Home Archive 2014 ISSUE № 4/2014 СПИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ ОБУСЛОВЕНОСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО ЗА ОСПОРВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПОДЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ

СПИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ ОБУСЛОВЕНОСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО ЗА ОСПОРВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПОДЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

Тълкувателното дело е образувано поради констатирана противоречива практика на отделни състави на ВКС по поставения в заглавието на статията процесуалноправен въпрос.

Според едни от съставите гражданското дело не следва да се спира поради липса на връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, тъй като съдебното решение за отмяна на подзаконовия нормативен акт има действие за в бъдеще и не може да се отрази върху вече настъпилите от прилагането му правни последици.

Според другото становище на ВКС решението на административния съд за обявяване нищожността на подзаконовия административен акт има обуславящо значение за гражданското дело, по което е приложим.

В статията е аргументирано становището, че производството по гражданското дело следва да бъде спряно, на основание чл.129, ал.1, т.4 ГПК, при наличие на висящо производство пред компетентния административен съд за оспорване на обуславящ изхода на гражданското дело подзаконов нормативен акт. 

 

Keywords

спиране на гражданското производство, обусловеност от административно дело за оспорване на подзаконов нормативен акт, чл. 129, ал. 1, т. 4 ГПК

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map