Home Archive 2016 ISSUE № 2/2016 НИЩОЖНО ИЛИ НЕДОПУСТИМО Е РЕШЕНИЕТО, ПОСТАНОВЕНО ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА, РАЗПРЕДЕЛЯЩИ ДЕЛАТА МЕЖДУ ОБЩИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИ

НИЩОЖНО ИЛИ НЕДОПУСТИМО Е РЕШЕНИЕТО, ПОСТАНОВЕНО ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА, РАЗПРЕДЕЛЯЩИ ДЕЛАТА МЕЖДУ ОБЩИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИ

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD, Assoc. Prof. Kamelia Tzolova, PhD

 

Annotation

В статията се анализира  въпросът за вида на порока на решение, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища, по който има образувано тълкувателно дело № 1/2015 г. за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд и Общото събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд. Аргументирано е разбирането, че този въпрос не може да бъде решен чрез аналогия на даваните досега разрешения за случаите, когато един друг орган, компетентен да разглежда граждански дела, е излязъл извън обсега на правораздавателната си власт и е разгледал гражданско дело, подведомствено на съдилищата. В тази връзка е отделено внимание на изясняването на понятията гражданско и административно дело през призмата на действащата правна уредба като процесуалноправни понятия. На тази основа са достигнати изводи за характера на съотношението между общите и гражданските съдилища от гледна точка на тяхната правораздавателна компетентност. При отговора на въпроса е отчетено и значението на различния съдопроизводствен ред, приложим по отношение на гражданските и административните дела. В заключение е прието, че тежестта на порока на решение, постановено в нарушение на обсъжданите правила, обосновава разбирането за неговата нищожност.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map