Home Archive 2020 ISSUE № 10/2020 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА ОСНОВАНИЯТА ПО Чл. 232, ал. 2 И ал. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА ОСНОВАНИЯТА ПО Чл. 232, ал. 2 И ал. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Български English

Author

Chief Asst. Prof. Hristo Banov

 

Annotation

В студията е анализирана правната природа на задълженията на страните по трудов договор за обучение по време на работа по чл. 232, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. Аргументирана е тезата, че в случая се касае за предвидени в закона факултативни престации за изпълнение с нещо друго от първоначално установеното задължение. В тази връзка е направено разграничение с юридическата отговорност при неизпълнение на договора, с алтернативните престации, с даването вместо изпълнение и с неустойката. Така бива обоснован изводът, че законодателят е регламентирал специални основания, съответно субективни преобразуващи права на страните за прекратяване на трудовото правоотношение по време и/или след приключване на обучението по чл. 230 от Кодекса на труда. Разгледани са и особеностите, които разкрива прекратяването на трудовия договор при провеждането на дуално обучение.

 

Keywords

трудов договор за обучение по време на работа, срочен трудов договор за определено време, субективно потестативно право на прекратяване на трудовия договор срещу парично плащане, факултативни престации, facultas alternativa, необезщетително плащане, вреди, форфетерно определяне на размера на плащането, дуално обучение

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map