Home Archive 2017 ISSUE № 10/2017 ВКС ЗА ПАРОДИЯТА В КОНТЕКСТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО – РЕШЕНИЕ № 112 ОТ 02.08.2017 Г. ПО Т. Д. № 1771/2016 Г., ВКС, І Т. О.

ВКС ЗА ПАРОДИЯТА В КОНТЕКСТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО – РЕШЕНИЕ № 112 ОТ 02.08.2017 Г. ПО Т. Д. № 1771/2016 Г., ВКС, І Т. О.

Български English

Author

Peter Petrov

 

Annotation

Предмет на статията са част от мотивите на Решение № 112 от 02.08.2017 г. по т. д. № 1771/2016 г., І т. о., Върховен касационен съд (ВКС), в които се дава определение за пародията в контекста на авторското право (АП). Целта на изложението е обосноваване на тезата, че разбирането на ВКС е неправилно, то противоречи на правото на ЕС, на чл. 24 ЗАПСП, на международната доктрина за изключения и ограничения в АП, както и по същество на дадената дефиниция за пародия. За постигане на тази цел, в статията се сравнява решението на ВКС с решение на Съдът на Европейски съюз (СЕС) по делото C-201/13, Deckmyn, обсъжда се използваната правната техника на ВКС, припомня се общоприетото значение на пародията, на тази база се извеждат съответните критични аргументи.

Статията е структурирана в увод, три точки и заключение. В първа точка се разглеждат мотивите на ВКС, в които се обсъжда същността и значението на пародията, в контекста на чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗАПСП. Втора точка синтезира позицията на СЕС по същият въпрос. Трета точка са изложени аргументи за неправилност на разбирането на ВКС. В заключението се предлага изход от създадената нежелана правна ситуация.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map