Home Archive 2019 ISSUE № 11/2019 СПОСОБИ ЗА ЗАЩИТА НА ОТВЕТНИКА ПРИ СВРЪХОБЕЗПЕЧЕНОСТ

СПОСОБИ ЗА ЗАЩИТА НА ОТВЕТНИКА ПРИ СВРЪХОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD, Prof. Ognyan Stamboliev, PhD, Assoc. Prof. Tanya Gradinarova, PhD

 

Annotation

Настоящата статия си поставя за цел да изследва способите за защита на ответника в обезпечителното производство срещу несъразмерните обезпечителни мерки. Поставеният проблем придобива актуалност в светлината на изричната уредба на изискването за съразмерност на обезпечителните мерки и предприетите изпълнителни способи в принудителното изпълнение на парични вземания като условие за процесуалната му законосъобразност (чл. 442а ГПК).В рамките на изпълнителното производстводлъжникът разполага с правото на възражение пред изпълнителния орган за несъразмерност на обезпечителните мерки. Ако бъде упражнено, съдебният изпълнител е задължен да извърши преценка на предписаните в чл. 442а, ал. 1 ГПК условия и при установяване на несъразмерност – да вдигне тези от тях, без които дългът може да бъде събран без затруднения. Доколкото обезпечението при осъдителни искове за парични притезания има задачата да отстрани заплахата да бъдат предприети действия, застрашаващи последващата реализация на потвърденото притезателно право в пълен обем, възниква въпросът: разполага ли ответникът с подобна защита при несъразмерност на наложените в обезпечителното производство мерки и кои са правните средства за осъществяването ѝ.

 

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map