република, Дания, Германия, Испания и Обединеното кралство.

 
 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


На 22.03.2016 г. (вторник) от 9.30 ч. в Националния институт на правосъдието, гр. София, се проведе заключителна пресконференция по проект "Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система", финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
На пресконференцията се представиха постигнатите резултати и реализираните дейности по четирите цели:
o Цел 1: Ефективна система за електронно призоваване в съответствие с разпоредбите на Закона за електронното управление
o Цел 2: Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека
o Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права
o Цел 4: Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии.
***
С оглед високата натовареност на съдиите от Софийски районен съд, за преодоляване на която се налагат спешни мерки, е необходимо командироване на съдии от страната. Желаещите магистрати могат да изпратят заявления или молби на електронния адрес на Висшия съдебен съвет: vss@vss.justice.bg.
***
Споразумение за сътрудничество между Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, и Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в Република България при Прокуратурата на Република България бе сключено официално na 16.03.2016 г. Споразумението бе подписано от Ангелина Лазарова - Национално лице за контакт на НСМСНДРБ и Цветомир Йосифов - завеждащият отдел "Международен" във Върховната касационна прокуратура на Република България.
Това стана по време на годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, домакин на която бе Висшият съдебен съвет.
 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2016 г.
Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва:
Писмен изпит - на 21.05.2016 г.(събота) от 9.00 ч. - тест, в гр. София, в сградата на СУ "Св. Климент Охридски", в аудитории 272 и 292 - регистрация от 8,00 ч., и на 22.05.2016 г., (неделя), от 14.00 ч. - решаване на казуси, само за издържалите теста, в гр. София, в сградата на СУ "Св. Климент Охридски" - аудитории 272 и 292, Регистрация - от 13,00 ч.
Устен изпит (само за издържалите двете части на писмения изпит) - на 04.06.2016 г. (събота) от 9,00 ч. в гр. София, в сградата на Висшия адвокатски съвет, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4.
Общият списък на участниците в изпита с разпределението по зали ще бъде обявен на Интернет страницата на Висшия адвокатски съвет не по-късно от 12.05.2016 г.
***
Годишна награда за студенти юристи 2016 г.
Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема: "Призванието да си адвокат ".
Наградите са в три степени: първа - 500 лв., втора - 300 лв. и трета - 200 лв.
Наградите ще бъдат придружени с книги и грамоти и ще се връчат на 22 ноември - Деня на българската адвокатура.
Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 5 октомври 2016 г. на адрес: Висш адвокатски съвет, гр. София 1000, ул. "Цар Калоян" № 1-а.
Обемът на рефератите трябва да е до 50 стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред). Рефератите следва да бъдат представени на български език, с писмена информация за: имената на автора; юридическия факултет на университета, в който се обучават; в кой курс на обучението си са; телефон за връзка.

Новини - февруари 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Повече права за пострадалите от престъпления, задължително изслушване на деца в "сини стаи" и въвеждане на възстановително правосъдие, предвижда пакет от законодателни промени
Увеличаване на правата и разширяване на кръга на пострадали от престъпления, задължително ползване на сини стаи при изслушване на деца и разпит на пострадали от насилие, въвеждане на възстановителното правосъдие и медиация в наказателното производство.
Това предвижда пакетът от законодателни промени в Наказателно процесуалния кодекс (НПК), Наказателния кодекс (НК) и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), който Министерството на правосъдието публикува на 10 февруари за обществено обсъждане.
Проектът поставя акцент върху засилване защитата на пострадалите от престъпления, като въвежда изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.
Според Министерството новите разпоредби гарантират по безспорен начин, че пострадалите получават подходяща информация, подкрепа и защита, като участници в наказателното производство. В чл. 74 от НПК дефиницията на пострадал от престъпление се привежда в съответствие с легалната дефиниция на "жертва" в директивата – физическо лице, което е претърпяло вреди, включително физическо, душевно или емоционално страдание или икономическа вреда, които са пряка последица от престъпление. Разширява се кръгът на хората, които законът третира, като пострадали от престъпление, като се въвежда нов текст, според който, "При смърт, която е пряка последица от престъплението, пострадали са съпругът, съответно лицето, с което починалият се намира във фактическо съжителство, низходящите, възходящите, братята и сестрите, както и издържаните от починалия лица."
Създават се специални мерки за защита на пострадали в нов раздел в глава осма от НПК. Те предвиждат органът на досъдебното производство да разпорежда извършването на индивидуална оценка на пострадалия с цел – определяне на специални мерки за защита, например разпитът да се извършва в специализирано помещение от лице от същия пол, да не се допуска пряк контакт между пострадалия и подсъдимия, разпитът да става, чрез видеоконферентна или телефонна връзка.
В специални помещения или т.нар. "сини стаи" да се провеждат разпитите малолетни и непълнолетни свидетели или пострадали от престъпления, както и на пострадали от насилие, предвиждат още промените в НПК.
Детето свидетел ще бъде изслушвано пред съдия непосредствено след установяване на деянието или след установяване на пострадалия, като броят на разпитите ще е ограничен до минимум, без да се допуска пряк контакт на пострадалия с обвиняемия или с неговия защитник. Специалист подготвен за работа с малолетни и непълнолетни ще провежда разпита, а допълнителни въпроси ще могат да бъдат задавани от съдия, прокурор, разследващ полицаи или адвокати, чрез аудиооборудване. Показанията ще се записват с аудио-визуално техническо средство, след като пострадалият бъде уведомен за това.
Условията, на които трябва да отговаря помещението, както и изискванията към специалиста водещ разпита ще се определят в наредба на Министерски съвет, предвижда проектът.
За първи път у нас се въвежда институтът на възстановителното правосъдие, чрез медиация, каквото е едно от изискванията на Директива 2012/29/ЕС.
Тази алтернатива в развитието на наказателното производство е обвързана и с допълнения в НПК, НК. Тя се отнася до извършителите и пострадалите от леки престъпления (за които се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 г., когато е умишлено, или лишаване от свобода до 5 г., когато е непредпазливо, а когато е извършено от непълнолетен и за кражба, включително на МПС, както и за унищожаване или повреждане на чужда вещ). Друго изискване е деецът да не е осъждан и да признава вината си, а пострадалият да даде съгласие за пристъпване към медиация.
За да не се стигне до прекалено широка и неуместна употреба на медиацията са въведени допълнителни ограничения за приложението й в случаите, в които е причинена тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления.
Процедурата цели сключване на споразумение между извършителя и пострадалия, което може да включва задължение за дееца да възстанови причинените вреди, поемане на задължение за въздържане от определено поведение, лечение, участие в корекционни програми и програми за въздействие, извинение на пострадалия и др. Пострадалият може да договори онези последици, които в най-голяма степен отговарят на неговите нужди.
Страните могат да бъдат насочвани към медиация още преди образуване на наказателното производство, както и на всеки негов етап, от съда или от прокуратурата. Предвидено е процедурата да приключва в двумесечен срок със сключване на писмено споразумение, което се одобрява от органа, насочил пострадалия и дееца към медиация. В този случай наказателно производство не се образува или образуваното се прекратява.
Контрол по спазване на споразумението се осъществява от органа, който го е одобрил. Той образува наказателно производство или възобновява делото, ако извършителят не изпълнява писмената договорка.
С изменение в ЗИНЗС също се цели въвеждането на медиацията и възстановителното правосъдие по отношение на осъдени лица изтърпяващи ефективно наказание, като елемент на социалната и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода. По отношение на тях медиацията не може да има същите последици, като прилаганата в рамките на висящо наказателно производство. Процедурата се стреми към осигуряване на помирение между лишения от свобода и пострадалия или неговите близки, особено в случаите, в които има вероятност те да живеят заедно в бъдеще.
Възстановителните практики предвиждат - диалог, конфериране, участие в омиротворителни кръгове, които да се осъществяват преди освобождаването на лишените от свобода.
С публикувания за обществено обсъждане проектопакет от законодателни промени се въвеждат още изискванията на Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства.
***
Мерки срещу кражбите на фирми и оздравяване на неплатежоспособни предприятия, предлага Министерството на правосъдието
Комплекс от мерки срещу "кражбите на фирми" и оздравяване на предприятия, изпаднали в неплатежоспособност, предвижда проект за промени в Търговския закон, публикуван на 19 февруари за обществено обсъждане на сайта на Министерството на правосъдието.
По отношение на злоупотребите с търговски дружества се въвежда задължението за нотариално удостоверение на подписа и съдържанието на документи, с които се прехвърлят предприятия и дружествени дялове.
Наличието на тези реквизити задължително ще се проверяват от длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията и при искане за вписване на решенията: от Общите събрания на ООД; за промяна на дружествения договор и съдружници; приемане на годишния отчет; разпределяне на печалбата; намаляване и увеличаване на капитала; избор на управител; решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
Проверката ще се прави в Информационната система на нотариусите, до която служителите на Търговския регистър ще имат достъп.
"С предлаганото изменение се въвежда по-строга форма за валидност – едновременно удостоверяване на подписи и съдържание, подобно на пълномощните за разпореждане с недвижими имоти, при която форма на нотариално удостоверяване задължително остава екземпляр от документа при нотариуса. Това, от своя страна, би действало като превенция срещу съставяне на неистински документи, които стоят в основата на подобни измамни схеми, а от друга страна тази форма ще улесни доказването при евентуален спор или ще улесни наказателното преследване, защото оригинал на оспорения документ ще се съхранява при нотариус", пише в мотивите към законопроекта.
Предложенията не целят оскъпяване или препятстване на свободното договаряне, а напротив - сигурност за бизнеса.
В отговор на препоръките на Европейската комисия от 12 март 2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията, които засягат периода преди откриване на производство по несъстоятелност, с проекта се предлага възможност за предприемане на повече и по-ефективни мерки за предотвратяване обявяването в несъстоятелност, чрез оздравяване на предприятието, включително и когато е налице реална опасност от неплатежоспособност.
Създадена е нова част пета в Търговския закон с наименование  "Производство по стабилизация на търговец”, в която се регламентира възможността за постигане на споразумение, преди откриване на производството по несъстоятелност, с цел да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и продължаване на дейността му.
В проекта изчерпателно са дадени основанията за откриване на производство по стабилизация, както и търговците, които ще имат право да използват процедурата. Изключена е възможността стабилизация да се открие за търговец, който е създал преимуществено задължения към свързани лица, както и към публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено със специален закон, банка и застраховател, предвид специфичната им уредба.
Производството по стабилизация се открива след подаване на молба от търговеца до съда. Той я разглежда и ако констатира, че са налице основанията за откриване на производство по стабилизация, се произнася с определение, което подлежи на обявяване в Търговския регистър заедно със списък на кредиторите, приложен към молбата за откриване на производството.
С проекта също се уреждат детайлно всички стъпки по изготвяне и утвърждаване на плана за стабилизация, неговото действие спрямо заинтересованите страни, последствията при неизпълнение и възможностите за унищожаване, както и хипотезите, при които производството следва да се прекрати.

***
Министър Захариева покани на среща студенти, спечелили престижна награда от международно състезание по права на човека
Министърът на правосъдието Екатерина Захариева покани на среща отборът на студенти по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски", спечелил престижна награда на едно от най-авторитетните международни състезания по право.
Студентите Цветелина ван Бентъм, Ивана Сотирова, Константин Младенов и Христо Пешев се класираха  на второ място преди дни в Международното състезание по права на човека "European Human Rights Moot Court Competition", организирано от ELSA (Европейска асоциация на студентите по право) и Съвета на Европа.  Участие в състезанието взеха 79 отбора от 26 европейски държави.
Отборът беше подготвен за състезанието от Мария Димитрова, правителствен агент в дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" към Министерство на правосъдието, и Живка Георгиева, юрист с опит в областта на правата на човека.
Състезанието представлява симулация на процеса пред Европейския съд по правата на човека и се състои от предварителен кръг, в който участниците изготвят писмени становища от името на жалбоподател и държава-ответник по казус по Европейската конвенция за защита правата на човека, и финали, които се провеждат в Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург.  Казусът решаван от студентите тази година  беше свързан с ефекта от замърсяването на околната среда върху правото на зачитане на личния живот, както и със свободата на изповядване на религия.
През ноември 2015 г. българският отбор изпрати писмени становища по зададения казус, а през януари 2016 г. беше обявен сред 16-те финалисти с право да участва във финалния кръг и да пледира пред юристи и съдии от ЕСПЧ и международни експерти от Съвета на Европа. Отборът и треньорите заминаха за участие във финалния кръг с финансовата подкрепа на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Финалите на състезанието се проведоха в сградата на Европейския съд по правата на човека в периода 15-19 февруари 2016 г. Българският отбор пледира общо пет пъти, като на финала се изправи срещу Университета Кеймбридж и представи позицията си пред деветчленен съдийски състав. С резултат 5:4 съдийски гласа отборът на Кеймбридж спечели състезанието, а българският отбор се класира на престижното второ място.
***
Пряк избор на членове на ВСС от магистратската квота при широка представителност, ясни условия и тайно гласуване, предвижда проектът за промени в съдебния закон
Пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от магистратската квота при широка представителност, ясни условия и тайно гласуване, предвижда проектът за промени на Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Министерството на правосъдието публикува на 25 февруари законопроект с допълнително направените предложения по време на обсъждането му в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа на 22 и 23 февруари тази година.
Решенията за назначаване, повишаване и освобождаване на магистрати ще се вземат самостоятелно от двете отделни колегии на ВСС при условията на явен вот и без възможност за надделяване на парламентарната или професионалната квота.
Новите текстове предвиждат кадровите решения в съдийската колегия, която е от 14 членове, да се вземат с мнозинство не по-малко от 8 гласа, а тези в прокурорската, която е от 11 членове, да се вземат с не по-малко от 6 гласа.
В компетентността на Пленума на ВСС остава решаването на общите за съдебната система въпроси като бюджет, годишни доклади за дейността и управлението на недвижимите имоти на съдебната власт, като по никои от разглежданите точки не се допуска въздържано гласуване.
Детайлно се урежда начинът на избор на членове за ВСС от квотата на Народното събрание (6 - за съдийската колегия), (5 - за колегията на прокурорите и следователите), както и от професионалната квота на съдиите (6), следователите (1) и прокурорите (4).
Предвидените в законопроекта промени са съобразени с приетите изменения в Конституцията и изпълняват основните мерки, записани в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа,  съобразени са  препоръките и стандартите на Съвета на Европа и Европейския съюз по отношение на организацията на съдебната власт и независимостта на съда.
Новите текстове изискват при номинирането на кандидати за членове на съвета от депутати, задължително да се посочва за коя от двете колегии се предлага конкретният кандидат. Те трябва да са магистрати, хабилитирани учени по правни науки, адвокати или представители на друга правна професия с доказани професионални и морални качества.
Гаранция за избора на професионалисти с безспорен авторитет е заложеното изискване за тях да са гласували не по-малко от 2/3 от народните представители.
За членовете на ВСС от професионалната квота е предвиден пряк избор, при който всеки съдия, прокурор и следовател ще може да даде гласа си за предпочитан от него кандидат.
В момента това е невъзможно, тъй като действащият закон е разписал, че изборът се извършва от делегатски събрания, на които един делегат представлява няколко свои колеги.
Проектът детайлно разписва сроковете за номинации и провеждането на изборите от професионалната квота в продължение на два последователни уикенда, като през първия да се определят членовете на избирателните комисии и да се изслушват кандидатите,  а през втория да се провеждат самите вотове. За валидни ще се считат Общите събрания, които имат кворум половината от членовете, вписани в списъците (пълният състав на съответната гилдия), а за избрани ще се считат кандидатите, получили в своя подкрепа повече от половината действителни бюлетини. Подробно са уредени правилата за утвърждаването на образците и отпечатването на бюлетините, публичността на общото събрание, присъствието на наблюдатели във всички фази на изборния процес, както и определянето, обявяването и оспорването на резултатите от изборите.
Освен гласуване с хартиени бюлетини, в преходните и заключителни разпоредби проектът предвижда и алтернативна възможност за  провеждане на вота по електронен път или с машинно гласуване.
В отговор на критиките в доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка за некачествено оценяване на работата на магистратите, проектът въвежда постоянни комисии по атестиране към всяка от двете колегии на ВСС.
В тях е предвидено да участват действащи магистрати, избирани от Пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и съответно - от Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и Националната следствена служба.
Новите текстове изрично изключват възможността членовете на ВСС да получават допълнително възнаграждение за участието си в комисии към съвета.
Във връзка с преминаването на управлението и стопанисването на имуществото на съдебната власт от Министерството на правосъдието към ВСС са направени систематично необходимите промени в Глава двадесета, Раздел IV от Закона - "Управление на имуществото на съдебната власт", а сроковете и реда за това са уредени в заключителните разпоредби на закона.
Целият проект и мотивите към него могат да се видят в раздел Проекти на нормативни актове на сайта на Министерството на правосъдието.
 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Членове на Висшия съдебен съвет участваха в работна среща по повод петата година от учредяването на Центъра за спогодби и медиация при СРС и СГС
***
ВСС ще актуализира Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт с цел оптимизиране щатната численост на съдебните служители
***
ВСС представи предприетите действия за въвеждане на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)
***
Висшият съдебен съвет поиска становища на магистратите по въпроси за независимостта на съдебната власт
***
Висшият съдебен съвет обсъди мерки за изпълнение на препоръките в Доклада на ЕК
***
Висшият съдебен съвет реши да излъчва заседанията си on-line в реално време
***
Екипи от прокурори, следователи и полицаи, които извършват огледи и участват в разследвания по тежки пътни произшествия, започват да изнасят съвместни лекции за безопасно поведение по пътищата пред учениците от 11 клас във всички училища в Пловдивска област.

 
 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2015 г., обхващаща периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
Годишния финансов отчет можете да прочетете на http://vas.bg/files/OTCHET-VB_2015-VAdS.doc
***
Отчет за дейността на ВадвС за периода от 21.02.2015 г. до 27.02.2016 г.
Пълния текст на Отчета на Висшия адвокатски съвет можете да прочетете на http://vas.bg/files/Otchet_VAS.doc
 

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

Заповед за определяне на датите за провеждане на писмените и устните изпити на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието
 

СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Вменяемост и невменяемост в практиката на ВС и ВКС
Уважаеми колеги,
През м. февруари 2016 г. излезе от печат книгата на проф. Румен Марков "Вменяемост и невменяемост в практиката на ВС и ВКС", издателство Сиела.
Книгата е инициирана от председателката на наказателната колегия на ВКС съдия Павлина Панова. Радушно приета от представителите на наказателноправната мисъл, тя поставя началото на поредица от издания, които съчетават научните виждания за определен институт на материалното и процесуално право, анализ на постановената съдебна практика, както и самото ? публикуване. Подобна симбиоза между теорията и практиката в правото не е реализирана до момента и ще бъде полезна не само за представителите на науката и за съдиите, не само за страните по делата, но и за развитието на правото.
В този първи том вниманието е фокусирано върху една от основните предпоставки за реализиране на наказателната отговорност, а именно вменяемостта на субекта на престъплението. Разгледани са както концепцията за вменяемостта и моментът, към който се преценява нейното наличие или отсъствие, така и критериите върху които се базира тази преценка. Коментирана е и отричаната от някои автори категория "намалена вменяемост".
В приложените съдебни решения, освен задължителните постановления и тълкувателни решения, са включени и много решения, които не са публикувани.
***
Конкурс за написване на есе
Повече за конкурса
LIBRe Essay Contest 2016 е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, които в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. Инициативата е насочена към участници с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.
Фокус е поставен върху следните тематични направления:
• Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
• Електронна търговия и електронни финанси
• Електронно управление
• Интелектуална собственост онлайн
• Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
• Информационна сигурност и компютърни престъпления
• Нови медии и социално общество
• Психология на киберпространството
• Видео игри и общество
Оценителната комисия ще се състои от специалисти по право на ИКТ в т.ч. съдии, действащи адвокати, представители на централната администрация, ИТ специалисти, психолози и др. в зависимост от темите, на които отговаря изпратения труд.
Крайният срок за подаване на есета е 30.04.2016 г., а крайният срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите е 31.05.2016 г.
Повече информация на http://www.judgesbg.org/images/LIBReEssayContest2016.pdf

Новини - януари 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Професионален празник на работещите в системата на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. 

На 29 януари, своя професионален празник честваха работещите в системата на затворите и арестите. 

29 януари е обявен за празник на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” с Решение № 862 на Министерския съвет от 15.12.2006 г., защото на тази дата преди 136 години се слага началото на новата наказателно-изпълнителна система в България. На 29 януари 1879 г. са утвърдени Привременните правила за учредяването на затворите от императорския руски комисар А. М. Дондуков-Корсаков, един исторически документ за системата. 

***

Министерството на правосъдието поиска становища за изготвяне на Концепция за организацията на дейността на вещите лица

Министерството на правосъдието поиска експертни становища от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратура на Република България, апелативните, окръжните и административните съдилища, както и от Българската асоциация на вещите лица и експертите във връзка с изработването на Концепция за организацията на дейността на вещите лица. Предложенията на магистратите и експертите ще подпомогнат сформираната в министерството междуведомствена работна група, която трябва да изготви Концепцията, а при необходимост и проект на Закон за вещите лица.

Ключовата роля на фигурата на вещите лица, техният статут, критериите за избор, както и фактът, че съдебната експертиза има съществено значение за изхода на съдебните производства, е отчетен в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, одобрена от Народното събрание на 21 януари 2015 г. В нея е предвидено изработване на цялостен модел на експертизите, включително чрез:
• повишаване изискванията при подбор на експерти с оглед професионалната им квалификация и интегритет;
• антикорупционни мерки; 
• гаранции за адекватен избор по конкретните дела;
• адекватно заплащане и механизъм за планиране на бюджета за експертизи;
• адекватно финансиране. 

Успоредно с това, Министерството на правосъдието започва анкета за оценка на актуалното състояние на качеството на съдебните експертизи и проблемите, засягащи провеждането им. Допитването има за цел да очертае необходимите промени в уредбата, регулираща дейността на вещите лица. 
Анкетата е подготвена от екип социолози от катедрата по социология на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е публикувана на интернет платформа и се осъществява по електронен път до 19 февруари 2016 г. Анкетата може да бъде попълнена на следния електронен адрес:
http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/237511/lang-bg

 

***

Съвет по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Десет професионални и неправителствени организации са подали формуляри и съответни документи за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, съгласно чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2016 г. 
На 25 януари 2016 г. комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в състав Красимира Филипова, заместник-министър на правосъдието, Благовест Пунев, съветник в политическия кабинет на министъра на правосъдието и Мариана Маринкова, държавен експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на министерството разгледа получените формуляри за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Комисията реши, че следните 9 организации отговарят на критериите за членство в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за реформа на съдебната система:

 1. Сдружение „Асоциация на прокурорите в България“
 2. Сдружение „Камара на следователите в България“
 3. Сдружение „Съюз на съдиите в България“
 4. СНЦ „Сефита“
 5. Съюз на юристите в България
 6. Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“
 7. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“
 8. Български институт за правни инициативи
 9. Национална мрежа за децата

 

На 29.01.2016 г. се проведе първото заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа

Министърът на правосъдието Екатерина Захариева свика първото извънредно заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Министърът председателства съвета, в който участваха:

Благовест Пунев – съветник на министъра на правосъдието и секретар на Съвета
Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
Павлина Панова – заместник-председател и ръководител на Наказателна колегия на Върховния касационен съд
Боян Магдалинчев – заместник-председател на Върховния административен съд
Пенка Богданова – заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура
Петър Раймундов - инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет
Юрий Бошнаков - заместник-представител на Висшия адвокатски съвет
Кирил Ананиев - заместник-министър на финансите
Драгомир Йорданов - директор на Националния институт на правосъдието
Красимира Филипова - заместник-министър на правосъдието
Александра Ковачева - член на политическия кабинет на заместник министър-председателя по европейските политики и институционалните въпроси
Евгени Иванов - председател на УС на Сдружение „Асоциация на прокурорите в България“
Петко Петков - председател на Сдружение „Камара на следователите в България“
Атанас Атанасов – председател на УС на Сдружение „Съюз на съдиите в България“
Любомир Герджиков - изпълнителен член на СНЦ „СЕФИТА“
Владислав Славов - председател на „Съюз на юристите в България“
Георги Милков – председател на УС на НПО „Разград“
Йордан Йорданов - председател на УС на Сдружение „Програма за развитие на съдебната система
Биляна Гяурова-Вегертседер - представител на Български институт за правни инициативи
Дани Колева – програмен директор на Национална мрежа за децата

Министър Екатерина Захариева подчерта, че целта на Съвета е преди всичко да координира работата на институциите за изпълнение на мерките, заложени в стратегията и пътните карти към нея, да отчита напредъка, изработва нормативни документи и да предлага мерки. „Опитали сме се максимално широко да застъпим всички страни, така че Съветът да бъде работещ формат. Тук са представителите на всички заинтересовани институции, неправителствения сектор и професионалните организации. Предвидена е възможност по преценка на членовете и председателя, в заседанията да се канят и включват за участие и други страни“, обясни министър Захариева. Тъй като работата е много а е заложено Съветът да заседава по-малко от 4 пъти годишно, са предвидени и извънредни заседания, допълни Захариева.
Тя определи като належащи три задачи:

• Изготвяне на проект на Закона за изменение и допълнение нав Закона за съдебната власт /ЗИД на ЗСВ/, така че той да бъде приведен в съответствие с приетите промените в Конституцията, както и предприемане на други изменения във връзка с актуализираната стратегия;
• Изработване на план за действие по препоръките в доклада на ЕК по механизма за сътрудничество и оценка с ясни отговорни институции и срокове за тях;

• Изработване на пътна карта за електронно правосъдие.

По време на заседанието членовете на Съвета обсъдиха доклада за актуализираната Стратегия за реформа в съдебната система за 2015 година.

Съветът предложи и неговите членове единодушно приеха да се работи приоритетно до средата на месец февруари по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт в частта на разпоредбите, отнасящи се до променените такстове в Конституцията така, че да бъде спазен определеният срок в основния закон. 

По отношение на останалите текстовете от проекта, като атестирането на магистратите, кариерното израстване, конкурсите, Съветът постави краен срок не по-късно от края на април. 
Министерството на правосъдието представи таблица с конкретни мерки по доклада на Европейската комисия за напредъка на България през 2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. Институциите, които са отговорни за това, е необходимо да попълнят и представят графика с мерките за изпълнение. 
Следващото заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система ще се проведе, когато експертните работни групи бъдат готови с конкретни предложения по ЗИД на ЗСВ.

 

***

Централният регистър за юридическите лица с нестопанска цел към МП: Не се дължат държавни такси за предоставяните от регистъра услуги

Във връзка с получени телефонни обаждания от юридически лица с нестопанска цел, в които се твърди, че за „регистрация в публичен регистър" или за „актуализиране на регистрацията“ в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието (ЦРЮЛНЦ) вече се изисква заплащане на парични суми, от Министерството на правосъдието категорично заявяват, че за всички предоставяни от ЦРЮЛНЦ административни услуги не се дължат държавни такси. 

Процедурите по вписване в ЦРЮЛНЦ, заявяване на промени във вписаните обстоятелства и отчитане на дейността на юридическите лица са безплатни. 

 

***

Свидетелство за съдимост и удостоверяване с Апостил вече могат да се плащат чрез ПОС терминал

Държавната такса за издаване на свидетелство за съдимост и удостоверяване с Апостил (APOSTILLE) на документи за чужбина от днес могат да се заплаща директно на гише, с кредитни и дебитни карти чрез ПОС терминални устройства.
Новата опция, въведена от Министерството на правосъдието в Централно бюро Съдимост и Апостил на ул. „Аксаков“ № 5, цели улеснение на гражданите за получаване на услугите на едно гише и избягване на допълнителната такса при банковите преводи.
Държавната такса може да се плаща, чрез карти, поддържани от следните платежни системи: MasterCard, Maestro, VISA, VISA electron.
От началото на декември м.г. гражданите могат да получават услугата по издаване на електронно свидетелство за съдимост, чрез директно заплащане на държавната такса през сайта на Министерството на правосъдието с дебитна или кредитна карта.
Това бе първата услуга в българската администрация, за която се въвежда подобна възможност за плащане, при това, без гражданите да дължат никаква такса за превод.

Така гражданите могат по електронен път през интернет чрез електронен подпис да заявят, заплатят и получат електронно свидетелство за съдимост от всяка точка на света, с достъп до интернет.

 

***

Красимира Филипова и Вергиния Мичева-Русева са назначени за заместник-министри на правосъдието

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов Красимира Филипова и Вергиния Мичева – Русева са назначени за заместник-министри на правосъдието. 

Вергиния Мичева-Русева, която заемаше поста на заместник-министър до 11 декември 2015 г., е магистър по “Право” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Има над 19 години трудов стаж в областта на правото, включително и международен опит като съдия в мисията на Европейския съюз за установяване на правов ред в Косово. Като заместник–министър на правосъдието (01.12.2014 г. - 11.12.2015 г.) познава детайлно работата на Министерството на правосъдието. На тази позиция тя е отговаряла за провеждането на реформата в детското правосъдие, за транспонирането на няколко европейски директиви в националното ни законодателство, за промени в търговската несъстоятелност и други области, които са под наблюдение на Европейската комисия.

Красимира Филипова, също възпитаник на Софийския университет, завършва „Право“ през 1999 г. Има магистърски степени по “Международни отношения – право на ЕС” от СУ “Св. Климент Охридски” и по „Европейски науки – право на европейската интеграция“ от университета Нанси – Франция.
Красимира Филипова е с над 14 години трудов стаж в областта на правото, като от 2001 г., работи в системата на прокуратурата и от началото на 2014 г. заема длъжността заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура–София. Красимира Филипова е с дългогодишен опит в наказателното право и наказателния процес, включително в областта на изпълнение на наказанията. От 2007 г. до сега е със статут на временен преподавател в Националния институт на правосъдието.

 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Висшият съдебен съвет насрочи заседание на ВСС на 3 февруари 2016 г. от 14.00 ч. в Националния институт на правосъдието за разглеждане на Доклада на комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 27.01.2016 г.

Представляващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов покани да участва в обсъждането на Доклада на ЕК Гражданския съвет към ВСС. На членовете на Гражданския съвет ще бъде предоставена възможност да изразят становище по Доклада.

 

***

„Ролята и значението на районния съд за местните общности в контекста на реформата на съдебната карта” обсъдиха на дискусионна кръгла маса магистрати и експерти. Форумът бе организиран по инициатива на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност органите на съдебната власт (КАОСНОСВ) и в нея участваха заместник-министъра на правосъдието Красимира Филипова, съдии от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, членовете на Висшия съдебен съвет – Калин Калпакчиев, председател на КАОСНОСВ; Галина Карагьозова, Магдалена Лазарова, Соня Найденова и Юлия Ковачева, административни ръководители и магистрати от районните съдилища, представители на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Съюза на юристите и съсловните организации на магистратите.

 

***

От 2016 година Висшият съдебен съвет приема всички свои решения при явно гласуване в изпълнение на ЗИД на Конституцията на Република България, с параграф шести на който се отмени чл. 131 от Конституцията, регламентиращ тайното гласуване.

За осъществяване на явното поименно гласуване експертите от дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” разработиха временен софтуер, който се въведе след приемане на Временни правила за гласуване на решенията на ВСС, на заседанието на 20.01.2016 година.

Новият начин на гласуване със софтуера дава възможност в реално време да се проследяват резултатите от гласуването на всеки член на Съвета. Същите ще бъдат неразделна част на протоколите от заседанията на ВСС и ще се публикуват на интернет страницата, което гарантира прозрачност и откритост в работата на ВСС.

 

***

Висшият съдебен съвет с 13 гласа „за”, един „против” и един „въздържал се” освободи Соня Найденова като представляващ Висшия съдебен съвет.

По предложение на дванадесет членове на Съвета за представляващ бе избран Димитър Узунов с 13 гласа „за”, нито един „против” и двама „въздържали се”. В предложението си за избор на нов представляващ членовете на ВСС се мотивират с необходимостта да се реализират успешно и експедитивно конституционните промени, съобразно параграф 11 от ЗИД на КРБ, както и с показаните високи организационни и административни качества, диалогичност, умение за работа в екип, последователност и твърдост на Димитър Узунов.

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

Изпит по немски език за стаж в Германия

Немската фондация за международно правно сътрудничество (Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.v.)

организира, съвместно c немската адвокатска колегия, програма за гостуване на адвокати от Централна, Източна и Югоизточна Европа в Германия, в която е поканен да участва и един български адвокат, отговарящ на следните условия: да е на възраст до 35 години, с добро владеене на немски език и да работи в областта на гражданското или търговското право. В програмата не могат да участват адвокати, които работят за немски адвокатски фирми в България или за адвокатски фирми с офис в Германия.

Програмата обхваща периода от 22 август до 1 октомври 2016г. Организаторите поемат изцяло, разноските по програмата и по настаняването, като осигуряват и средства за пребиваването в размер на 550 евро, но гостуващите адвокати сами поемат пътните си разноски от и до гр. Кьонигсвинтер в началото и края на програмата.

Изпитът по немски език за определяне на кандидата ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съвет-гр. София, ул. „Калоян" № 1-А на 18 февруари 2016 г. от 9.30 ч.

Желаещите да се явят на изпита следва да изпратят документите си (заявление, копие от диплома за завършено висше образование и автобиография до 5 февруари 2016 г. в адвокатската колегия, в която са вписани).

Желателно е да бъде представен и документ за владеене на немски език.

Документите следва да бъдат в съответната адвокатска колегия до посочената по-горе дата - 5.02.2016 г.

 

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТНА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план за дейността на Института за 2016 г. 

На свое заседание, проведено на 29 декември 2015 г., Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Годишния план за дейността на Института за 2016 г. Приоритетите и подходите при осъществяване на учебната дейност на НИП за 2016 г. са отразени в докладната записка на директора на НИП до Управителния съвет относно Годишния план за 2016 г.: Част от обученията, включени в годишната програма, включително регионалните обучения, ще бъдат осъществени с финансиране по Оперативна програма "Добро управление".

В съответствие с приетия Годишния план, на 29.12.2014 г. учебният календар на НИП за 2016 г бе публикуван на сайта на Института.

повече

 

***

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Вътрешни правила за организацията и реда за изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите 


На свое заседание, проведено на 29 декември 2015 г., Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие Вътрешни правила за организацията и реда за изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите.
Правилата уреждат отношенията, които възникват между НИП и съдилищата и прокуратурите, свързани с различните дейности по координация, организация, отчетност и мониторинг на регионалните обучения. Предвижда се сключването на партньорски споразумения, които детайлно регламентират правата и задълженията на  участниците в Регионалната програма. 
Формулирани са унифицирани процедури за кандидатстване, провеждане,  отчитане и възстановяване на средствата за регионалните обучения на базата на ясно разписани срокове и финансови условия.

Правилата предвиждат оптимизиране на капацитета на НИП за координация, управление и контрол на регионалните обучения посредством ясно разпределение на отговорностите и задачите между различните структурни звена на Института. 
С приетите правила се създадават предпоставки за установяването на предсказуема и ефективна рамка за развитието на Регионалната програма за обучения на съдилищата и прокуратурите, която ще бъде приложима и при условията на изпълнението на програми и проекти, финансирани чрез средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Регионалната програма за 2016 г. ще се изпълнява със средства по Оперативна програма "Добро управление", за което НИП ще предостави допълнителна информация относно планирането и подготовката на регионалните обучения през 2016 г.

повече

 

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Съюзът на юристите в България организира КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ в периода 18 - 27 март 2016 г.

Подробности: http://www.sub.bg/news_inic.htm

 

СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ДОКЛАД на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

***

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

Съюзът на съдиите в България обявява стажантска програма за студенти, които са в процес на обучение след минимум завършен първи семестър на втори курс по специалността "Право". Място на провеждане на стажа - гр. София.

Моля, изпращайте автобиография и кратко мотивационно писмо/до половин страница/ на електронен адрес: office@judgesbg.org със заглавие „стажантска програма“.

Срок на кандидатстване: 17.02.2016 г.

Повече информация може да намерите т у к

 

***

ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СФЕРАТА НА ПРАВОСЪДИЕТО“ НАБИРА КАНДИДАТИ

Фондация „Америка за България“ предоставя възможност за краткосрочно професионално обучение в САЩ на млади български юристи и през 2016 година. Програма „Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието“ среща 7 български съдии, 7 прокурори и 7 адвокати с най-добрите практики в САЩ в сферата на върховенството на закона.

Документи за кандидатстване по програмата се подават само по електронен път до 18:00 часа на 21 февруари 2016 година.

Условията за кандидатстване може да намерите т у к

 

***

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ЕК ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ

"Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към Вас, за да поставим на вниманието Ви актуални въпроси по напредъка на България по предвидените мерки по Механизма за сътрудничество и проверка. 

С приемането на страната през 2007 г. за член на ЕС бе въведен механизъм, който да следи напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Целите на механизма бяха да подпомогне информирането както на европейските институции относно състоянието на България в тези области, така и да консултира българските институции за извършване на необходимите действия по изпълнение на препоръките и логичното постигане на желаните резултати. Изготвените за осем години осем последователни доклада оставят убеждението за трайна липса на ефективност в проблемните за страната области, въпреки множеството законодателни действия. 
Приетата Актуализирана стратегия за съдебна реформа през есента на 2014 г. се превърна в гарант на доверието на ЕК към страната ни, както беше заявено в Доклада на Комисията от 28 януари 2015 г. През изминалата 2015 г. заявената позиция трябваше да бъде сведена до конкретни действия с предвидим резултат, но това не се осъществи..."

Цялото писмо може да прочетете т у к

 

***

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА"

"Фондация „Български адвокати за правата на човека“ подкрепя позицията, изразена от Съюза на съдиите в България в отвореното му писмо до Европейската комисия във връзка с Механизма за сътрудничество и проверка.

Като правозащитна организация с почти четвъртвековна дейност в сферата на правата на човека, отстояваща принципите на правовата държава, сме силно обезпокоени от безпардонната и груба намеса на българския министър-председател в работата на Висшия съдебен съвет.Самото му явяване му на заседанието на ВСС е проява на явно неуважение към съдебната власт в България и разделението на властите.

Същевременно събитията от 14 януари 2016 г. извадиха на показ нелицеприятни прояви на зависимост на отделни членове на Висшия съдебен съвет от изпълнителната власт и явната им съпротива да се установи по един прозрачен и обективен начин истината около магистрати, замесени в скандални разговори, от които прозират корупционни схеми и прояви. Министър-председателят си позволи да отправи груби и неоснователни нападки към председателя на Върховния касационен съд, като демонстрира превратно разбиране на принципите на правовата държава и парламентарната демокрация. Припомняме, че провеждането на периодични избори е само един от елементите на демократичното управление и че съществуването на независим и безпристрастен съд, способен да гарантира върховенството на закона и да защити гражданите от произвол, включително и от страна на тези, които – по думите на г-н Борисов - „бият на избори и управляват“, е без алтернатива в едно демократично общество..."

Цялата декларация може да прочетете  т у к

Новини - декември 2015 г.

 

С разпореждане от 27.11.2015 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на ВКС за приемане на съвместно тълкувателно постановление от общото събрание на съдиите от Гражданска и Търговска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС по следните въпроси:

1.      Кой е компетентният съд, който следва да разгледа искова молба с основание чл. 4, пар. 3 от ДЕС, с която се търси реализиране отговорността на държавата за нарушение правото на ЕС?

2.    Кой е приложимият процесуален ред за разглеждане на претенция с правно основание чл. 4, пар. 3 от ДЕС?

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 93 от 1 декември 2015 г.

Обнародвани са:

-        Закон за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург;

-        Решение за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и за определяне числеността на въоръжените сили;

-        Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България;

-        Наредба № 8 от 19 ноември 2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации;

-        Инструкция № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Изменени и допълнени са:

-        Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България;

-        Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър.

Отменена е Инструкция № 512 от 2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 94 от 4 декември 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Данъчно-осигурителният процесуален кодекс;

-        Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина;

-        Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

Обнародвани са:

-        Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

-        Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане;

-        Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г.;

-        Наредба № 3 от 27 ноември 2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност;

-        Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план;

-        Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;

-        Наредба № 21 от 26 ноември 2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка.

Отменено е Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд.

***

С разпореждане от 8.12.2015 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело 4/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по следния процесуалноправен въпрос:

Може ли да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск?

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 95 от 8 декември 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за корпоративното подоходно облагане;

-        Законът за данъците върху доходите на физическите лица;

-        Законът за местните данъци и такси;

-        Законът за данък върху добавената стойност;

-        Законът за Националната агенция за приходите;

-        Законът за ограничаване на плащанията в брой;

-        Законът за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Обнародвани са:

-        Закон за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване;

-        Закон за счетоводството;

-        Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка;

-        Инструкция № І-1298 от 15 октомври 2015 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите на бюрото.

***

С разпореждане от 11.12.2015 г. на председателите на ВКС и ВАС е образувано тълкувателно дело № № 5/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

Кои са определенията, с които се дава разрешение по същество на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, и кои от тях подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК?

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 96 от 9 декември 2015 г.

Обнародван е Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

***

Тълкувателно решение № 8 от 11.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2015 г., ОСС на ВАС, I и II колегия

……………………….

Производството по делото е образувано по искане от главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

1. Какъв е правният характер на актовете на органите на Разплащателната агенция - Държавен фонд "Земеделие" по чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 33 от Наредба № 9 от 2008 г. на министъра на земеделието и горите и подлежат ли те на съдебно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс?

С искане председателят на Върховния административен съд е поискал допълнително да се включи и втори въпрос, свързан с противоречивото прилагане на Закона за подпомагане на земеделските производители:

2. Допустим ли е самостоятелен съдебен контрол на заповедта на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 16г, ал. 4 (предишна ал. 2) от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, с която се одобрява окончателният специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" като част от системата за идентификация на земеделските парцели?

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 97 от 11 декември 2015 г.

Обнародвани са:

-        Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“;

-        Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите;

-        Наредба № 9 от 1 декември 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии;

-        Наредба № 10 от 2 декември 2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса.

Изменени и допълнени са:

-        Закона за достъп до обществена информация;

-        Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители;

-        Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне;

-        Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

-        Наредба № Н-12 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

-        Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 98 от 15 декември 2015 г.

Обнародвани са:

-        Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.;

-        Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.;

-        Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Изменени и допълнени са:

-        Наредбата за заплащането на правната помощ;

-        Правилникът за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 99 от 16 декември 2015 г.

Обнародванa e Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (продължение от ДВ, бр. 98 от 2015 г.).

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 100 от 18 декември 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Конституцията на Република България;

-        Законът за автомобилните превози;

-        Законът за опазване на земеделските земи;

-        Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба;

-        Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.

Обнародвани са:

-        Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

-        Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

-        Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

 

Отменена е Инструкция № Із-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия.

 

Обнародвано е Решение № 13014 от 2 декември 2015 г. по административно дело № 4389 от 2015 г., с което петчленен състав на ВАС обяви за нищожна разпоредбата на т. 6 в т. 26 „Забележки“ от Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, създадена с Постановление № 215 от 24.07.2014 г. на Министерски съвет, съгласно която „6. Върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира.“ Постановлението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 63 от 1.08.2014 г. и е в сила от същата дата. Според съда въпросната разпоредба е приета без законово овластяване, тоест при липсата на материална компетентност на Министерския съвет. Така приетото допълнение на тарифата излиза извън предметния обхват на правно регулиране, определен с делегиращите правомощията на Министерския съвет норми.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 101 от 22 декември 2015 г.

 

Обнародвани са:

-        Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове;

-        Решение за приемане на Национална здравна стратегия 2020;

-        Постановление № 365 от 17 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.;

-        Постановление № 366 от 17 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.;

-        Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове;

-        Инструкция № І-5 от 16 ноември 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за устройство на територията;

-        Законът за пътищата;

-        Законът за насърчаване на заетостта;

-        Законът за убежището и бежанците;

-        Законът за чистотата на атмосферния въздух;

-        Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

***

Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСГТК на ВКС

……………………….

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната власт с разпореждане от 03.11.2014 г., допълнено с разпореждане № 2 от 30.01.2015 г., двете на Председателя на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по реда на чл. 292 ГПК от Общото събрание на Търговска колегия по следните правни въпроси, свързани със застрахователни правоотношения, по които е налице противоречива съдебна практика - решения по чл. 290 ГПК на състави на Върховния касационен съд, Търговска колегия:

1. Следва ли в производството по пряк иск с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ, обемът на отговорността на застрахователя да се ограничава до размера на присъденото обезщетение по уважен иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента?;

2. За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл. 202, ал. 2, изр. 2 КЗ за прекратяване на застрахователния договор, поради неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия;

3. Счита ли се за прекратен договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите с фингираното връчване на известие за прекратяване поради неплащане на разсрочена вноска, по реда на чл. 260, ал. 2, във връзка с чл. 202, ал. 2 КЗ, без застрахователят да е изпълнил задължението си по чл. 294, ал. 1 КЗ да впише прекратяване на договора в регистъра на Гаранционния фонд?;

4. От кой момент започва да тече давността по прекия иск на увреденото лице за заплащане на обезщетение при ексцес, предявен срещу застрахователя на делинквента по застраховка "Гражданска отговорност"?;

5. Допустимо ли е конституирането на застрахователя на гражданската отговорност на делинквента по застраховка "Гражданска отговорност", като евентуален ответник по реда на чл. 228, ал. 3 ГПК, в образуваното срещу прекия причинител на деликта производство по чл. 45 ЗЗД, при условие, че исковата претенция спрямо него е основана на чл. 226, ал. 1 КЗ? При оттегляне на главния иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента, подлежи ли на разглеждане евентуалния пряк иск срещу застрахователя по чл. 226, ал. 1 КЗ, или по него съдът дължи произнасяне само при отхвърляне на първия? Кой е компетентният съд да се произнесе по евентуалния иск по чл. 226, ал. 1 КЗ при оттеглен първоначален иск по чл. 45 ЗЗД?;

6. Приложима ли е нормата на чл. 113 ГПК по отношение на прекия иск по чл. 226, ал. 1 КЗ?;

7. Налице ли е съпричиняване на вредата в хипотезата, когато пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол?;

8. Дали собственикът на превозно средство, сключил задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, е трето лице по см. на чл. 257, ал. 3 КЗ и дали е легитимиран да предяви иск по чл. 226, ал. 1 КЗ срещу застрахователя по същата застраховка за вреди, които са му причинени при управление на собственото му превозно средство от друго лице?

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 102 от 28 декември 2015 г.

Обнародван е нов Кодекс за застраховането.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;

-        Законът за рибарството и аквакултурите.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 103 от 30 декември 2015 г.

Обнародвана е Наредба № 29 от 12 декември 2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Новини - ноември 2015 г.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 85 от 3 ноември 2015 г.

Обнародвани са:

-       Наредба за определяне на реда за получаване на съдействие и организиране на прикриването на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица;

-       Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове;

-       Инструкция № 2 от 27 октомври 2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 86 от 6 ноември 2015 г.

Обнародвано е Постановление № 296 от 30 октомври 2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г., с което Министерски съвет определи от 1 януари 2016 г. размер на линията на бедност за страната 300 лв.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 87 от 10 ноември 2015 г.

Обнародван е Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии.

Изменени и допълнени са:

-       Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните, приета с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2011 г.;

-       Наредба № 33 от 2003 г. за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност.

***

С разпореждане от 10.11.2015 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 4/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, по следните въпроси:

1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС?

2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС?

3. Необходимо ли е ищецът по чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето право?

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 88 от 13 ноември 2015 г.

Обнародвани са:

-       Закон за военното разузнаване;

-       Определение № 4 от 9 ноември 2015 г. за обявяване за прекратени поради изтичане на определения срок мандатите на съдии от Конституционния съд, с което Конституционният съд определи:

Обявява за прекратени поради изтичане на определения срок мандатите на съдиите от Конституционния съд, считано от 11 ноември 2015 г., както следва:

От квотата на Народното събрание:

Красен Стойчев Стойчев.

От квотата на Президента на републиката:

Димитър Великов Токушев.

Пламен Веселинов Киров.

От квотата на съдебната власт:

Благовест Анастасов Пунев.

Съдиите, чийто мандат се прекратява, се освобождават от датата на встъпване в длъжност на техните приемници.

-       Постановление № 301 от 6 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.;

-       Постановление № 304 от 9 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.

***

Тълкувателно решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на ОСГК на ВКС

……………………….

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд

РЕШИ:

Прокуратурата на Република България при въззивно и касационно обжалване като ответник по иск за обезщетение на вреди по ЗОДОВ е освободена от държавна такса.

***

С разпореждане от 16.11.2015 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 5/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

При придобиване на право на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, намира ли приложение правилото на чл. 92 ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата?

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 89 от 17 ноември 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-       Законът за гражданското въздухоплаване;

-       Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция

Обнародвани са:

-       Закон за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право;

-       Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA;

-       Наредба № 7 от 6 ноември 2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 90 от 24 ноември 2015 г.

Обнародвани са:

-       Определение № 6 от 16 ноември 2015 г. за обявяване за избран за председател на Конституционния съд на Република България Борис Владимиров Велчев;

-       Наредба № І-3 от 13 ноември 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“;

-       Наредба № І-4 от 13 ноември 2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Изменени и допълнени са:

-       Правилникa за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

-       Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол;

-       Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

-       Правилата за търговия с електрическа енергия.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 91 от 24 ноември 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-       Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“;

-        Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 92 от 27 ноември 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-       Закона за акцизите и данъчните складове;

-       Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти;

-       Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.;

-       Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

Новини - октомври 2015 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 76 от 2 октомври 2015 г.

 

Обнародвано е Постановление № 260 от 24 септември 2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

Изменени и допълнени са:

-       Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

-       Наредба № 54 от 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи;

-       Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите;

-       Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;

-       Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 77 от 6 октомври 2015 г.

 

Изменени и допълнени са:

-       Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;

-       Наредба № І-141 от 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства;

-       Наредба № 8121з-346 от 2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи;

-       Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи;

-       Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби.

***

 

С разпореждане от 8.10.2015 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на разноските, направени в производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 78 от 9 октомври 2015 г.

