Home Archive 2017 ISSUE № 8/2017 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 20.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 20.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2015 Г., ОСГТК НА ВКС

Български English

 

Annotation

Тълкувателното дело е образувано с Разпореждане от 16.09.2015 г. на Председателя на Върховния касационен съд:

По искане на Омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение по въпроса:

"Приложимо ли е и при какви предпоставки вписването на основание чл. 27, ал. 2 ЗАЗ на прекратяване на договор за аренда със срок до 10 години, поради едностранното му извънсъдебно разваляне при неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от 3 месеца съгласно чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за арендата в земеделието?"

По предложение по реда на чл. 292 ГПК на състав на Върховния касационен съд, ТК, Първо отделение по т.д. № 799/2014 г. за приемане на тълкувателно решение по въпросите:

"Действителен ли е договор за наем, към който са приложими разпоредбите на ЗЗД, ако същият е с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, с оглед наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обектите, посочени в чл. 1, ал. 3 от специалния Закон за арендата в земеделието?"

"Сключен не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на земеделска земя, конвертира ли се в действителен договор за наем на същата?"

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map