Home Archive 2017 ISSUE № 4/2017 ГРУПОВИЯТ ДОГОВОР

ГРУПОВИЯТ ДОГОВОР

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

Предмет на изследването са договорите, които пораждат права и задължения за трети лица, които не са ги сключили и не са направили волеизявления, но се обвързват от тях. Туксеизключват договорите, сключени чрез представители – законни или доброволни, защото те изразяват волята на същинските страни по договора и пораждат пряки последици за тях.

Авторът анализира тези договори, които се сключват от едни лица, а защитават интересите на други лица, като пораждат желаните и целените от тях правни последици. Именно тези договори авторът нарича условно „групови договори”.

Планът на изследването е следният:

  • Първо, използван е индуктивния метод – разгледани са отделни договори, които притежават белезите на групови договори.
  • Второ, обобщени са техните общи черти, за да се създаде обликът на нов вид договор на облигационното право.
  • Трето, направено е сравнение на груповия договор със стоящи близко до него други сходни договори. Целта е да се направи разграничение между други подобни договори, за да се обособи самостоятелната правна същност на груповия договор.
     

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map