 

Обнародвани са:

-       Указ № 178 за назначаване на Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова за съдия в Конституционния съд на Република България;

-       Указ № 179 за назначаване на Филип Димитров Димитров за съдия в Конституционния съд на Република България;

-       Решение № 1 от 30 септември 2015 г. за избор за съдия в Конституционния съд на Република България, с което Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд реши: Обявява за избрана за съдия в Конституционния съд на Република България Таня Иванова Райковска;

-       Решение № 5 от 29 септември 2015 г. по конституционно дело № 4 от 2015 г., с което Конституционният съд реши: Отхвърля искането на четиридесет и осем народни представители за установяване на противоконституционност на Закона за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. (ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2015 г.);

-       Постановление № 270 от 5 октомври 2015 г. за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г.;

-       Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители.

Изменени и допълнени са:

-       Решението за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 18 септември 2015 г. от Народното събрание;

-       Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост;

-       Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 79 от 13 октомври 2015 г.

 

Обнародвани са:

-       Закон за предучилищното и училищното образование;

-       Закон за Държавна агенция „Разузнаване“;

-       Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България, с което Народното събрание избра Константин Любенов Пенчев за съдия в Конституционния съд на Република България.

Изменени и допълнени са:

-       Закона за обществените поръчки;

-       Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии;

-       Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 80 от 16 октомври 2015 г.

 

Обнародвани са:

-       Указ № 197 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за военното разузнаване, приет от ХLIIІ Народно събрание на 1 октомври 2015 г.;

-       Наредба № 19 от 12 октомври 2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ.

Изменени и допълнени са:

-       Законът за убежището и бежанците;

-       Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси;

-       Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца;

-       Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България;

-       Наредба № 45 от 2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 81 от 20 октомври 2015 г.

 

Обнародвани са:

-       Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество;

-       Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите;

-       Постановление № 279 от 14 октомври 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;

-       Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Изменени и допълнени са:

-       Законът за административните нарушения и наказания;

-       Законът за защита при бедствия;

-       Законът за автомобилните превози;

-       Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти;

-       Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

***

 

С разпореждане от 22.10.2015 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния правен въпрос:

Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава съсобствен между тях, в последващ исков процес да се установява по-голям дял на единия съпруг на основание частична трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 СК (1985 г. – отм.), респ. чл. 23, ал. 2 СК?

***

 

Тълкувателно решение № 6 от 23.10.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г., ОСГТК на ВКС

……………………….

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд на Република България

РЕШИ:

1. Размерът на обезпечението по решения за парични вземания съгласно чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК се определя от размера на предявените и уважени за конкретна сума искове по главните и акцесорни вземания, предмет на предявения иск, респ. искове, които се включват в понятието „присъдена сума”.

2. Съдът не представлява трето задължено лице по смисъла на чл. 508 ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по сметка на съда.

3. Не подлежи на обжалване определението на съда за освобождаване на внесени като разноски и гаранции суми. Изискуемостта на вземането за връщането на сумите настъпва с влизане в сила на съдебния акт, с който е приключил исковия процес.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 82 от 23 октомври 2015 г.

 

Изменени и допълнени са:

-       Правилникът за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация;

-       Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

Обнародвани са:

-       Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества;

-       Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 83 от 27 октомври 2015 г.

 

Обнародвани са:

-       Инструкция № 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки;

-       Решение № 6046 от 26 май 2015 г. по административно дело № 5547 от 2012 г., с което Върховният административен съд, четвърто отделение, реши: Отменя чл. 39, ал. 3; § 59, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби; т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „и“, т. 2, букви „б“, „в“, „г“ от раздел ІІІб от приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1; раздел I, таблици № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 10 и № 11 и раздел II от приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 и чл. 22, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фис­кални устройства, издадена от министъра на финансите.

Изменени и допълнени са:

-       Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;

-       Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;

-       Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 84 от 30 октомври 2015 г.

 

Обнародвана е Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Изменени и допълнени са:

-       Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство;

-       Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

***

С разпореждане от 27.10.2015 г. на председателите на ВКС и ВАС е образувано тълкувателно дело № 1/2015 г. по описа на ВАС за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на ВАС и Общото събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегеия на ВКС по въпроса:

Какъв е порока на съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните съдилища?

Новини - септември 2015 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 67 от 1 септември 2015 г.

 

 

Обнародвани са:

-       Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи;

-       Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло.

Изменен и допълнен е Правилникът за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 68 от 4 септември 2015 г.

 

 

Обнародвани са:

-       Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии;

-       Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация;

-       Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи.

Изменен и допълнен е Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 69 от 8 септември 2015 г.

 

 

Изменена е Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 70 от 11 септември 2015 г.

 

 

Обнародвани са:

-       Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение);

-       Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение.

Изменени и допълнени са:

-       Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища;

-       Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити;

-       Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

-       Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 71 от 15 септември 2015 г.

 

 

Обнародвани са:

-       Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание;

-       Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи.

Изменена и допълнена е Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.

***

С разпореждане от 16.09.2015 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 1/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, по искане на Омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Допустимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ, предмет на особен залог, срещу трето лице, придобило вещта след вписването на договора за особен залог, и има ли то положението на залогодател по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗОЗ, ако разпореждането с вещта не е вписано по неговата партида?

2. Оригинерен или деривативен способ за придобиване на собственост върху имота е продажбата на недвижим имот като част от заложено по реда на ЗОЗ търговско предприятие и съответно дали с извършване на проданта по реда на ЗОЗ се погасяват наложени възбрани и/или вписани ипотеки върху имота?

***

С разпореждане от 16.09.2015 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, по искане на Омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Приложимо ли е и при какви предпоставки вписването на основание чл.27, ал.2 ЗАЗ на прекратяване на договор за аренда със срок до 10 години, поради едностранното му извънсъдебно разваляне при неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от 3 месеца съгласно чл.28, ал.1 във връзка с чл.27, ал.1, т.2 от Закона за арендата в земеделието.

2. Действителен ли е договор за наем, към който са приложими разпоредбите на ЗЗД, ако същият е с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, с оглед наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обектите, посочени в чл.1, ал.3 от специалния Закон за арендата в земеделието?

3. Сключен не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на земеделска земя конвертира ли се в действителен договор за наем на същата?

***

С разпореждане от 16.09.2015 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, по искане на Омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 72 от 18 септември 2015 г.

 

 

Изменени и допълнени са:

-       Законът за лечебните заведения;

-       Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 73 от 25 септември 2015 г.

 

 

Обнародвани са:

-       Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет;

-       Наредба № 8121з-1130 от 14 септември 2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи;

-       Наредба за отменяне на Наредба № 8121з-617 от 2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им;

-       Инструкция № 8121з-1122 от 12 септември 2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи.

 

Изменена и допълнена е Инструкция № 8121з-929 от 2014 г. за патрулно-постова дейност.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 74 от 26 септември 2015 г.

 

 

Обнародвано е Определение № 3 от 17 септември 2015 г. по конституционно дело № 7 от 2015 г., с което Конституционния съд определи:

Отклонява искането на 144 народни представители от 43-ото Народно събрание за даване на задължително тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Конституцията относно израза „промени във формата на държавно управление“, като бъде отговорено на въпросите:

„1. Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление създаването на две колегии на Висшия съдебен съвет – съдийска и прокурорска, като всяка от тях да решава самостоятелно кадровите и организационните въпроси по своята професионална насоченост, а Пленумът на Висшия съдебен съвет, състоящ се от всички негови членове, да решава въпросите за избора на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и главния прокурор, да приема проект за бюджет на съдебната власт и да решава прекратяването на мандата на членовете на Висшия съдебен съвет при условията на чл. 130, ал. 8 от Конституцията.

2. Ще представлява ли промяна във формата на държавно управление създаването в рамките на Висшия съдебен съвет на колегия на съдиите, която да се състои от председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, шест членове, избрани от общо събрание на съдиите, и пет членове, избрани от Народното събрание, както и създаването на колегия на прокурорите, която да се състои от главния прокурор, четирима членове, избрани от общо събрание на прокурорите, един член, избран от общо събрание на следователите, и шест членове, избрани от Народното събрание.“

Прекратява производството по к.д. № 7 от 2015 г. и връща искането на вносителите.

 

Изменени и допълнени са:

-       Законът за специалните разузнавателни средства;

-       Наказателно-процесуалният кодекс;

-       Наказателният кодекс;

-       Законът за Българската телеграфна агенция.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 75 от 29 септември 2015 г.

 

 

Обнародвана е Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

 

Изменени и допълнени са:

-       Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти;

-       Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.

Новини - август 2015 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 59 от 4 август 2015 г.

Обнародвани са:

-        Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;

-        Правила за търговия с природен газ.

Изменени и допълнени са:

-        Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост;

-        Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 60 от 7 август 2015 г.

Обнародвани са:

-        Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата;

-        Постановление № 194 от 27 юли 2015 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос;

-        Постановление № 199 от 30 юли 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. в размер 3 800 000 лв. за извършване на допълнителни строително-монтажни работи по преустройството на сграда, намираща се в гр. София, бул. Ген. М. Д. Скобелев 23, за нуждите на Софийския районен съд и на Софийската районна прокуратура.

Изменени и допълнени са:

-        Закона за митниците;

-        Закона за горите;

-        Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;

-        Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 61 от 11 август 2015 г.

Обнародвани са:

-        Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност;

-        Закон за Националната служба за охрана;

-        Указ № 162 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.;

-        Указ № 163 за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“.

Изменени и допълнени са:

-        Кодексът за социално осигуряване;

-        Законът за общинския дълг;

-        Законът за банковата несъстоятелност;

-        Законът за собствеността и ползването на земеделските земи.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 62 от 14 август 2015 г.

Обнародвани са:

-        Закон за гарантиране на влоговете в банките;

-        Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;

-        Постановление № 204 от 6 август 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.;

-        Постановление № 205 от 6 август 2015 г. за одобряване на разходи относно осигуряване на комуникационна свързаност посредством Единната електронна съобщителна мрежа за свързване на административните съдилища в градовете Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Сливен, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол;

-        Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.;

-        Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за кредитните институции;

-        Законът за опазване на околната среда.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 63 от 18 август 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Наредбата за работното време, почивките и отпуските;

-        Инструкция № 8121з-823 от 2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението;

-        Инструкция № 8121з-988 от 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 64 от 21 август 2015 г.

Обнародван е Договор между Република България и Република Казахстан за екстрадиция.

Изменени и допълнени са:

-        Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;

-        Устройственият правилник на Агенция „Митници“;

-        Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

Отменена е Инструкция № 1 от 2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 65 от 25 август 2015 г.

Обнародвани са:

-        Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията;

-        Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи;

-        Решение № 15465 от 18 декември 2014 г. по административно дело № 7996 от 2014 г., с което ВАС отмени чл.  3а от Наредба №  2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр.  33 от 2013 г.), съгласно която разпоредба Държавната комисия за енергийно и водно регулиране имаше право да изменя утвърдените цени на природния газ по време на ценовия период, като изменя размера на необходимите годишни приходи: 1. с показатели въз основа на изпълнението (качество на природния газ, качество на обслужването), като признатите необходими приходи на енергийното предприятие се коригират при неизпълнението на определените от комисията целеви показатели и разликата между прогнозните и реализираните инвестиции; 2. със стойността на разликата между прогнозни и отчетени инвестиции за предишен период; 3. със стойността на разликата между прогнозни и отчетени разходи за предишен период; 4. с размера на технологични разходи на енергийните предприятия при пренос през преносната или разпределителната мрежа и съхранение на природен газ, като определя целевите им стойности при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите; 5. с размера на други ценообразуващи елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите. В ал.  2 е посочено, че в случаите по ал.  1 комисията може да приеме съкратени процедури и срокове.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 66 от 28 август 2015 г.

Обнародвани са:

-        Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите;

-        Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта.

Новини - юли 2015 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 50 от 3 юли 2015 г.

Обнародвани са:

-        Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица;

-        Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия.

Изменени и допълнени са:

-        Гражданският процесуален кодекс;

-        Законът за защита от домашното насилие;

-        Законът за нотариусите и нотариалната дейност;

-        Законът за кредитните институции;

-        Законът за банковата несъстоятелност.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 51 от 7 юли 2015 г.

Обнародвано е Задължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр. 99 от 2012 г.).

***

С разпореждане от 08.07.2015 г. е образувано тълкувателно дело № 4/2015 г. по описа на Наказателна колегия на Върховния касационен съд на основание направено искане от Главния прокурор на Република България за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси, свързани с противоречива съдебна практика на съдилищата:

1. В резултат на престъпленията по чл. 255, чл. 255а и чл. 256, респ. чл. 255 - 257 НК (ДВ, бр. 62/1997 г.) причиняват ли се имуществени вреди на държавата (когато са укрити данъци, предназначени да постъпят в централния бюджет) и винаги ли престъплението по посочените текстове от НК осъществява и деликт по смисъла на чл. 45 ЗЗД?

1.1. Кой следва да носи гражданска отговорност за деликта по чл. 45 ЗЗД - извършителят на данъчното престъпление или търговското дружество - данъчен длъжник, чрез неговите представители по закон?

1.2. Следва ли да бъдат възстановени или обезпечени данъчните задължения, предмет на обвинение за престъпления по чл. 255, чл. 255а и чл. 256, респ. чл. 255 - 257 НК (ДВ, бр. 62/1997 г.), за да се приложат диференцираните процедури по Глава двадесет и осма и Глава двадесет и девета от НПК?

2. Допустим ли е за съвместно разглеждане в наказателното производство предявен от държавата, чрез министъра на финансите, граждански иск на основание чл. 45 ЗЗД за причинени имуществени вреди, когато за данъчните задължения - предмет на обвинението, има влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК, с който са установени идентични по вид, размер, период и данъчно задължено лице данъчни задължения с тези по обвинението?

3. Кой може да бъде субект на престъпленията по чл. 255, чл. 255а и чл. 256, респ. чл. 255 - 257 НК (ДВ, бр. 62/1997 г.) - само физическото лице, представляващо по закон данъчно задълженото лице - търговско дружество/едноличен търговец, вписано в това му качество в търговския регистър или и всяко друго физическо лице - пълномощник /по силата на пълномощно по ЗЗД и ТЗ/, търговски представител, счетоводител или друго лице?

Следва ли физическите лица, които не са представляващи по закон и регистър търговското дружество/едно личния търговец, да осъществяват фактически дейност и функции на данъчно задълженото лице - търговец, за да бъде ангажирана наказателната им отговорност за извършено престъпление по посочените текстове на НК?

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 52 от 10 юли 2015 г.

Обнародвани са:

-        Наредба № 50 от 19 юни 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им;

-        Наредба № 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи;

-        Постановление № 170 от 3 юли 2015 г. за създаване на Съвет по енергийна сигурност;

-        Постановление № 171 от 3 юли 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Кодексът на търговското корабоплаване;

-        Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;

-        Законът за държавната собственост.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 53 от 14 юли 2015 г.

Изменена е Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (дв, бр. 109 от 2003 г.).

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 54 от 17 юли 2015 г.

Обнародвана е Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.

Изменени и допълнени  са:

-        Кодексът на труда;

-        Кодексът за социално осигуряване;

-        Законът за здравното осигуряване;

-        Законътза насърчаване на заетостта;

-        Законът за държавния служител;

-        Законът за търговския регистър.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 55 от 21 юли 2015 г.

Обнародвани са:

-        Инструкция № 8121з-782 от 2 юли 2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи;

-        Инструкция № 8121з-813 от 9 юли 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове;

-        Решение № 3 от 7 юли 2015 г. по конституционно дело № 13 от 2014 г., с което Конституционният съд отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. 2 в частта "и осъществява управление на дейността й" от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г.; последно изм., бр. 98 от 28 ноември 2014 г.);

-        Решение № 4 от 14 юли 2015 г. по конституционно дело № 3 от 2015 г., с което Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., в сила от 1 януари 2015 г.; изм., бр. 12 от 13 февруари 2015 г. и бр. 17 от 6 март 2015 г.).

Изменен и допълнен е Законът за гражданската регистрация.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 56 от 24 юли 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

-        Законът за Министерството на вътрешните работи;

-        Законътза специалните разузнавателни средства;

-        Законът за защита на конкуренцията;

-        Законътза храните;

-        Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;

-        Законът за подземните богатства;

-        Законът за енергетиката;

-        Законът за енергията от възобновяеми източници;

-        Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 57 от 28 юли 2015 г.

Обнародвани са:

-        Закон за закриване на националната служба по зърното;

-        Решение за приемане на Решение на съвета от 26 май 2014 г. относно Системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ);

-        Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за семейни помощи за деца;

-        Законът за защита на потребителите.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 58 от 31 юли 2015 г.

Обнародвано е Постановление № 198 от 27 юли 2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за водите

-        Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки.

Новини - юни 2015 г.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 40 от 2 юни 2015 г.

