Home Archive 2014 ISSUE № 2/2014 ДОКАЗВАНЕ НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС ПРИ ОТРИЦАТЕЛЕН УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА

ДОКАЗВАНЕ НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС ПРИ ОТРИЦАТЕЛЕН УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

На 27.11.2013 г. беше постановено решение по тълк. д. № 8/2012 г. по описа на ОСГТК на ВКС. На поставения в него въпрос относно предпоставките за допустимост на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права ВКС дава следния отговор, формулиран в т. 1 от диспозитива на решението: „Правен интерес от предявяването на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права е налице, когато: ищецът притежава самостоятелно право, което се оспорва; позовава се на фактическо състояние или има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника”.

Върховният касационен съд формулира извода, че в производството ищецът „доказва фактите, от които произтича правният му интерес”, а в противен случай „производството се прекратява”. ВКС приема, че съществуването или липсата на самостоятелното право на ищеца, засегнато от претенцията на ответника, обуславя правния му интерес от установяването и е въпрос за „допустимостта на иска като абсолютна процесуална предпоставка за разглеждането му, но не е част от предмета на претенцията”. Когато констатира, „че ищецът няма правен интерес, съдът прекратява производството по делото, без да се произнася по основателността на претенцията – дали ответникът притежава или не претендираното от него и отричано от ищеца вещно право”.

Авторът подлага на коментар мотивите към постановеното тълкувателно решение. Защитена е тезата, че при отрицателния установителен иск предметът на делото не включва материалноправния интерес на ищеца, затова последния не е предмет на доказване. За допустимостта на иска е необходим процесуален интерес – той произтича не от действителното съществуване, а от твърдението за засегнат материалноправен интерес.

 

Keywords

отрицателен установителен иск, предмет на доказване, допустимост на иска, правен интерес

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map