БРОЙ № 9/2014

Български English
БРОЙ № 9/2014

Съдържание :

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:

Unlocked - ДОПУСТИМО ЛИ Е ПРИПОЗНАВАНЕ НА ОСИНОВЕН? - Гл. ас. Анна Чолакова

Анотация / Отвори в PDF

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - ВЪЗРАЖЕНИЕТО ЗА ЗАДЪРЖАНЕ ПО ЧЛ. 72 ЗС ВЪВ ВР. С ЧЛ. 298, АЛ. 4 ГПК - Проф. д-р Симеон Тасев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - ОТНОСНО ПРЕДИМСТВЕНИТЕ ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА - Доц. д-р Николай Колев

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ОСОБЕН ЗАЛОГ НА БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ - Димитър Иванов

Анотация / Отвори в PDF

ТРУДОВО ПРАВО:

Locked - ЗА ТЕЖЕСТТА НА ДОКАЗВАНЕ НА ФАКТА НА ПОЛАГАНЕТО НА ТРУД ПРИ ПРЕДЯВЕН ИСК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - Васил Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Locked - МОЖЕ ЛИ АРБИТРАЖЪТ ДА ПРАВИ ИНЦИДЕНТЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - Проф. д-р Иван Т. Тодоров

Анотация / Отвори в PDF

ПРАВО НА ЕС:

Locked - ЗА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА ЕС - Доц. д-р Юлия Захариева

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТПРАВЯНЕТО НА ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ СЪДИЛИЩА - Венета Гайдарджиева

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Unlocked - РЕШЕНИЕ № 54 ОТ 25.03.2014 Г. ПО ГР. Д. № 3066/2013 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Unlocked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 71/2014 - БР. 79/2014)

Анотация / Отвори в PDF

ПОЛЕЗНО:

Unlocked - СИЕЛА "ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА" – ЕКСПЕРТНАТА ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта