Home Archive 2014 ISSUE № 3/2014 ЗНАЧИМ ТРУД ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА НИЩОЖНОСТТА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗЗД

ЗНАЧИМ ТРУД ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА НИЩОЖНОСТТА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗЗД

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

Статията представлява анализ на отделни въпроси, които се разглеждат в монографията на Мирослав Димитров „Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД”, С., Сиби, 2013.

Авторът се спира последователно на следните въпроси:

  1. дали нищожността е санкция;
  2. недействителността на решенията на органите на корпоративните юридически лица;
  3. в кои случаи противоречие на сделката с повелителна норма не води до нищожност;
  4. действия без представителна власт или извън пределите на представителната власт;
  5. относно заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките;
  6. относно накърняването на добрите нрави;
  7. относно правните последици на нищожността по чл. 26, ал. 1 ЗЗД;
  8. относно последиците на нищожността за правата на трети лица.

 

Keywords

гражданско право, сделки, недействителност, нищожност, действия без представителна власт, заобикалянето на закона, накърняването на добрите нрави, Поля Голева

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map