Home Archive 2018 ISSUE № 1/2018 НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК

НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

Статията съдържа критичен анализ на новите предпоставки за допускане на касационно обжалване, формулирани в чл. 280, ал. 2 ГПК.

Една от застъпените тези е, че при формулирането им законодателят неудачно е използвал понятията „вероятна нищожност или недопустимост" и „очевидна неправилност", тъй като те са характеристики на порочното решение, които обуславят основателността на касационното обжалване. Разгледани в този смисъл, двете понятия представляват количествени критерии в дейността на ВКС „по същество". За да се отграничи дейността на ВКС по допускане на жалбите от дейността по преценка на тяхната основателност, се предлага с термина „вероятност", респ. „очевидност"  да се обозначи изводът от друг вид преценка на ВКС, която има предикативен характер спрямо преценката за основателност и която разкрива потенциал за селекция на жалбите. Тази дейност не може да включва каквото и да било „съдебно дирене" за наличие на пороци на решението, които обуславят основателност на касационната жалба.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map