Home Archive 2016 ISSUE № 6/2016 НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ДОГОВОРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ДОГОВОРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

През годините на демокрация отпадна административноправният подход на регулиране на отношенията между лекар и пациент, между пациент и лечебно/здравно заведение. У нас все още не е регламентиран договорът за лечение, но това не означава, че такъв договор не се сключва. Лечението е доброволно, освен в изрично предвидените в нормативни актове и по-специално в Закона за здравето случаи на принудително лечение – чл.155 и сл. Диагностицирането и здравното обслужване на пациентите се осъществява както с тяхното съгласие, така и със съгласието на лекаря, респ. на лечебното заведение, в което протича лечебният процес. Правното основание за сключване на такъв договор е чл. 9 от Закона за задълженията и договорите, съгласно който може да се сключват договори, които изрично не са уредени в закона, стига да не противоречат на императивни правни норми и на добрите нрави.

Държавите с развита правна система обаче отдават специално внимание на този договор, дефинират го и определят неговото съдържание. Една от тези държави е Германия. Предмет на разглеждане в статията е именно новата правна уредба на договора за лечение в Германия.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map