Home Archive 2015 ISSUE № 4/2015 СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПАВЛОВИЯ ИСК И ИСКА ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЛЕДСТВОТО

СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПАВЛОВИЯ ИСК И ИСКА ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЛЕДСТВОТО

Български English

Author

Ventsislav Petrov

 

Annotation

В статията са съпоставени две защитни правни средства, дадени в полза на кредиторите – искът по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите и искът по чл. 56 от Закона за наследството. Посочени са редица прилики между тях. Изведени са обаче и многобройни различия в правопораждащия фактически състав, в сроковете за упражняване, в правните последици и т.н. Изследвани са вижданията в теорията и практиката за съотношението между двата иска, използвани са историческия и сравнителноправния метод. На базата на това е обоснована самостоятелната същност на правото по чл. 56 ЗН като своеобразно правно средство, дадено в полза на кредиторите за защита срещу увреждащ ги отказ от наследство.

 

Keywords

отказ от наследство; отмяна на отказа от наследство; защита на кредиторите; Павлов иск.

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map