Home Archive 2020 ISSUE № 11/2020 ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО Чл. 232 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И НА ДРУГИ ОСНОВАНИЯ

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО Чл. 232 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И НА ДРУГИ ОСНОВАНИЯ

Български English

Author

Chief Asst. Prof. Hristo Banov

 

Annotation

В статията е направено разграничение между подобни, а оттам и изглеждащи като съчетаеми от гледна точка на настъпващите от тях правни последици основания за прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало по повод провеждането и/или успешното приключване на обучение по време на работа. Всяко от специфичните основания за прекратяване на това трудово правоотношение - както едностранно на работника (служителя) (чл. 232, ал. 3 от Кодекса на труда), така и от работодателя (чл. 232, ал. 2 от Кодекса на труда) - поотделно е съпоставено със сходни фактически състави на предвидени в закона прекратителни основания, осъществяването на които обаче води до невъзможност за пораждане на парично задължение по чл. 232, ал. 2 или ал. 3 от Кодекса на труда. Тъй като посочените разпоредби предвиждат самостоятелно прекратително основание, то и съпоставяните с него основания на практика са взаимоизключващи се.

 

Keywords

трудов договор за обучение по време на работа, срочен трудов договор за определено време, субективно потестативно право на прекратяване на трудовия договор срещу парично плащане, дисциплинарно уволнение, общи основания, обезщетение

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map