Home Archive 2012 ISSUE № 11/2012 ЕДИН НОВ НАУЧЕН ТРУД ПО ПРАВО

ЕДИН НОВ НАУЧЕН ТРУД ПО ПРАВО

Български English

Author

Prof. Simeon Tasev, PhD

 

Annotation

Статията е посветена на Монографичния труд „Заповедно производство”, на доц. д-р Силви Чернев - първото в нашата правна доктрина оригинално, систематично и цялостно теоретично изследване на въпроси с изключително широко приложно поле.

Институтът на „заповедното производство” беше въведен с действащия ГПК от 2008 г., след около 60 години отсъствие от правната уредба. Трудът е разработен на основата на широк исторически и сравнително-правен анализ. В него са изследвани отделните елементи на заповедното производство (чл. 410 - 425 ГПК) и техните връзки и взаимодействия. Направен е и анализ на резултатите от изследването и препоръки за усъвършенстване на правната уредба.

 

Keywords

заповедно производство, ГПК

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map