Home Archive 2017 ISSUE № 10/2017 ПРАВИЛА И ПРИНЦИПНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА САНКЦИИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ

ПРАВИЛА И ПРИНЦИПНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА САНКЦИИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ

Български English

Author

Tzvetoslav Mitev

 

Annotation

Приетият през 2016 г. Общ регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на данните („Регламентът“ или „ОРЗД“) ще започне да се прилага в неговата цялост от 25.05.2018 г., което ще създаде редица нови права и задължения, във връзка с уредбата относно защита на физическите лица и обработването на личните данни, за да се отговори на предизвикателствата пред развитието на вътрешния пазар и цифровата икономика.

Последните изследвания на Европейската комисия отчитат, че технологиите са отбелязали сериозен напредък през последните 15 години и са широко внедрени сред потребителите и бизнеса. Значително е нарастнал обменът и събирането на лични данни. Технологиите позволяват и на частните дружества, и на публичните органи да използват лични данни в безпрецедентни мащаби, включително и с развитието и на т.нар. „Електронно управление“. Това налага да бъдат предприети адекватни мерки в защита на личните данни, подкрепени със санкции, съответстващи на повишения риск за личните данни на субектите на данни, за да се постигне inter alia достатъчна правна сигурност, успешно правоприлагане и необходимото доверие.

Независимо от въвеждането на по-строг режим с ОРЗД, при неговото разработване е съобразено, че правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност – основен принцип на Европейския съюз. Регламентът е съобразен с всички основни права и в него се спазват свободите и принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, както са залегнали в Учредителните договори.

Регламентът в глава VIII предвижда разнообразие от средства за правна защита (по административен и съдебен ред), както и за реализиране на отговорност за причинени вреди, скрепена със съответните санкции, с възпиращ ефект.

 

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map