Обнародвани са:

-        Решениеза създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България;

-        Наредба № 8121з-592 от 25 май 2015 г.за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 41 от 5 юни 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Законътза приватизация и следприватизационен контрол;

-        Законътза данък върху добавената стойност

-        Законътза банковата несъстоятелност

-        Законътза ограничаване изменението на климата

-        Постановление № 215 на Министерския съвет от 2012 г.за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността

Обнародвани са:

-        Закон за Европейската заповед за защита, с който се изменят и допълват Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс;

-        Постановление № 132 от 29 май 2015 г.за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на структурите по § 94, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вът­решните работи;

-        Постановление № 134 от 29 май 2015 г.за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2015 г., с което се одобрява допълнителен трансфер в размер 15 000 000 лв. по бюджета на Столичната община за 2015 г. за финансиране на изграждането на разширение на Линия 2 на Софийското метро от метростанция „Джеймс Баучер“ до кв. „Хладилника“;

-        Постановление № 135 от 29 май 2015 г.за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2015 г.;

-        Постановление № 136 от 29 май 2015 г.за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики.

 

***

Тълкувателно решение № 6 от 08.06.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г., ОСНК на ВКС

……………………….

Общото събрание на наказателна колегия на Върховния касационен съд

РЕШИ:

1. Първоинстанционните определения, с които се налагат обезпечителни мерки - запор и възбрана по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗМИП, подлежат на обжалване по реда на чл. 396 от ГПК.

1.1. Няма основание за промяна на разрешението, дадено в ТР № 2/2012 г. по т.д. № 1/2012 г. на ОСНК на ВКС, относно процесуалния ред, по който следва да става това.

1.2. В производството по налагане и контрол на обезпечителните мерки - запор и възбрана по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗМИП, се произнасят съдебни състави, които разглеждат граждански дела.

2. Постановленията на прокурора, с които в нарушение на реда по чл. 12, ал. 3 от ЗМИП се налагат обезпечителни мерки - запор и възбрана, подлежат и на съдебен контрол.

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 42 от 9 юни 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Наказателно-процесуалния кодекс

-        Законътза специалните разузнавателни средства

-        Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването

Обнародвани са:

-        Постановление № 139 от 4 юни 2015 г.за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната, съгласно което от 1 януари 2015 г. е в сила нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 360 лв., а от 1 юли 2015 г. - 380 лв.

-        Решение № 5080 от 7 май 2015 г. по административно дело № 5489 от 2014 г., с което ВАС отменя Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.; изм. с Решение № 5465 от 2006 г. на ВАС – ДВ, бр. 45 от 2006 г.), издадена от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и енергетиката и министъра на финансите – ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., в сила от 27.12.2013 г.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 43 от 12 юни 2015 г.

Обнародвани са

-        Правилникза дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация;

-        Правилникза организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната администрация.

 

***

Тълкувателно решение № 5 от 15.06.2015 г. по тълк. д. № 5/2013 г. на ОСГК на ВКС

……………………….

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд

РЕШИ:

Съдът е легитимиран да представлява държавата по искове за обезщетение за вреди по чл. 2 ЗОДОВ (ред. преди ЗИД на ЗОДОВ - ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г.) само в случаите по ал. 1, т. 4 и т. 5 за прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени поради липса на законно основание и за прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно.

 

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 44 от 16 юни 2015 г.

Обнародвани са:

-        Решениеза приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание;

-        Решениеза приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България;

-        Постановление № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“;

-        Правилникза устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната;

-        Решение № 5698 от 19 май 2015 г. по административно дело № 2277 от 2015 г., с което ВАС отмени Постановление № 419 от 17.12.2014 г. на Министерския съвет на Република България за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Правилникътза прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“;

-        Устройственият правилникна Изпълнителната агенция по лекарствата;

-        Наредба № Із-2539 от 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение;

-        Наредба № Н-18 от 2006 г.за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

 

 

***

Тълкувателно решение № 2 от 19.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2015 г., ОСНК на ВКС

 

……………………….

Общото събрание на Наказателната колегия при Върховния касационен съд

РЕШИ:

1. Когато след провеждане на съкратено съдебно следствие по реда на чл. 371, т. 2 от НПК съдът реши да определи наказанието доживотен затвор, пределите на заменящото го наказание лишаване от свобода се определят по чл. 58а, ал. 2 и ал. 3 от НК.

2. Когато след провеждане на съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК съдът реши да определи измежду алтернативно предвидените наказания лишаване от свобода, трябва да го индивидуализира по реда на чл. 58а, ал. 1 от НК.

3. Когато престъплението е извършено в периода от 10.04.2009 г. до 09.04.2010 г., включително, при действие на забраната по чл. 369а от НПК, непозволяваща провеждането на съкратено съдебно следствие за престъпления, при които умишлено е причинена смърт, тежка телесна повреда и когато деецът е бил в пияно състояние, съдът извършва преценка за по-благоприятен закон по смисъла на чл. 2, ал. 2 от НК измежду действалите през периода различни норми на чл. 58а от НК (ред., ДВ, бр. 27/2009 г. или ред, ДВ, бр. 26/2010 г.).

Когато престъплението е извършено в периода от 10.04.2010 г. до 27.05.2010 г., включително, при действие на забраната по чл. 369а от НПК, съдът прилага чл. 58а от НК в актуалната му редакция (ДВ, бр. 26/2010 г.).

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 45 от 19 юни 2015 г.

Изменено е Споразумението между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация.

 

***

С разпореждане от 22.06.2015 г. е образувано тълкувателно дело № 1/2015 г. по описа на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, на основание направено искане от председателя на Върховния касационен съд на Република България за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласие на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК.

2. Допустимо ли е молба за пълно осиновяване по чл. 82, ал. 2 и 3 СК да бъде подадена направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя, предвид изискването на чл. 96, ал. 2 СК за подаването й чрез съответната регионална дирекция за социално подпомагане.

 

Тълкувателно решение № 5 от 22.06.2015 г. по адм. д. № 4/2014 г., ОСС на ВАС

Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд

РЕШИ:

1. Не е допустимо със заповедта по чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК директорът на компетентната териториална дирекция да ограничава по териториален признак правомощията на определените от него органи по приходите за издаване на заповеди за възлагане на ревизии само по отношение на физически или юридически лица, чиито постоянен адрес, седалище, адрес на управление или местоизвършване на дейността се намират в даден регион от територията на тази дирекция.

2. Не е налице нищожност на ревизионния акт, ако в ревизионния доклад, който е неразделна част от него, не е спазено изискването на чл. 117, ал. 2, т. 10 ДОПК за полагане на подписи от всички органи по приходите, които са го съставили.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,бр. 46 от 23 юни 2015 г.

Обнародвана е Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

***

С протокол от 25.06.2015 г.Общото събрание на наказателна колегия намери, че с изменението на Наказателно-процесуалния кодекс, настъпило с ДВ, бр. 42/2015 година, въпросът за подсъдността на престъпленията, извършени от съдии, прокурори и следователи е решен по категоричен законодателен начин, което прави безпредметно разглеждането на тълкувателно дело № 1/2015 година на ОСНК, образувано по искане на Главния прокурор на РБ.

Въпросът, дали всички дела за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи са подсъдни, съгласно чл. 35, ал. 3 от НПК на Софийски градски съд като първа инстанция е решен с категоричната разпоредба на чл. 35, ал. 5 от НПК, поради което Общото събрание на наказателна колегия намира, че решението дадено от законодателя, винаги има приоритет пред тълкувание, извършено от Общото събрание на Върховния касационен съд, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по тълкувателно дело № 1/2015 година по описа на Върховния касационен съд на РБ, Общо събрание на наказателна колегия, образувано по искане на Главния прокурор на РБ за приемане на тълкувателно решение по въпроса – всички дела ли за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи са подсъдни, съгласно чл. 35, ал. 3 от НПК на Софийски градски съд като първа инстанция или само тези, по които престъпленията от общ характер са извършени във връзка с функционалния имунитет на магистратите по чл. 132 от Конституцията на Република България.

***

Тълкувателно решение № 6 от 25.06.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г., ОСГК на ВКС

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд

РЕШИ:

Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ не намира приложение в случаите когато работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа.

***

Тълкувателно решение № 6 от 25.06.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г., ОСГК на ВКС

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд

РЕШИ:

Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ не намира приложение в случаите когато работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа.

***

Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд на Република Българиядаде отговор на следните въпроси:

1. С кое действие принудителното изпълнение се насочва върху имущество на длъжника? Допустимо ли е налагането на запор или възбрана върху несеквестируема вещ? Кое изпълнително действие нарушава несеквестируемостта и трябва ли то да е предприето, за да упражни длъжникът правото си на жалба? До кой момент длъжникът може да упражни чрез жалба правото си на закрила поради несеквестируемост на вещта, върху която е насочено изпълнението?

2. Допустимо ли е насрочването на публична продан на имущество на длъжника, когато при налагането на запора или възбраната има данни за други наложени запори или възбрани върху същото имущество? Кои са предпоставките районният съд да разреши извършването на продан за изпълнение на вземането на последващия взискател и кои са основанията за отказ?

3. Обхваща ли наложеният запор върху трудово възнаграждение или друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия вземането на длъжника от третото задължено лице до размера на минималната работна заплата.

4. Районният съд по местоизпълнението или съдебният изпълнител назначава особен представител на длъжника, ако при пристъпването към изпълнение той има регистриран постоянен и настоящ адрес, но не може да бъде намерен там нито може да се намери лице, което е съгласно да получи съобщението и длъжникът не се е явил да го получи в указания двуседмичен срок.

5. Кои кредитори, в чиято полза е допуснато обезпечение чрез налагане на запор или възбрана се считат присъединени взискатели, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението?

6. Ползват ли се с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД разноските по изпълнителното дело на първоначалния взискател, в т.ч. тези за адвокатско възнаграждение; разноските, в т.ч. тези за адвокатско възнаграждение и такси на първоначалния взискател в производството по издаване на изпълнителния лист; разноските на присъединените взискатели.

7. В какъв ред се удовлетворява вземането, обезпечено с ипотека, вписана след вписването на възбрана върху имота.

8. Кои действия на съдебния изпълнител, страните и другите участници в изпълнителното производство са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане?

9. Нова оценка или нова начална цена определя съдебният изпълнител по искане на взискател, след като и новата продан с начална цена 80 на сто от предходната е обявена за нестанала?

10. Откога започва да тече нова погасителна давност за вземането, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години и изпълнителното производство е прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК (чл. 330, ал. 1, б. "д" ГПК отм.).

11. Ако взискателят не е внесъл авансово дължима такса, допустимо ли е частният съдебен изпълнител да събере тази такса от длъжника? Опорочено ли е изпълнителното действие поради невнасянето от взискателя на авансово дължимата такса за него? Съставлява ли дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 67 ЗЧСИ несъбирането от частния съдебен изпълнител на авансово дължимата такса?

12. Кога се погасява по давност дисциплинарната отговорност на частния съдебен изпълнител по чл. 69 ЗЧСИ, когато наказанието не е наложено в давностния срок или когато председателят на дисциплинарната комисия не е сезиран в този срок?

13. Секвестируеми ли са вземанията на длъжника по сметка в банка, когато по запорираната сметка постъпват плащания по частично или пълно несеквестируеми вземания на длъжника или други вземания, върху които не се допуска принудително изпълнение?

С разпореждане от 03.06.2014 година на Председателя на Върховния касационен съд в предмета на тълкувателното дело по искане на Омбудсмана на Република България на основание чл. 125 ЗСВ е включен въпросът:

14. Подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително основание по чл. 242 ГПК (отм.) представлява ли предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл. 116, б. "в" ЗЗД?

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 47 от 26 юни 2015 г.

Изменен и допълнен е Законът за железопътния транспорт.

Обнародван е Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 48 от 27 юни 2015 г.

Обнародвано е Постановление № 155 от 25 юни 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за здравното осигуряване;

-        Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина;

-        Законът за българската народна банка;

-        Законът за енергетиката.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 49 от 30 юни 2015 г.

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

***

Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2015 г. по адм. д. № 4/2013 г., ОСС на ВАС

Общото събрание на Първа и Втора колегия на Върховния административен съд

РЕШИ:

1. Разпоредбата на чл. 140, ал. 1 АПК е приложима при избор на ред за оспорване, когато в индивидуалния административен акт е посочена само възможността за оспорването му по административен ред.

2. Съдебното оспорване по чл. 149, ал. 3 АПК не е допустимо, когато по-горестоящият административен орган, след изтичане на срока за произнасяне по чл. 97, ал. 1 АПК, се произнесе с решение, с което отхвърля жалбата или протеста срещу оспорения по административен ред индивидуален административен акт.

Новини - май 2015 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 32 от 5 май 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-                   Законът за насърчаване на инвестициите;

-                   Законът за политическите партии.

Обнародвани са:

-                   Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции;

-                   Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката;

-                   Решение № 12921 от 30 октомври 2014 г. по административно дело № 5993 от 2013 г., с което се отменя чл. 19, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца.

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 33 от 8 май 2015 г.

Обнародвана е Наредба № 8121з-468 от 27 април 2015 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи.

Изменени и допълнени са:

-                   Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи;

-                   Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 34 от 12 май 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за приватизация и следприватизационен контрол

-        Законът за пазарите на финансови инструменти;

-        Законът за Комисията за финансов надзор;

-        Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

-        Законът за публичното предлагане на ценни книжа

-        Законът за дружествата със специална инвестиционна цел 

Обнародвана е Инструкция № 8121з-470 от 27 април 2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи.

***

Тълкувателно решение № 1 от 12.05.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г. на ОСГК на ВКС

……………………….

РЕШИ:

Давностният срок за предявяване на иска за възстановяване на предишната работа с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ е двумесечен по чл. 358, ал. 1, т. 2 предл. последно от Кодекса на труда.

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 35 от 15 май 2015 г.

Обнародван е Закон за енергийната ефективност.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за енергетиката

-        Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й

-        Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

-        Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 36 от 19 май 2015 г.

Обнародвани са:

-        Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата;

-        Инструкция № 8121з-533 от 12 май 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

 

***

Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. по тълк. д. № 2/2014 г., ОСК на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС

……………………….

Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на Върховен касационен съд и Първа и Втора колегии на Върховен административен съд

 

РЕШИ:

 

1. Делата по искове за вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания, включително и такива за присъждане на разноски в производството по обжалване, са подсъдни на административните съдилища.

2. Делата по искове за вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на органите на съдебната власт са подсъдни на гражданските съдилища.

3. Делата по искове за вреди, произтичащи от транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините, са подсъдни на гражданските съдилища.

4. Делата по искове за вреди от нарушение на права на граждани, свързани с равенство в третирането, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, са подсъдни на административните съдилища и когато не е проведено производство по раздел първи от Закона за защита от дискриминация.

5. Делата по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съдебните изпълнители са подсъдни на гражданските съдилища.

6. Делата по искове за вреди от недопускане на възстановен държавен служител да изпълнява съответната длъжност са подсъдни на административните съдилища. Другите имуществените спорове, извън глава шеста от Закона за държавния служител, които не се основават на незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административен орган или длъжностни лица, се предявяват по общия исков ред пред гражданските съдилища.

7. Делата по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по Закона за търговския регистър са подсъдни на гражданските съдилища.

8. Делата по искове за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на органите по изпълнение на наказанията при и по повод изпълнение на наказанията лишаване от свобода и пробация, или задържане с мярка за неотклонение задържане под стража са подсъдни на административните съдилища.

9. ОТКЛОНЯВА предложението на Председателите на Върховния административен съд и на Върховния касационен съд, направено с разпореждане от 27.06.2014 г., за приемане на тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на Върховен касационен съд и Първа и Втора колегии на Върховен административен съд по следния въпрос: Кой съд е компетентен да се произнесе по подадени жалби срещу откази за издаване на скици за земеделски имоти?

10. Компетентен да се произнесе по подадени жалби срещу актове по приложението на чл. 24а от ЗСПЗЗ е административния съд.

11. Компетентен да се произнесе по жалба срещу заповед на кмета на общината за изземване на земи от общинския поземлен фонд по чл. 34, ал. 4 от ЗСПЗЗ е административния съд.

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 37 от 22 май 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за движението по пътищата;

-        Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд;

-        Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина;

-        Наредба № 8121з-346 от 2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи.

Обнародвана е Наредба № 1 от 29 април 2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория.

***

С разпореждане от22.05.2015 г. е образувано тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на Наказателна колегия във Върховния касационен съд на основание направено искане от председателя на Върховния касационен съд на Република България за приемане на тълкувателно решение по въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наказателно-процесуалния кодекс при конкуренция между наказателна отговорност и административнонаказателна отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние, а именно:

1. Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено с ТР № 85 от 01.11.1966 г. на ОСНК на ВС?

1.1. Ако отговорът е положителен, подлежи ли на прекратяване на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК наказателно производство, образувано срещу лице, по отношение на което е било проведено административнонаказателно производство за същото деяние?

1.2. По какъв начин се преодолява двойното наказване на едно и също лице в административнонаказателно производство и в наказателно производство, когато административнонаказателното производство се е развило първо във времето?

2. Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено с ТР № 46 от 16.10.1979 г. по н. д. № 36/1979 г. на ОСНК на ВС?

2.1. Ако отговорът е положителен, допустимо ли е районният съд, разглеждащ обвинение за престъпление по НК, да оправдае подсъдимия и да наложи на подсъдимия административно наказание, ако приеме, че не са налице основания за постановяване на осъдителна присъда, но констатира, че има достатъчно доказателства за административно нарушение?

3. Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено с ТР № 51 от 29.12.1978 г. по н. д. № 50/1978 г. на ОСНК на ВС? Ако отговорът е положителен, следва ли деецът да носи едновременно наказателна и административнонаказателна отговорност в случаите, когато с извършеното от него деяние са нарушени едновременно наказателна и административнонаказателна норма с различни обекти на защита? На основание чл. 128, ал. 1 от ЗСВ.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 38 от 26 май 2015 г.

Изменени и допълнени е Законът за медицинските изделия

Обнародвани са:

-        Законът за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция;

-        Законът за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела.

 

Новини - април 2015 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 25 от 3 април 2015 г.

Обнародвано е Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.).

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 26 от 7 април 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-          Законът за защита от дискриминация;

-          Законът за достъп до пространствени данни.

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 27 от 14 април 2015 г.

Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Агенцията по вписванията.

 ***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 28 от 17 април 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-          Законът за гражданското въздухоплаване;

-          Инструкция № 1 от 3 април 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт.

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,

бр. 29 от 21.04.2015 година

Приети са:

»   Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми

»   Изменен и допълнен е Законът за електронните съобщения

»   Постановление № 89 от 16 април 2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари

 ***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,

бр. 30 от 24.04.2015 година:

Приети са:

»   Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал

»   Изменен и допълнен е Законът за акцизите и данъчните складове

»   Изменен и допълнен е Устройственият правилник на Държавен фонд "Земеделие"

 ***

Съдебна практика:

»   Решение № 74/ 20.04.2015 г. по дело 1893/2014 г. (делото на Октай Енимехмедов)

 

 ***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,

бр. 31 от 28 април 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за собствеността и ползването на земеделските земи;

-        Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

Обнародвана е Наредба № 8121з-422 от 16 април 2015 г. за организацията и дейността на звената „Общинска полиция“.

 

Новини - март 2015 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 17 от 6 март 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за енергетиката;

-        Законът за енергията от възобновяеми източници;

-        Законът за обществените поръчки;

-        Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“.

Обнародвани са:

-        Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи;

-        Наредба № Н-1 от 20 февруари 2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 18 от 10 март 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести;

-        Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;

-        Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;

-        Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 19 от 13 март 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за движението по пътищата;

-        Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;

-        Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 20 от 17 март 2015 г.

Изменен и допълнен са:

-        Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица;

-        Правилникът за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;

-        Инструкция № 8121з-748 от 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер.

Обнародвано е Решение № 13965 от 21 ноември 2014 г.по административно дело № 3370 от 2014 г., с което се отменя Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 г.).

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 21 от 20 март 2015 г.

 

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

***

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 22 от 24 март 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-          Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;

-          Кодексът за социално осигуряване;

-          Законът за търговския регистър;

-          Търговският закон;

-          Законът за корпоративното подоходно облагане;

-          Законът за данъците върху доходите на физическите лица;

-          Законът за банковата несъстоятелност;

-          На­редбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

 

Обнародван е Указ № 39 за назначаване на Димитър Здравков Георгиев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 23 от 27 март 2015 г.

Обнародвани са:

-          Решение № 2 от 12 март 2015 г. по конституционно дело № 8 от 2014 г., с което са обявени за противоконституционни чл. 250а – 250е, чл. 251 и 251а от Закона за електронните съобщения;

-          Определение № 1 от 17 март 2015 г. по конституционно дело № 1 от 2015 г., с което Конституционният съд отклонява искането на ВКС – Общо събрание на Търговската колегия, за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията, който постановява, че „Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии“. Според вносителя конституционната норма съдържа неяснота и затова е необходимо Конституционният съд да изпълни задължението си по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Основния закон на Република България, като се отговори на следните въпроси:

·         „Поставянето на политически цели“ и „извършването на политическа дейност“ представляват ли две отделни хипотези на забраната, предвидена в чл. 12, ал. 2 от Конституцията по отношение на гражданските сдружения.

·         Какъв вид политически цели и извършването на какви видове политическа дейност могат да се определят като „присъщи само на политическите партии“ и са забранени за гражданските сдружения. Могат ли гражданските сдружения по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Конституцията да си поставят политически цели или да извършват политическа дейност, свързана с промени в унитарния характер на държавата, промени, отнасящи се до териториалната цялост, единството на българската нация, осъществяване на народния суверенитет и ограничаване на държавния суверенитет.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 24 от 31 март 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-          Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България;

-          Законът за държавния служител;

-          Законът за Държавна агенция „Национална сигурност“;

-          Законът за Министерството на вътрешните работи;

-          Законът за електронните съобщения;

-          Наказателният кодекс;

-          Наказателно-процесуалният кодекс;

-          Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

 

Новини - февруари 2015 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 9 от 3 февруари 2015 г.

Обнародвани са:

-        Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите;

-        Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни;

-        Инструкция № 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи.

Изменена и допълнена е Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

***

Тълкувателно решение № 2 от 05.02.2015 г. по тълк. д. № 2/2014 г., ОСГК на ВКС

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд реши:

Срокът за предявяване на иска по чл. 62, ал. 4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 10 от 6 февруари 2015 г.

Изменен и допълнен е Законът за пътищата.

Обнародвани са:

-        Указ № 10 за назначаване на Лозан Йорданов Панов за председател на Върховния касационен съд на Република България;

-        Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България;

-        Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 11 от 10 февруари 2015 г.

Обнародвани са:

-        Наредба № 3 от 27 януари 2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия;

-        Решение № 73 от 3 февруари 2015 г. за приемане на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2018 г.

 

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 12 от 13 февруари 2015 г.

Обнародвани са:

-        Закон за Сметната палата;

-        Решение № 1 от 29 януари 2015 г. по конституционно дело № 5 от 2014 г., с което е установена противоконституционността на чл. 217в от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Изменен и допълнен е Законът за подпомагане на земеделските производители.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 13 от 17 февруари 2015 г.

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за движението по пътищата.

Обнародвана е Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 14 от 20 февруари 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Законът за собствеността и ползуването на земеделските земи;

-        Законът за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори;

-        Законът за авторското право и сродните му права;

-        Законът за Министерството на вътрешните работи;

-        Законът за Държавна агенция „Национална сигурност“;

-        Законът за специалните разузнавателни средства

Обнародвана е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

***

С разпореждане от 24.02.2015 г. е образувано тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на Наказателна колегия на ВКС на основание направено искане от председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по индивидуализиране на наказанието по чл. 58а от НК в случаите на предвидени алтернативни наказания „лишаване от свобода”, доживотен затвор” и „доживотен затвор без замяна”, както и по отношение на приложимия материален закон във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК.

***

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 16 от 27 февруари 2015 г.

Обнародван e Устройствен правилник на Министерството на правосъдието.

***

Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСК от НК на ВКС и ОСС от II колегия на ВАС

ПОСТАНОВИ:

1. Сроковете по чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания са давностни.

2. Разпоредбата на чл. 11 от Закона за административните нарушения и наказания препраща към уредбата относнo погасяване на наказателното преследване по давност Наказателния кодекс.

Новини - януари 2015 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 1 от 6 януари 2015 г.

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 2 от 9 януари 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Правилникът за администрацията в съдилищата;

-        Инструкция № 8121з-582 от 2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в Министерството на вътрешните работи

Обнародвана е Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 3 от 13 януари 2015 г.

Обнародвани са:

-        Конвенция за учредяването на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT);

-        Общ правилник на Всемирния пощенски съюз;

-        Всемирна пощенска конвенция;

-        Споразумение за услугите по пощенските плащания.

Изменен и допълнен е Правилникът за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности.

***

С разпореждане от 14.01.2015 г. е образувано тълкувателно дело № 1/2015 г. по описа на Наказателна колегия на ВКС на основание направено искане от Главния прокурор на Република България за приемане на тълкувателно решение по въпрос, свързан с противоречива съдебна практика на съдилищата при определяне на подсъдността на делата за престъпления от общ характер, извършени от магистрати, и при приложението на специалната подсъдност по чл. 35, ал. 3 от НПК.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 4 от 16 януари 2015 г.

Изменени и допълнени са:

-        Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз;

-        Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;

-        Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

***

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 5 от 20 януари 2015 г.

Обнародвани са:

-        Договор № РД-НС-01-2 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз;

-        Договор № РД-НС-01-4 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз.

***

Тълкувателно решение № 1 от 21.01.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСНК на ВКС

 

ОСНК на ВКС реши:

1. Когато през границата на страната се пренасят акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, в немаловажни случаи, деянието е извършено след изменението на НК със ЗИДНК (ДВ, бр. 26 от 06.04.2010 г.) и са осъществени елементите от състава на чл. 242, ал. 1 от НК не е налице идеална съвкупност между престъпленията по чл. 234 от НК по отношение на изпълнителното деяние "държи" и по чл. 242, ал. 1 от НК. Деянието следва да се квалифицира като престъпление по чл. 242, ал. 1 от НК.

2. Наличието на вътрешна за ЕС граница на страната след 01.01.2007 г. не изключва възможността при пренасяне на стоки през нея да бъде осъществено престъплението по чл. 242, ал. 1 от НК при проявление на елементите на състава.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 6 от 23 януари 2015 г.

Обнародвани са:

-        Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.;

-        Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г.;

-        Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2015 г.

Изменена и допълнена е Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 7 от 27 януари 2015 г.

Обнародвани са:

-        Решение за одобряване на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система;

-        Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи.

***

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 8 от 30 януари 2015 г.

Обнародван е Протокол от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.

Изменен и допълнен е Законът за обществените поръчки.

***

С разпореждане от 30.01.2015 г. е допълнено разпореждане от 03.11.2014 г., с което е образувано тълкувателно дело № 1/2014 г. по описа на Търговска колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани със застрахователни правоотношения, със следните въпроси:

1. За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл. 202, ал. 2, изр. 2 КЗ за прекратяване на застрахователния договор, поради неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия.

2. Налице ли е съпричиняване на вредата в хипотезата, когато пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол?

3. Дали собственикът на превозно средство, сключил задължителна застраховка ''Гражданска отговорност" на автомобилистите, е трето лице по смисъла на чл. 257, ал. 3 КЗ и дали е легитимиран да предяви иск по чл. 226, ал. 1 КЗ срещу застрахователя по същата застраховка за вреди, които са му причинени при управление на собственото му превозно средство от друго лице?

Новини - декември 2014 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 101 от 9 декември 2014 г.

Обнародвани са:

-        Инструкция № 8121з-891 от 26 ноември 2014 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки;

-        Инструкция № 8121з-914 от 1 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

-        Инструкция № 8121з-915 от 1 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 102 от 12 декември 2014 г.

Обнародвани са:

-        Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните;

-        Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

-        Инструкция № 8121з-929 от 2 декември 2014 г. за патрулно-постова дейност.

 

Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. С една година е удължен срокът за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост.

 

Тълкувателно решение № 9 от 12.12.2014 г. по тълк. д. № 9/2013 г., ОСГК на ВКС

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд

РЕШИ:

С предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 3, предложение първо от КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ се ползва работник или служител, който е член на синдикално ръководство (председател и секретар) на синдикалната организация, учредена и структурирана към предприятието на съответния работодател, но не и ръководствата на вътрешните структури (секции) в рамките на тази синдикална организация.

Само в случаите, когато вътрешните структури на синдикалната организация следват организацията и структурата на предприятие, чиито поделения или обособени образувания самостоятелно наемат работници и служители и са самостоятелни работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 3 във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ обхваща и ръководството (председателя и секретаря) на синдикалната секция, учредена към съответното поделение - самостоятелен работодател.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 103 от 13 декември 2014 г.

Обнародвани са:

-        Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет;

-        Решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет;

-        Постановление № 401 от 11 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г., с което са намалени утвърдените разходи по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“ с 4 500 000 лв. и са увеличени утвърдените разходи по „Политика в областта на изпълнение на наказанията“, бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“ с 4 000 000 лв., както и разходите по бюджетна програма „Администрация“ с 500 000 лв.

 

Изменено и допълнено е Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 104 от 16 декември 2014 г.

Обнародвани са:

-        Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

-        Инструкция № 8121з-955 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване.

 

Изменени и допълнени са:

-        Правилникътза прилагане на Закона за обществените поръчки;

-        Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи;

-        Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 105 от 19 декември 2014 г.

Обнародвана е Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

 

Изменени и допълнени са:

-        Законът за хазарта;

-        Законът за данък върху добавената стойност;

-        Законът за акцизите и данъчните складове;

-        Законътза корпоративното подоходно облагане;

-        Законът за данъците върху доходите на физическите лица;

-        Законът за местните данъци и такси;

-        Данъчно-осигурителниятпроцесуален кодекс;

-        Законът за държавната собственост;

-        Законът за общинската собственост.

 

Тълкувателно решение № 5 от 22.12.2014 г. по тълк. д. № 5/2014 г., ОСНК на ВКС

 

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд

РЕШИ:

Управителят и представителят на търговско дружество или кооперация е самостоятелен субект на престъплението по чл. 227б, ал. 2 от НК и следва да носи наказателна отговорност, ако в 30-дневен срок от спиране на плащанията не поиска от съда да открие производство по несъстоятелност. За изпълнението на това задължение не е необходимо да има изрично възлагане от колективен орган на управление.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 106 от 23 декември 2014 г.

 

Изменена и допълнена е Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, като се намалява годишната такса запредоставяне на цялата база данни от търговския регистър и за актуализация на обстоятелствата в нея от 30 000 лв.на 100 лв.

 

Обнародвани са:

-        Постановление № 424 от 18 декември 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.;

-        Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения. Годишниятразмер на законната лихва за просрочени парични задължения е определен в размер на основния лихвен процент на БНБв сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта;

-        Наредба № 8121з-995 от 13 декември 2014 г. за условията и реда за предоставяне на порционни пари на служителите на Министерството на вътрешните работи;

-        Наредба № 8121з-1010 от 16 декември 2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 107 от 24 декември 2014 г.

Обнародвани са:

-        Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.;

-        Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.;

-        Законът за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

 

Изменени и допълнени са:

-        Законът за собствеността. Съгласно промените давността за придобиване на имоти - частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2017 г.;

-        Законът за специалните разузнавателни средства.

 

Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. по тълк. д. № 5/2013 г., ОСГТК на ВКС

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС

РЕШИ:

1. За личен дълг на единия съпруг разпоредителната сделка с имот, притежаван в режим на съпружеска имуществена общност, се обявява за относително недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД за % идеална част от имота.

2. Сделката на разпореждане със семейното жилище - лична собственост на единия съпруг, извършена от него без съгласието на другия и без разрешение на районния съд е относително недействителна спрямо съпруга - несобственик. Сделката може да бъде заздравена с даване на съгласие от съпруга - несобственик след сключването й.

3. Доброволната делба, извършена без участие на единия съпруг, когато идеална част от съсобствения имот се притежава в режим на съпружеска имуществена общност, не е нищожна на осн. чл. 75, ал. 2 ЗН. Тя е непротивопоставима на неучаствалия съпруг и може да бъде оспорена само от него по реда на чл. 24, ал. 4 СК (чл. 22, ал. 3 СК, отм.), ако делбеният имот не е получен в дял от съпруга – съделител.

4. В случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака с договор за покупко-продажба на името на двамата съпрузи може да се установява пълна и частична трансформация на лично имущество, на осн. чл. 23, ал. 1 и 2 СК (чл. 21, ал. 1 и 2 СК, отм.).

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник,
бр. 108 от 30 декември 2014 г.

            Приети са Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма.

Новини - ноември 2014 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 98 от 28 ноември 2014 г.

Изменени и допълнени са:

-        Закона за устройство на територията;

-        Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.;

-        Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.;

-        Закона за гарантиране на влоговете в банките;

-        Закона за банковата несъстоятелност.

Обнародвана е Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд.

 

Тълкувателно решение № 10 от 27.11.2014 г. по тълк. д. № 10/2013 г., ОСГК на ВКС

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд реши:

Налице е пълно универсално правоприемство по чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ в хипотезата на § 63 ПЗР ЗИД ЗМВР (обн. ДВ, бр. 93/24.11.2009 г., отм.).

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 97 от 25 ноември 2014 г.

Обнародвани са:

-        Правилник за организацията и дейността на Народното събрание;

-        Протокол относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа;

-        Наредба № H-6 от 20 май 2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти;

-        Наредба № H-7 от 20 май 2014 г. за Държавнaта геодезическа мрежа;

-        Наредба № Н-8 от 20 май 2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на Република България;

-        Наредба № Н-9 от 20 май 2014 г. за Държавната гравиметрична мрежа.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 96 от 21 ноември 2014 г.

Обнародвана е Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

 

Тълкувателно решение № 3 от 20.11.2014 г. по тълк. д. № 3/2014 г., ОСНК на ВКС

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд реши:

1. При постановяване на решение по реда на чл. 378, ал. 4 от НПК се прилагат правилата на чл. 300 и чл. 310 от НПК.

