Home Archive 2014 ISSUE № 10/2014 ПРАВО НА ИЗКУПУВАНЕ И СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

ПРАВО НА ИЗКУПУВАНЕ И СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

Български English

Author

Stoyan Stavru

 

Annotation

Предмет на разглеждане в настоящата статия е прилагането на разпоредбата на чл. 33, ал. 2 ЗС (съответно чл. 66, ал. 1 ЗС) в случаите на чл. 21, ал. 1 СК. Пресечните точки в приложението на двете разпоредби, които поставят въпроси пред упражняването на правото на изкупуване, са следните:

- когато купувач на идеалната част е трето лице, което е сключило брак със съсобственик и в имуществените му отношения с неговия съпруг се прилага режим на СИО: в този случай продадената идеална част се придобива не само от третото лице, но и от неговия съпруг, който е съсобственик и спрямо когото по правило не намира приложение разпоредбата на чл. 33, ал. 2 ЗС. Основният въпрос тук е дали останалите съсобственици могат да изкупят идеалната част, придобита по силата на чл. 21, ал. 1 СК от съсобственика-съпруг на третото лице купувач;

- когато купувач на идеалната част е съсобственик, който е сключил брак с трето за съсобствеността лице и в имуществените му отношения с неговия съпруг се прилага режим на СИО: в този случай продадената идеална част се придобива не само от съсобственика, но и от трето лице, което не участва в съсобствеността и спрямо което по правило намира приложение разпоредбата на чл. 33, ал. 2 ЗС. Основният въпрос тук е дали съсобствениците могат да изкупят идеалната част, придобита по силата на чл. 21, ал. 1 СК от третото лице-съпруг на съсобственика купувач.

Дискусионни въпроси, включително в някои усложнени хипотези, възникват и при прилагането на чл. 66, ал. 1 ЗС. Една от тези хипотези е например продажбата на постройка-изключителна собственост на единия съпруг, когато земята е изключително притежание на другия съпруг, а в имуществените отношения между съпрузите се прилага режим на съпружеска имуществена общност. Основният въпрос тук е дали упражняването на правото на изкупуване от съпруга-собственик на земята, по отношение на съпруга-собственик на постройката и неговия купувач води до възникване на съпружеска имуществена общност.

 

Keywords

съсобственост, съпружеска имуществена общност, СИО, право на изкупуване

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map