Home Archive 2014 ISSUE № 10/2014 ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТ, ПРИДОБИТ ПРИ ДЕЛБА

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТ, ПРИДОБИТ ПРИ ДЕЛБА

Български English

Author

Assoc. Prof. Biserka Marinova, PhD

 

Annotation

Предмет на изследване са: обективните и субективни предели на решенията при двете фази на съдебната делба и на договора за доброволна делба; правната същност и последиците на делбата; въпроси на недействителността на делбата. Разглеждани са възможни усложнения при доказване участието на всички съсобственици и направено плащане при уравняване на дяловете, като са анализирани различни хипотези при действието на сегашния и отменени правни режими. Внимание е отделено на правните възможности за снабдяване от заинтересовано лице, което черпи права от делба, но не може да установи по безспорен начин нейната действителност, с документи, удостоверяващи факти или с нотариален акт по реда на обстоятелствена проверка. Посочена е богата съдебна практика, която има отношение към разглежданата тема. 

 

Keywords

съсобственост, делба, действителност, разпоредителни сделки, рискове.

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map