Начало Архив на броевете 2019 БРОЙ № 11/2019 СПОСОБИ ЗА ЗАЩИТА НА ОТВЕТНИКА ПРИ СВРЪХОБЕЗПЕЧЕНОСТ

СПОСОБИ ЗА ЗАЩИТА НА ОТВЕТНИКА ПРИ СВРЪХОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Български English

Автор

Проф. д-р Анелия Мингова, Проф. д-р Огнян Стамболиев, Доц. д-р Таня Градинарова

 

Анотация

Настоящата статия си поставя за цел да изследва способите за защита на ответника в обезпечителното производство срещу несъразмерните обезпечителни мерки. Поставеният проблем придобива актуалност в светлината на изричната уредба на изискването за съразмерност на обезпечителните мерки и предприетите изпълнителни способи в принудителното изпълнение на парични вземания като условие за процесуалната му законосъобразност (чл. 442а ГПК). В рамките на изпълнителното производство длъжникът разполага с правото на възражение пред изпълнителния орган за несъразмерност на обезпечителните мерки. Ако бъде упражнено, съдебният изпълнител е задължен да извърши преценка на предписаните в чл. 442а, ал. 1 ГПК условия и при установяване на несъразмерност – да вдигне тези от тях, без които дългът може да бъде събран без затруднения. Доколкото обезпечението при осъдителни искове за парични притезания има задачата да отстрани заплахата да бъдат предприети действия, застрашаващи последващата реализация на потвърденото притезателно право в пълен обем, възниква въпросът: разполага ли ответникът с подобна защита при несъразмерност на наложените в обезпечителното производство мерки и кои са правните средства за осъществяването ѝ.

 

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта