Начало Архив на броевете 2013 БРОЙ № 4/2013 AНАЛОГИЯТА КАТО ПРАВЕН ИНСТИТУТ И СРЕДСТВО ЗА ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ

AНАЛОГИЯТА КАТО ПРАВЕН ИНСТИТУТ И СРЕДСТВО ЗА ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ

Български English

Автор

Проф. д-р Росен Ташев

 

Анотация

Аналогията в правото е предмет на непрекъсващ научен интерес от страна на юристите. Традиционно подходите са два: догматичен и теоретичен. При първия подход предмет на внимание е аналогията като правен институт на позитивното право: анализира се правната регламентация на аналогията в съответния отрасъл и съдебната практика по прилагането на аналогията в него. Такъв характер имат публикациите в гражданското право, трудовото и осигурителното право, международното частно право конституционното право, административното право, финансовото право, наказателното право, международното публично право. При правнотеоретичния подход аналогията се разглежда като средство за юридическо аргументиране. Новост е, че в последните години практическите и теоретичните аспекти на аналогията в правото са предмет на обсъждане в областта на конституцията и конституционната юриспруденция. Така например през 2008 г. теоретичната тема на конференцията на европейските конституционни съдилища е: „Проблеми на пропуските на законодателя в конституционната юриспруденция“. От теоретична страна новост е, че аналогията в правото бива разглеждана с помощта на нови подходи: правна епистемология и правната аргументация. Цел на настоящата статия е да направи критичен теоретичен преглед на новите области на прилагане на аналогията в правото, както и на новите методи, предлагани за изследването й.

В структурен план първоначално са формулирани и обяснени две изходни тези: за съотношението между понятията „закон” – „право” – „правна система“; и че празнотите в правото представляват вид недостатък, потенциално възможен във всеки закон, право или правна система. На тази основа са разгледани критично двете най-влиятелни теории на ХХ век: на Х. Келзен и Р. Дуоркин. Вторият разглеждан въпрос е дефинирането на понятието за празнота и разграничаването на празнотите в правото от други сходни правни явления. На следващо място, са разкрити качествените различия в аналогията, прилагана при наличие на празноти в закона, от една страна, и при наличие на празноти в правото – от друга.

 

Ключови думи

аналогия, закон, право, правна система, тълкуване, празноти в закона, празноти в правото

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта