Home Archive 2015 ISSUE № 6/2015 ВЪПРОСИ НА ИЗВЪНСЪДЕБНОТО ПРИХВАЩАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ВЪПРОСИ НА ИЗВЪНСЪДЕБНОТО ПРИХВАЩАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Български English

Author

Dimitar Ivanov

 

Annotation

Настоящото изследване разглежда начинът, по който процедират съдебните изпълнители, когато някоя от страните в изпълнителното производство, представя доказателства за извършено извънсъдебно прихващане и претендира редуциране на задължението. 

            Направен е кратък преглед на института на прихващането като материалноправен способ за погасяване на две насрещни вземания и са анализирани различни въпроси, които се поставят пред органа по принудително изпълнение, при наличие на извънсъдебно прихващане.

            На последно място, но не по важност, авторът излага становище, с което аргументира извод, че цялата описана в настоящото изследване процедура, която следват съдебните изпълнители е неправилна, тъй като не е в тяхната компетентност, да зачитат последиците на извършено извънсъдебно прихващане.

 

Keywords

прихващане, съдебен изпълнител, ликвидност

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map