Home Archive 2017 ISSUE № 10/2017 ОБЕКТ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИЯ РЕЖИМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

ОБЕКТ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИЯ РЕЖИМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

Български English

Author

Chief Asst. Prof. Nadezhda Hristova, PhD

 

Annotation

Предмет на разглеждане в статията е административноправният режим на националните паркове, който притежава общите белези на правния режим. Като отраслов режим обаче, той е система от административноправни норми, регулиращи дейността на административните органи и длъжностните лица от администрациите в техните отношения с гражданите и организациите или между самите тях при осъществяване на държавното управление спрямо съответния обект на режима. Когато обект на режима, респективно обект на въздействие, са националните паркове, то тогава разглеждаме административноправния режим на националните паркове, който също е система от административноправни норми, които регулират с властническия метод отношенията между субектите на административното право по повод управлението, опазването, ползването, обявяването и пр. на тази категория защитени територии. Административноправният режим на националните паркове се регламентира основно от Закона за защитените територии (ЗЗТ - обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм. и доп.), чиято цел е опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката, и за благополучието на обществото.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map