2. При постановяване на решение по реда на чл. 378, ал. 4 от НПК съдът е обвързан от принципа на чл. 259 от НПК за непрекъснатост на съдебното заседание.

3. Срокът по чл. 319 от НПК за обжалване и протестиране на решението по чл. 348, ал. 4 от НПК започва да тече от момента на неговото обявяване.

 

Тълкувателно решение № 2 от 19.11.2014 г. по тълк. д. № 2/2014 г., ОСГТК на ВКС

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд реши:

Висящото гражданско дело, спорът по което е пряко свързан с приложението на подзаконов нормативен акт, не е обусловено по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК от решението по административното дело, образувано по оспорване на същия акт с искане да бъде обявен за нищожен или отменен.

 

С разпореждане от 19.11.2014 г. на основание постъпило предложение от заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело № 7/2014 по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението.

2. Вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли изискване за нейната редовност и как следва да процедира съда, когато молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б. "к" ЗС.

3. Подлежат ли на отмяна по реда на Глава 24 ГПК решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител.

4. Подлежат ли на отмяна по реда на Глава 24 ГПК влезлите в сила съдебни решения, постановени в производство по спорна съдебна администрация.

5. Кога е налице идентичност в предмета на влезлите в сила съдебни решения като основание за отмяна на неправилното решение по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 307, ал. 4 ГПК.

6. Кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл. 307 ГПК.

7. Кой е началният момент на срока за подаване на молба за отмяна на влязло в сила въззивно решение по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК в хипотезата, при която подадената от молителя касационна жалба е била върната с влязло в сила разпореждане /определение/.

8. Допустима ли е при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./ молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение, постановено при действието на ГПК от 1952 г. (отм.), ако е изтекъл едногодишният срок по чл. 232, ал. 1 ГПК (отм.)?

9. Какви са правомощията на ВКС в производството по чл. 307 ГПК, когато молбата за отмяна е подадена след изтичане на срока по чл. 305 ГПК.

10. Какви са правомощията на ВКС в производството по чл. 307 ГПК, когато молбата за отмяна не съдържа надлежни твърдения за наличието на годно основание за отмяна по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1-7 ГПК и чл. 304 ГПК.

11. Допустимо ли е в производството пред ВКС, образувано по молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, събиране на доказателства за установяване на твърдяното от молителя нарушаване на правото му на участие в процеса.

12. Кой съд е компетентен да осъществи инстанционен контрол по отношение на разпореждане на първоинстанционен съд по чл. 306, ал. 2 ГПК за връщане на молба за отмяна на влязло в сила решение.

13. Кой е „надлежния съд" по смисъла на чл. 307, ал. 3 ГПК, на когото делото се връща за ново разглеждане при уважаване на молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение на основанията, предвидени в чл. 303, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 95 от 18 ноември 2014 г.

Обнародвани са::

-        Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.;

-        Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2013 г.

 

Тълкувателно решение № 8 от 14.11.2014 г. по гр. д. № 8/2013 г., ОСГК на ВКС

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд на основание чл. 292 от ГПК реши:

1. При непрекъсваем производствен процес /смени, дежурства/ нормативно определеното време за хранене се включва в работното време, ако работникът или служителят е длъжен да присъства физически на място, определено от работодателя.

2. Когато се изчислява извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му, тримесечната норма се редуцира съответно на реално отработените дни.

 

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 94 от 14 ноември 2014 г.

Изменено и допълнено е Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз;

Обнародвани са:

-        Решение № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.;

-        Инструкция № 8121з-823 от 5 ноември 2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението.

 

Тълкувателно решение № 7 от 13.11.2014 г. по гр. д. № 7/2013 г., ОСГTК на ВКС

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС реши:

Не се дължи неустойка за забава по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, когато двустранен договор, който не е за продължително или периодично изпълнение, е развален поради виновно неизпълнение на длъжника. Дължима в такава хипотеза е единствено неустойка за

обезщетяване на вреди от неизпълнението поради разваляне - неустойка за разваляне, ако такава е била уговорена.

 

Тълкувателно решение № 2 от 12.11.2014 г. по тълк. д. № 2/2014 г., ОСНК на ВКС

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд реши:

За прилагането от прокурора в производство по чл. 111, ал. 2 НПК на разпоредбата на чл. 113 НПК не трябва да е налице висящо производство пред съда, за да се приеме, че е налице спор за право относно собствеността на вещта, а е достатъчно да са налице претенции на две или повече лица за връщането й.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 93 от 11 ноември 2014 г.

Обнародвани са:

-        Инструкция № 8121з-794 от 29 октомври 2014 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи;

-        Инструкция № 1 от 30 октомври 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден;

-        Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях.

-        Изменени и допълнени са:

-        Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“;

-        Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

 

Тълкувателно решение № 9 от 11.11.2014 г. по тълк. д. № 9/2013 г., ОСГТК на ВКС

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия при Върховен касационен съд реши:

Неуведомяване от кредитор на приватизиращо се предприятие, за вземане към същото, в срока и по реда на § 6а ПЗР ЗППДОбП (отм.), има за последица изгубване правото му на иск за това вземане, само когато с бездействието си кредиторът е станал причина за запазване скрития му характер.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 92 от 7 ноември 2014 г.

Обнародван е Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи.

Изменени и допълнени са:

-        Правилника за вписванията;

-        Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

Отменена е Наредба № Iз-701 от 2011 г. за реда за извършване на полицейска регистрация.

 

С разпореждане от 07.11.2014 г. на основание постъпило искане от Главния прокурор на Република България е образувано тълкувателно дело № 7/2014 по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

Дължи ли Прокуратурата на Република България като ответник по искове за обезщетение на вреди по ЗОДОВ внасяне на държавна такса при въззивно и касационно обжалване на съдебни решения или следва да бъде освободена от заплащането й съгласно чл. 83, ал. 1, т. 3 и чл. 84, т. 1 ГПК?

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 91 от 4 ноември 2014 г.

Обнародвани са:

-        Постановление № 340 от 27 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Одобрените допълнителни разходи/трансфери са в размер 26 580 640 лв.;

-        Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване;

-        Наредба № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации;

-        Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието.

Изменена и допълнена е Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции.

 

С разпореждане от 03.11.2014 г. на основание предложение от заместник-председателя и ръководител на Търговска колегия на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело № 1/2014 г. по описа на ВКС, Търговска колегия за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Следва ли в производството по пряк иск с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ, обемът на отговорността на застрахователя да се ограничава до размера на присъденото обезщетение по уважен иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента?

2. Счита ли се за прекратен договор за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" с фингираното връчване на известие за прекратяване, поради неплащане на разсрочена вноска по реда на чл. 260, ал. 2 КЗ, във връзка с чл. 202, ал. 2 КЗ, без застрахователят да е изпълнил задължението си по чл. 294, ал. 1 КЗ да впише прекратяване на договора в регистъра на Гаранционния фонд?

3. От кой момент започва да тече давността по прекия иск на увреденото лице за заплащане на обезщетение при ексцес, предявен срещу застрахователя на делинквента по застраховка „Гражданска отговорност"?

4. Допустимо ли е конституирането на застрахователя на гражданската отговорност на делинквента по застраховка „Гражданска отговорност", като евентуален ответник по реда на чл. 228, ал. 3 ГПК в образуваното срещу прекия причинител на деликта производство по чл. 45 ЗЗД, при условие, че исковата претенция спрямо него е основана на чл. 226, ал. 1 КЗ?

При оттегляне на главния иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента, подлежи ли на разглеждане евентуалния пряк иск срещу застрахователя по чл. 226, ал. 1 КЗ, или по него съдът дължи произнасяне, само при отхвърляне на първия? Кой е компетентният съд да се произнесе по евентуалния иск по чл. 226, ал. 1 КЗ при оттеглен първоначален иск по чл. 45 ЗЗД?

5. Приложима ли е нормата на чл. 113 ГПК по отношение на прекия иск по чл. 226, ал. 1 КЗ?

Новини - октомври 2014 г.

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 90 от 31 октомври 2014 г.

Обнародвани са:

Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация;

Наредба № 8121з-758 от 22 октомври 2014 г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на население­то на Министерството на вътрешните работи;

Наредба № 8121з-792 от 29 октомври 2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитки за служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.;

Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства;

Решение № 10993 от 19 юли 2013 г. по административно дело № 3327 от 2012 г., с което ВАС отмени чл. 6, т. 2 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката;

Определение № 10729 от 29 август 2014 г. по административно дело № 10545 от 2014 г., с което ВАС спря действието на Постановление № 215 от 24.07.2014 г. на Министерския съвет на Република България за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт. Това ПМС предвижда че: „върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира“. 

Изменена и допълнена е Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 88 от 24 октомври 2014 г.

Обнародвана е Инструкция № 8121з-748 от 20 октомври 2014 г.за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 87 от 21 октомври 2014 г.

Обнародвана е Конвенция за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа

Изменени и допълнени са:

Наредба № 8121з-310 от 2014 г.за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи;

Инструкция № Я-966 от 2010 г.за военната служба в Националната разузнавателна служба.

Отменена е Инструкция № Iз-1863 от 2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 86 от 17 октомври 2014 г.

Обнародвани са:

Наредба № 8121з-667 от 6 октомври 2014 г.за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации.

Решение № 2305 от 18 февруари 2014 г.по административно дело № 3367 от 2013 г., с което Върховният административен съд отмени изцяло Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г.

 

С разпореждане от 17.10.2014 г. е образувано тълкувателно дело № 6/2014 по описа на наказателната колегия на ВКС по направено искане от председателя на ВКС на Република България за приемане на тълкувателно решение по въпроси, свързани с противоречива практика на съдилищата по приложението на чл. 12, ал. 3 ЗМИП, а именно:

Подлежат ли на обжалване първоинстанционните определения, с които се налагат обезпечителни мерки - запор и възбрана по реда чл. 12, ал. 3 ЗМИП?

При положителен отговора на въпроса, има ли основание за промяна на разрешението, дадено в TP № 2/2012 г. на ОСНК във ВКС, относно процесуалния ред, по който следва да става това?

Наказателни или граждански състави следва да се произнасят в производството по налагане и контрол на обезпечителна мерки - запор и възбрана по реда на чл. 12, ал. 3 ЗМИП?

Подлежат ли на съдебен контрол постановленията на прокурора, с които се налагат обезпечителни мерки - запор и възбрана по реда на чл. 12, ал. 3 ЗМИП?

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 85 от 14 октомври 2014 г.

Обнародвана е Наредба № 8121з-667 от 6 октомври 2014 г.за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации.

 

С разпореждане от 14.10.2014 г. е образувано тълкувателно дело № 6/2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, по предложение от заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

Как се определя размера на обезпечението за спиране изпълнението на осъдително въззивно решение с предмет парична сума по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.

Представлява ли съдът трето задължено лице по смисъла на чл. 508 ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по сметка на съда.

Подлежи ли на обжалване определението на съда за освобождаване на внесени като разноски и гаранции суми и от кой момент настъпва изискуемостта на вземането за тяхното връщане.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 84 от 10 октомври 2014 г.

Обнародвани са:

Постановление № 318 от 3 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2014 г. Трансферът е в размер 2 800 000 лв. и е предназначен за извършване на основни ремонти на сгради на университета, в т.ч. сгради – недвижими културни ценности.

Наредба № 8121з-617 от 26 септември 2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им;

Наредба № 8121з-648 от 1 октомври 2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи.

Изменено и допълнено е Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г.за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд. С направените промени се урежда процедурата за провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз.

 

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 82 от 3 октомври 2014 г.

Обнародвани са:

Постановление № 306 от 26 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г. Одобрените разходи са в размер 1 000 000 лв. и са предназначени за покриване на неотложни текущи разходи за дейността на службата до края на 2014 г.;

Правилникза устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология;

Инструкция № 8121з-582 от 19 септември 2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в Министерството на вътрешните работи

Изменени и допълнени са:

Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;

Правилникът за устройството и дейността на Института по отбрана.

 

С разпореждане от 01.10.2014 г. е образувано тълкувателно дело № 5/2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, по предложение от заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос:

Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя.

Новини - септември 2014 г.

ВКС постанови Решение № 325/23.09.2014 г. по дело 917/2014 г. (делото "Бай Миле"), с което оставя без разглеждане жалбата на частните обвинители и граждански ищци.

 

Приети са промени вПравилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация. Измененията са обнародвани в Държавен вестник, бр. 79 от 2014 г.

 

В Държавен вестник, бр. 78 от 2014 г.:

  • Обнародвана е Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, в сила от 19.09.2014 г.
  • Обнародвана е Инструкция № 8121з-532 от 9 септември 2014 г. за реда за съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи.

С Постановление № 286 от 12 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г. се одобряват допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. в размер 9 225 000 лв.за текущи и капиталови разходи на органите на съдебната власт.

 

В Държавен вестник, бр. 76 от 2014 г.е обнародван нов Устройствен правилник на Патентното ведомство.

 

В Държавен вестник, бр. 75 от 2014 г. е изменен и допълнен Устройственият правилник на Агенцията по заетостта. Правят се вътрешно компенсирани промени в щатната численост на дирекциите. Това се налага с оглед създаването на нова дирекция „Европейска мобилност” и създаването на 10 нови самостоятелни бюра по труда с филиали.

 

В Държавен вестник, бр. 74 от 2014 г.:

  • Изменя се Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
  • Обнародвана е Инструкция № 8121з-464 от 26 август 2014 г. за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи от полицейските органи, в сила от 05.09.2014 г. Урежда материята във връзка със случаите когато полицейските органи могат да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие.
  • Обнародвана е Наредба № 8121з-465 от 26 август 2014 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на Република България, в сила от 05.09.2014 г. Отменя се действащата до момента отменя Наредба № 2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България (обн., ДВ, бр. 94 от 2010 г.; изм., бр. 14 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2013 г. и бр. 37 от 2014 г.).

 

Държавен вестник, бр.73 от 2014 г.:

  • Изменя се Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в сила от 01.09.2014 г. Целта на промените е да се увеличи събираемостта на дължимия данък върху превозните средства, както и плащането на задължителни застраховки за превозните средства, допуснати за движение по пътищата отворени за обществено ползване.
  • С Постановление № 259 от 28 август 2014 г. на МС, се одобряват допълнителни разходи в размер 303 930 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. за изплащане на обезщетения по чл. 60к от Закона за съдебната власт за първото и второто тримесечие на 2014 г.

Новини - август 2014 г.

Организация и разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

В Държавен вестник, бр. 69 от 2014 г. е обнародвана  Наредба № 8121з-407 от 11 август 2014 г., с която се определят редът за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

 

Изменена и допълнена е Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Съгласно чл. 4, ал. 1 от наредбата инвестиционният проект на строежа съдържа част "Пожарна безопасност" с минимален обхват и съдържание съгласно приложение № 3.

Допуска се да не се разработва част "Пожарна безопасност" за жилищни сгради и за сгради за обществено обслужване със застроена площ до 200 кв. м и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 м и със застроена площ до 200 кв. м. Като оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и показатели, както и конкретните решения за осигуряване на безопасност в случай на пожар на тези сгради ще се определят със съответните части на инвестиционния проект.

 

Задължително създаването на звена за пожарна безопасност

Обнародвано е Постановление № 246 от 14 август 2014 г., с което Министерският съвет определи критерии, при наличието на които в обекти на територията на България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност.

Критериите се отнасят до оценка на пожарната опасност в съответния обект, отдалечеността му от най-близката районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението”, броя на потенциално застрашените хора, особеностите на територията на обекта, съществуващите активни мерки за пожарна защита.

 

Нова Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им.

Наредбата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 68 от 2014 г. и с нея се определят:

1. условията и редът за строителството на обектите по чл. 54, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ) без промяна на предназначението на горските територии;

2. условията и редът за изграждането на сградите и съоръженията по чл. 153, ал. 1 ЗГ;

3. класификацията на горските пътища и нормативите за проектирането, изграждането и въвеждането им в експлоатация.

 

План-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители

С Постановление № 245 от 11 август 2014 г. Министерският съвет прие план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2014 г. на обща стойност 25 974,0 хил. лв.

 

Отпада таксата за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия

В брой 65 (извънреден) от 2014 г. на Държавен вестник Конституционният съд обнародва Решение № 13 от 31 юли 2014 г. по конституционно дело № 1 от 2014 г., с което обяви за противоконституционни точки 2 и 3 от § 6 от заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2014 г. (ДВ, бр. 109 от 2013 г.), с които са създадени чл. 35а, ал. 1, 2 и 3, чл. 35б, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 35, ал. 1, 2 и 3 и чл. 73, ал. 1, 2, 3 и 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 35 от 2011 г.; посл. изм. и доп., бр. 9 от 2013 г.), регламентиращи таксата за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия.

