Home Archive 2020 ISSUE № 11/2020 ОТ КОГА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОКЪТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ ОТ ОТВЕТНИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ДОПУСКАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО РЕДА НА Чл. 396, ал. 1 ГПК?

ОТ КОГА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОКЪТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ ОТ ОТВЕТНИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ДОПУСКАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО РЕДА НА Чл. 396, ал. 1 ГПК?

Български English

Author

Penka Popova

 

Annotation

Правната уредба на обезпечителното производство съгласно част четвърта от Гражданския процесуален кодекс провокира множество въпроси в практиката. По част от спорните въпроси е налице задължителна съдебна практика на Върховен касационен съд по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, а именно - Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК на ВКС.

При прилагането на разпоредбата на чл. 396, ал. 1 ГПК относно обжалването на определението, постановено по допускане на обезпечение на (бъдещ) иск, съгласно която:

„Определението на съда по обезпечение на иска може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок, който за молителя тече от връчването му, а за ответника - от деня, в който му е връчено съобщение за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от службата по вписванията или от съда в случаите по чл. 397, ал. 1, т. 3."

възниква въпросът:

„От кога започва да тече срокът за обжалване от ответника на определението за допускане на обезпечение по реда на чл. 396, ал. 1 ГПК?" с оглед на различните практически възможни варианти за узнаване относно наложената обезпечителна мярка.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map