Home Archive 2017 ISSUE № 9/2017 ПРАВОТО НА ТРУД НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВЕЖДАНИЯ – СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ

ПРАВОТО НА ТРУД НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВЕЖДАНИЯ – СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ

Български English

Author

Iliyana Miteva

 

Annotation

В статията се разглежда темата за правото на труд на хората с увреждания. Проблемът е анализиран така, както е уреден в съответните нормативни актове, а именно Конвенция за правата на хората с увреждания, Конституция на Република България, Кодекс на труда, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за здравето, Закон за защита от дискриминация, Закон за държавния служител, Наредба за медицинската експертиза, Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Авторът се спира на следните въпроси:

-        развитие на българското законодателство относно правото на труд на хора с увреждания

-        основни понятия, свързани с правото на труд на хората с увреждания в законодателството на Република България, в международни източници и в други източници от неправен характер

-        правна уредба на правото на труд на хората с увреждания в Конвенцията за правата на хората с увреждания и в българското законодателство

-        статут и правомощия на Агенцията за хора с увреждания.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map