Home Archive 2016 ISSUE № 8/2016 ДОГОВОРЪТ ЗА КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ПОТРЕБИТЕЛ

ДОГОВОРЪТ ЗА КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

Със Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители, обнародван в ДВ бр. 59 от 29.07.2016 г., се регламентира договорът за кредит, предоставян на потребители за закупуване на недвижими имоти. Законът имплементира Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти на потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Законът ще се прилага за договорите, които ще се сключват след влизането му в сила, но висящите договори могат да се прекратяват предсрочно от потребителите при императивните условия на закона, което в значителна степен ще подобри правното положение на лицата, взели през изминалите години кредити за закупуване на собственост или вещни права върху недвижимия имот. 

Кредитодателят по този договор може да е кредитна институция - банка по смисъла на Закона за кредитните институции или финансова институция, която не е банка  и отпуска кредити по занятие със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове. Небанковата финансова институция се вписва в публичен регистър на БНБ. Кредитополучателят е потребител – физическо лице, което придобива недвижимия имот извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност. Кредитът може да е предоставен за придобиване на право на собственост или на друго, ограничено вещно право върху недвижимия имот.

Статията е посветена на разясняване на разпоредбите на закона.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map