Home Archive 2019 ISSUE № 2/2019 НОВИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА – В СИЛА ОТ 1.03.2019 Г.

НОВИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА – В СИЛА ОТ 1.03.2019 Г.

Български English

Author

Irena Atanasova

 

Annotation

В практиката редът за възлагане чрез събиране на оферти с обява се използва изключително често от възложителите, когато са налице предпоставките за прилагането му: при поръчки за строителство на стойност от 50 000 лв. до 270 000 лв. без ДДС, а при доставки и услуги – от 30 000 лв. до 70 000 лв. без ДДС. Редът за събиране на оферти с обява е своеобразен „наследник“ на възлагането на обществени поръчки чрез публична покана по вече отменения Закон за обществените поръчки (в сила от 1.10.2004 г., отм. 16.02.2016 г.). Както и при публичната покана, един от най-съществените белези на т. нар. „обява“ е обстоятелството, че тя не представлява същинска процедура по смисъла на закона, като откриването и провеждането ѝ не подлежат на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС). Поради неговата необжалваемост, както и с оглед на съкратените срокове за подаване на оферти и облекчените правила за провеждане, този ред за възлагане е предпочитан от страна на възложителите.

С последните промени в Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г.) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ бр. 17 от 26.02.2019 г.) (ППЗОП) бяха изменени редица разпоредби, приложими при този ред за възлагане, като именно новата нормативна уредба, която е в сила от 1.03.2019 г., е предмет на разглеждане в настоящата статия.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map