Home Archive 2017 ISSUE № 9/2017 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 28.09.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 28.09.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСНК НА ВКС

Български English

 

Annotation

Тълкувателното решение е постановено по въпроса:

"Приложим ли е институтът на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъпления по чл. 325, ал. 1 от НК при наличие на материалноправните основания по чл. 78а, ал. 1 от НК, с оглед визираното ограничение в ал. 7 (ДВ, бр. 27 от 2009 г., предишна ал. 6, ДВ, бр. 26 от 2010 г.), когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му?".

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map