Home Archive 2016 ISSUE № 3/2016 ВЛИЯНИЕТО НА СРОКА ВЪРХУ ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

ВЛИЯНИЕТО НА СРОКА ВЪРХУ ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

Български English

Author

Nikolay Stoyanov

 

Annotation

В статията авторът аргументира следните изводи:

Срокът не е задължителен елемент от съдържанието на договора за наем и не рефлектира върху съгласието за сключването му. Договорът за наем, когато е гражданско правна сделка, имплицитно съдържа в себе си срок като прекратително основание. Наемното правоотношение между едни и същи страни, което има за предмет една и съща вещ, породено от един договор за наем, не може да продължи повече от десет години, като след изменението на чл. 229, ал. 1 ЗЗД, обн.ДВ бр. 92/2007 г. и за по-дълъг период ако сделката е търговска. Законодателят чрез чл. 236, ал. 1 ЗЗД е предвидил възможността за продължаване на наемното правоотношение, възникнало от срочен договор за наем след изтичане на срока.

 

Keywords

Закон за задълженията и договорите, договор за наем, наемодател, наемател, срок, мълчаливо продължаване на срочния договор за наем, нает имот.

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map