Home Archive 2013 ISSUE № 3/2013 ВЪПРОСИ НА ОТМЯНАТА НА ДАРЕНИЕТО ПОРАДИ ОТКАЗ НА ДАРЕНИЯ ДА ДАВА ИЗДРЪЖКА НА ДАРИТЕЛЯ

ВЪПРОСИ НА ОТМЯНАТА НА ДАРЕНИЕТО ПОРАДИ ОТКАЗ НА ДАРЕНИЯ ДА ДАВА ИЗДРЪЖКА НА ДАРИТЕЛЯ

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

Статията е провокирана от образуваното на 11.01.2013 г. от председателя на Върховния касационен съд тълк. д. № 1/2013 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос:

Налице ли е непризнателност, ако надареният не предостави поисканата от дарителя издръжка поради липса на достатъчно средства да издържа себе си и лицата, които е длъжен да издържа по закон, или непризнателност е налице независимо от материалните възможности на надарения, докато разполага с надареното, до неговото изчерпване.

Авторът тълкува разпоредбата на чл. 227, ал. 1, б. "в" от Закона за задълженията и договорите, която предвижда че дарението може да бъде отменено, когато дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае. На основа на направеното тълкуване, обосновано с богата съдебна практика, авторът разглежда предпоставките за отмяна на дарението.

 

Keywords

дарение, отмяна на дарение, непризнателност, ЗЗД, Закон за задълженията и договорите, чл. 227, ал. 1, б. "в" ЗЗД

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map