Home Archive 2014 ISSUE № 7/2014 ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА ТЪРГОВЕЦА, АРБИТРАЖНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ПРАКТИКА

ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА ТЪРГОВЕЦА, АРБИТРАЖНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ПРАКТИКА

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

Относно правната уредба на последиците от действия, извършени от лице без представителна власт, Търговският закон установи с изменението и допълнението си от 1996 г. отклонение от общата уредба на действия без представителна власт, съдържаща се в чл. 42 ЗЗД. Беше въведена специална уредба на действията без представителна власт, която намира приложение само при извършване на действия от името на търговец, която дерогира чл. 42 ЗЗД. Съгласно чл. 301 ТЗ, когато едно лице действа от името на търговец без представителна власт, се смята, че търговецът потвърждава действията, ако не се противопостави веднага след узнаването.

Поставя се въпросът дали ако в една търговска сделка има арбитражно споразумение и цялата търговска сделка е сключена от търговец без представителна власт, чл. 301 ТЗ следва да се отнася и до арбитражното споразумение. Така поставеният проблем се решава противоречиво в съдебната и арбитражната практика и именно той е предмет на изследване в настоящата статия.

 

Keywords

действия без представителна власт, чл. 42 ЗЗД, чл. 301 ТЗ, арбитражно споразумение

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map