Home Archive 2021 ISSUE № 1/2021 ДЕЯНИЕТО ПРИ КРАЙНА НЕОБХОДИМОСТ

ДЕЯНИЕТО ПРИ КРАЙНА НЕОБХОДИМОСТ

Български English

Author

Nadezhda Chukalova

 

Annotation

Настоящата разработка изследва и  анализира института на крайната необходимост. По-конкретно вниманието е насочено към проблемите, свързани с разбирането на деянието при крайна необходимост, правните последици от него и  правилното му прилагане от съдилищата. Предложени са и законодателни промени, които имат за цел  уеднаквяване на противоречивата съдебна практика.  

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map