 

Изменен е Законът за висшето образование

С измененията в § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Дв, бр. 63 от 2010 г.) се удължава с още една година срокът, в който държавните висши училища, получили при институционална акредитация оценка от 6, 00 до 10,00 имат право да провеждат обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и в образователно-квалификационна степен „магистър” след придобито средно образование, по специалности от професионални направления и от регулирани професии, които са получили при програмна акредитация оценка от 6,00 до 10,00. Броят на обучаваните по този ред студенти ще бъде извън определения от МС държавен план прием за учебната 2014-2015 г. и в рамките на определения капацитет на висшето училище, но не повече от 5 на сто от него.

 

Назначаване на държавна служба в МВР

Обнародвана е Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи. С тази наредба се определят: специфичните изисквания за възраст, образование, физическа годност и психологична пригодност за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (МВР); условията и редът за провеждане на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР.

 

Нов Списък на продуктите, свързани с отбраната

Министерския съвет обнародва Постановление № 216 от 25 юли 2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.

 

Няма да се събира такса при погасяване на задължение в срока за доброволно изпълнение

С Постановление № 215 от 24 юли 2014 г. е допълнена Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Регламентира се, че върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира. По този начин се уеднаквява регламентацията на събираните от частните и държавните съдебни изпълнители такси за изпълнение на парични вземания в хипотезата на извършено от длъжника доброволно плащане в срока за доброволно изпълнение.

 

Промени в Правилника за вписванията

С Постановление № 230 от 25 юли 2014 г. е изменен и допълнен Правилника за вписванията. Приетите промени са насочени към оптимизиране на дейността на съдиите по вписванията и службите по вписванията и подобряване на взаимодействието между тях чрез ясно регламентиране и разпределение на отговорностите в производството по вписване и създаване на допълнителни гаранции за законосъобразност в съвременните условия. Промените имат за цел и конкретизиране на уредбата на отделните етапи на вписването и съчетаването им с по-ефективно използване на информационно-техническите възможности на Агенция по вписванията. Промените ще създадат и необходимите нормативни предпоставки за постепенна електронизация на вписването и автоматизиране на процесите, уредени в Правилника за вписванията.

Във всяка служба по вписванията в страната ще се подават заявления за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за извършени вписвания по партидите им. В момента граждани могат да получават удостоверения за извършени сделки с имоти, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот. За първи път е дадена възможност заявлението за издаване на удостоверение да бъде подадено в една служба по вписванията и да бъде получено като заверен препис от заявителя в друга, посочена от него служба по вписванията, което в максимална степен би улеснило обслужването на гражданите. По отношение на това е предвидено отлагателно действие - от 15 юни 2015 г. Част от мерките имат за цел да се създадат нормативни предпоставки за постепенна електронизация на вписването, свързано с поддържането на съответните книги и регистри, включително и изграждане на Имотния регистър.

Новини - юли 2014 г.

 Тълкувателно решение № 3 от 03.07.2014 г. по тълк. дело № 5/2013 г.

 

 Върховният административен съд реши:

Давностните срокове, предвидени за изпълнение на административното наказание “глоба” в чл. 82, ал. 1, б. “а”, във вр. с ал. 2 и ал. 3 от  Закона за административните нарушения и наказания, не са приложими по отношение на “имуществената санкция”, наложена с влязло в сила наказателно постановление.

Разпоредбата на чл. 175, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не е приложима по отношение на имуществените санкции.

 

ВКС постанови три решения по дела с изключителна значимост и интерес:

Решение № 242 от 08.07.2014 г. по дело № 579/2014 г. (делото на Христо Ковачки)

Решение № 292 от 02.07.2014 г. по дело № 804/2014 г. (делото за убийството на Мирослава от Перник)

Решение № 145 от 01.07.2014 г. по дело № 206/2014 г. (делото "Наглите")

 

Образувано е тълкувателно дело № 2/2014 г.

С разпореждане от 27.06.2014 г.е образувано тълкувателно дело № 2/2014 г. по описа на ВКС за приемане на съвместно тълкувателно постановление от общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС по следните въпроси:

1. На кой съд са подсъдни делата по искове за вреди от :

А. Незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания. Подлежат ли на обезщетяване направените в тези производства разноски ?

Б. Незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на органите на съдебната власт.

В. Транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините.

Г. Нарушение на права на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, уреждащи равенство в третирането.

Д. Незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съдебните изпълнители в производствата по глава седемнадесета на АПК.

Е. Недопускане на възстановен държавен служител да изпълнява съответната длъжност, както и от други имуществени спорове извън глава шеста от Закона за държавния служител.

Ж. Незаконосъобразни откази, действия и бездействия на длъжностни лица по регистрация по Закона за търговския регистър.

З. Незаконосъобразни актове, действия и бездействия на затворническата администрация при и по повод изпълнение на наказанията "лишаване от свобода” и "пробация”, или задържане с мярка за неотклонение "задържане под стража”.

2. Кой е компетентният съд да се произнесе по подадени жалби :

А. Срещу откази за издаване на скици за земеделски имоти .

Б. Срещу актове по приложението на чл.24а от ЗСПЗЗ.

 

Образувано е тълкувателно дело № 5/2014

С разпореждане от 02.07.2014 г.на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 5/2014 по описа на Наказателната колегия на ВКС по въпроса - следва ли да се ангажира наказателна отговорност по чл. 2276, ал. 2 от НК на управителя и представителя на търговско дружество или кооперация, ако не му е възложено изрично от колективен орган на управление на търговското дружество или кооперацията да поиска от съда да открие производство по несъстоятелност в 30 - дневен срок от спиране на плащанията от управляваното и представлявано дружество или кооперация и не изпълни това задължение?

 

Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2014 г. по тълк. д. № 6/2013 г., ОСНК на ВКС

 Върховният касационен съд реши:

1. Осъдените на наказание "пробация", което на основание чл. 43а, т. 2 НК е заменено с наказание "лишаване от свобода", се считат за осъдени на "лишаване от свобода" от момента на влизане в сила на определението по чл. 452, ал. 3 от НПК с всички произтичащи от това последици.

2. Дължи се постановяване на отделно изтърпяване на отложеното наказание "лишаване от свобода" на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от НК (респективно произнасяне по чл. 69, ал. 2 от НК), ако деянието, за което е постановена осъдителна присъда с наказание "пробация", заменено впоследствие с "лишаване от свобода", е престъпление от общ характер, извършено в изпитателен срок на предходно осъждане.

3. При определяне на общо най-тежко наказание при съвкупност от престъпления, наложени с различни присъди, се взима предвид "заместващото наказание" "лишаване от свобода", което е определено по реда на чл. 451- 452 от НПК.

4. При съпоставяне на престъпленията, с оглед преценката в какви съотношения се намират се взима пред вид моментът на влизане в сила на определението по чл. 452, ал. 3 от НПК, с което е извършена замяна на наказанието "пробация" с "лишаване от свобода”.

 

Определени са цените за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.

Обнародвано е Постановление № 184 от 4 юли 2014 г., с което Министерския съвет прие Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавна профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.

С тарифата се определят цените, които се заплащат на ветеринарните лекари и на диагностичните лаборатории за извършените от тях мероприятия съгласно държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г. Разплащанията към ветеринарните лекари ще се извършат от Държавен фонд "Земеделие" след представяне на отчетни документи за проведени мероприятия, заверени от съответната областна дирекция по безопасност на храните.

Обемът на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и срокът им ще се определят с национален годишен профилактичен план, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

 

Допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба на военнослужещите и за работа на цивилните служители в зона на непосредствен риск

Изменя се и се допълва Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Създаден е нов РазделXII "Допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба на военнослужещите и за работа на цивилните служители в зона на непосредствен риск". Съгласно чл. 34 от наредбата на военнослужещите и цивилните служители, командировани за изпълнение на служебни задачи при българските контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната, се изплаща допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба/за работа в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от основното месечно възнаграждение/ основната месечна заплата.

Размерът на допълнителното възнаграждение ще се определя, като месечният му размер се раздели на броя на календарните дни в месеца и получената сума се умножи по броя на дните на фактическото пребиваване в зоната на непосредствен риск.

Съгласно легалната дефиниция на термина "Зона на непосредствен риск" - това е територията на чуждата/чуждите държава/и и/или земното и/или морското, и/или въздушното пространство, където се провежда мисията или операцията.

 

Отпада изискването графичните материали към работния устройствен план да съдържат силуети от всички страни на сградите

Обнародвано е Решение № 10965 от 18 юли 2013 г. по административно дело № 3598 от 2012 г., с което Върховният административен съд отмени частично чл. 62, ал. 3, т. 3 от Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта относно думите "от всички страни".С нормата на чл. 62, ал. 3, т. 2 от наредбата се въвеждаше изискването графичните материали към работния устройствен план (РУП) да съдържат силуети от всички страни на сградите и през улиците, изясняващи максималните височини на сградите и билата им в абсолютни коти, броя на етажите, формата и наклона на покривите и архитектурната връзка между сградите с оглед правилно архитектурно-пространствено оформяне, в определени мащаби. От своя страна разпоредбата на чл. 113, ал. 4, т. 2 ЗУТ предвижда, че с РУП се определят точно необходимите силуети, изясняващи: максималните височини на сградите и билата им в абсолютни коти; броя на етажите; формата и наклона на покривите и архитектурната връзка между сградите с оглед правилното архитектурно-пространствено оформяне.

Съгласно мотивите към решението:

"Сравнението между цитираните норми показва, че разликата помежду им се изразява в съотношението между думите "необходими силуети", използвано в закона, и "силуети от всички страни", употребено в наредбата. Очевидно е, че изразите не са еквивалентни, доколкото не във всички случаи се налага да бъдат изготвяни силуети от всички страни. В някои случаи за правилното разположение на сградите са необходими силуети от няколко, но не и от всички страни. Тълкуването на разглежданата законова разпоредба налага да се приеме, че необходими се явяват онези силуети, които позволяват еднозначно да се изяснят височините и билата на сградите, броят на етажите, да се очертае формата на покривите и техния наклон, както и да се очертае архитектурната връзка между сградите.

Изложеното дотук налага извода, че в наредбата се съдържа изискване, което в закона не съществува, като не става въпрос за доразвиване или за конкретизация на законовата норма. Въведено е самостоятелно изискване, надхвърлящо рамката на чл. 113, ал. 4, т. 2 ЗУТ. "

 

Извършване на проверки от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Изменя се и се допълва Правилникът за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Регламентира се, че при осъществяване на надзора над дейността на Института на дипломираните експерт - счетоводители Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори извършва проверки, включително и на място. При извършване на проверките определените длъжностни лица от комисията с оглед на възложените им задачи имат право да изискват в определени от тях срокове писмени обяснения, документи, включително заверени копия от документи, данни, сведения и друга информация.

Проверките ще се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя. Длъжностните лица от администрацията на комисията при изпълнение на служебните си задължения трябва да се легитимират със служебна карта и да представят решение на комисията или заповед на председателя за извършване на проверката.

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е задължен да оказва съдействие на комисията и длъжностните лица от администрацията й, като:

1. предоставя помещение за извършване на проверката;

2. определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;

3. предоставя всички документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;

4. при поискване предоставя заверени копия от документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за проверката;

5. дава писмени обяснения по въпроси, свързани с проверката, при поискване от длъжностното лице, извършващо проверката.

За всяка извършена проверка ще се съставя доклад за резултатите в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица на комисията, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на представител на ИДЕС. Представителят на ИДЕС има право в срок до 5 работни дни да даде становище по доклада за резултатите.

 

Опростен режим за контрол на лица на външните граници

Обнародвано е Решение № 459 от 3 юли 2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.

Съгласно приетото решение Република България ще счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, следните документи, издавани от държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от гражданството на техните притежатели:

а) "единна виза" по смисъла на чл. 2, т. 3 от Визовия кодекс, валидна за две или за многократни влизания;

б) "виза за дългосрочно пребиваване", посочена в чл. 18 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген.

Република България ще счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, визите с ограничена териториална валидност, издадени в съответствие с чл. 25, параграф 3, изречение първо от Визовия кодекс.

Република България ще признава за равностойни на националните си визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и следните документи:

а) националните визи за краткосрочен престой и националните визи за дългосрочен престой, издадени от Кипър, Румъния или Хърватия в съответствие с единен формат, определен с Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета;

б) разрешенията за пребиваване, издадени от Кипър, Румъния или Хърватия в съответствие с единния формат, определен с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета, освен когато визите и разрешенията за пребиваване са поставени върху документи за пътуване, които тези държави членки не признават, или върху документи за пътуване, издадени от трета държава, с която те не поддържат дипломатически отношения.

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 30.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2013 Г. НА ОСГК НА ВКС

ОСГК НА ВКС РЕШИ:

Необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и придобиването на имуществото. Достатъчно е връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в придобиването на имуществото, за да бъде то отнето по реда на чл. 28 ЗОПДИППД (отм.).

Конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиването на имуществото, са тези, които определят релевантния период във всеки конкретен случай, който трябва да е в рамките на чл. 11 ЗОПДИППД (отм.).  

 

От 1 юли влизат в сила изменения и допълнения на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

Предлага се на военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, средствата за лекарствени продукти, отпуснати им по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, да бъдат изцяло за сметка на държавния бюджет. По отношение на останалите военноинвалиди и военнопострадали се запазва досегашният режим, като държавата поема част от стойността на предписаните им лекарствени продукти. Със законопроекта се регламентира по различен начин ползването от военноинвалидите и военнопострадалите на почивните бази на отделните ведомства за отдих и съответно за профилактика и рехабилитация. Предвижда се базите за отдих да се ползват от посочената категория лица веднъж годишно до 15 дни, а базите за профилактика и рехабилитация - два пъти годишно общо до 30 дни. Дава се право на придружителите на военноинвалиди с увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ да пътуват с картата за градския транспорт на правоимащия, включително и в случаите, когато не го придружават. Целта е да се облекчи финансовата тежест за лицата, определени да полагат грижи и да помагат на военноинвалиди с висока степен на увреждане.

 

Изменен и допълнен е Закона за насърчаване на заетостта.

Измененията са във връзка с направените от Европейската комисия заключения чрез Официално уведомително писмо № С (2014) 227 от 27 януари 2014 г., за допуснато неизпълнение от страна на Република България на задълженията й по чл. 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и чл. 11 и 16 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар. Измененията включват: 1. Отмяна на регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател/корабопритежател. 2. Въвеждане на безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 3. Регламентиране на дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в Република България.  

Новини - юни 2014 г.

Централен орган за обществени поръчки за нуждите на министерствата

От 13 юни 2014 г. влизат в сила промени в ПМС № 112 от 2010, с които е създаден Централен орган за обществени поръчки за нуждите на централните органи на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за администрацията и за техните администрации.

 

Проф. Лазар Груев беше преизбран за зам.-председател на Мрежата на върховните съдилища на ЕС

На 12 юни 2014 г. председателят на ВКС проф. Лазар Груев беше преизбран за зам.-председател на Мрежата на върховните съдилища на страните членки на Европейския съюз с пълно единодушие. Проф. Груев е член на Борда на мрежата от 2010 г.

Председателят на ВКС взе участие в колоквиума на тема „Връзки между върховните съдилища и съдилищата от по-долните инстанции”.

 

Образувано е ново тълкувателно дело 

С разпореждане от 11 юни 2014 г. е образувано тълк. д. № 4/2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: Относно възможността съдът да присъди левовата равностойност на сума, уговорена в чужда валута. 

 

Предстоящи промени в Закона за устройство на територията

Министерския съвет внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

 

По-кратки срокове за издаване на лични документи на бежанци и чужденци с хуманитарен статут

С промени в Правилника за издаване на българските лични документи правителството създаде възможност в съкратени срокове да бъдат издавани удостоверения за пътуване зад граница на бежанец, на чужденец с хуманитарен статут и на чужденец, получил убежище. В тези случаи услугата ще се извършва за 10, а не за 30 дни, и ще се заплаща в двоен размер (вж. ПМС 152 от 2014 г.).

 

Българските граждани, живеещи в чужбина, да получават до час свидетелство за съдимост чрез консулските служби по света, предлага Министерство на правосъдието

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, който е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието и Портала за обществени консултации, предвижда заявлението за издаване на свидетелство, заедно с приложите към него документи, да бъдат сканирани от компетентно длъжностно лице в българските задгранични представителства и изпращано на електронната поща на Централно бюро съдимост (ЦБС) в Министерство на правосъдието.
Служителите на ЦБС от своя страна ще пращат свидетелството за съдимост до българско задгранично представителство, като електронно подписан документ, който ще се разпечатва на хартиен носител и ще се заверява от оправомощения в представителството служител.

Информационен бюлетин на Сиела - юни 2014 г.

Информационен бюлетин на Сиела - май 2014 г.

Информационен бюлетин на Сиела - април 2014 г.

Информационен бюлетин на Сиела - март 2014 г.

Информационен бюлетин на Сиела - февруари 2014 г.

Информационен бюлетин на Сиела - януари 2014 г.

2013

2012

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map