Home Archive 2016 ISSUE № 3/2016 ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ЧЛ. 274, АЛ. 3, Т. 2 ГПК (ОБЩ ПОГЛЕД)

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ЧЛ. 274, АЛ. 3, Т. 2 ГПК (ОБЩ ПОГЛЕД)

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

Статията е посветена на въпрос с важно значение за инстанционността по граждански дела. Това се потвърждава и от противоречивата съдебна практика относно кръга на съдебните актове в обсега на чл.274, ал.3, т.2 ГПК, за чието преодоляване бе образувано тълкувателно дело №5/2015г. по описа на ОСГТК на ВКС.

Изложението съдържа анализ на понятието „други” в нормата на чл.274, ал. 3, т.2 ГПК, като предлага изводи в контекста на следните общи характеристики на визираните в нея съдебни производства:

а/ да имат собствен предмет, за произнасянето по който с акт по същество, легитимираното лице разполага с предвидено в закона процесуално право, без оглед дали конкретното производство е обособено или е свързано с друго основно производство;

б/ да са насочени към постановяването на стабилен съдебен акт със самостоятелен ефект в рамките на способите за защита или съдействие при упражняването на материалните права;

в/ с оглед ефективността на постигнатите резултати, да е налице необходимост от касационната фаза на производството за осъществяване на функцията по чл.124 от Конституцията на Р България.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map