Home Archive 2015 ISSUE № 1/2015 ПОГЛЕД ВЪРХУ НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

ПОГЛЕД ВЪРХУ НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

Български English

Author

Dimitar Ivanov

 

Annotation

Въпросите, които Законът за особените залози повдига, заслужават вниманието на правната доктрина. Практическата приложимост на особените залози е осезаема и конкуренцията между изпълненията по извънсъдебния частен ред на ЗОЗ и принудителните изпълнения по реда на ГПК и ДОПК са все по-често срещано явление. Настоящата статия си поставя за цел да разгледа някои от по-спорните разпоредби на ЗОЗ, като опита да даде отговор на въпросите за тяхната същност, обхват и начин на приложение и от друга страна да провокира дискусия, която да бъде насочена към максимално „разкодиране” на колкото се може повече разпоредби, които създават проблеми във връзка с тяхното тълкуване и приложение.

 

Keywords

особен залог, вписан запор, орган по принудително изпълнение, депозитар, конкуренция

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map