Home Archive 2017 ISSUE № 8/2017 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 29.06.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2016 Г., ОСГК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 29.06.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2016 Г., ОСГК НА ВКС

Български English

 

Annotation

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на Председателя на ВКС на РБ от 17.06.2014 г. и допълнително разпореждане от 01.06.2016 г. на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по следните въпроси, по които е налице противоречива практика:

1. Какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност.

2. В случай, че се възприеме тезата за задължителност на другарството на съпрузите по делата за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, как следва да процедира съдът, когато искът за собственост е предявен само срещу единия съпруг - да конституира служебно другия съпруг или да даде съответни указания на ищеца за насочване на иска срещу него по реда на отстраняване нередовностите на исковата молба.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map